Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm NCKH

Được đăng lên bởi Anh Quân
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.

Trong nghiên cứu định tính (qualitative research), giá trị và độ tin cậy liên quan đến:
a. Tính trong sạch của phương pháp được sử dụng.
b. Giá trị lý thuyết, và tính mọ tả, diễn dịch (descriptive, interpretive) của kết quả.
c. Báo cáo trong một tạp chí học thuật.
d. Báo cáo trong một hội nghị khoa học.
e. Tất cả các câu trên đều đúng.

2.

Kỹ thuật thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định tính bao gồm:
a. Quan sát.
b. Phỏng vấn, có cấu trúc và không cấu trúc.
c. Bằng khảo sát.
d. Thí nghiệm.
e. Tất cả các câu trên đều đúng.

3.

Quá trình tiến hành nghiên cứu theo thứ tự bao gồm:
a. Tìm tư liệu xác định mục tiêu nghiên cứu. Đạt được sự hỗ trợ của cơ quan chủ quản; thực hiện nghiên
cứu; báo cáo kết quả.
b. Xác định đề nghiên cứu, nghiên cứu tư liệu liên quan đến đề tài; xác định hướng tiếp cận và
phương pháp tiếp cận; xác định khuôn khổ lý thuyết và dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá; thực
hiện nghiên cứu; báo cáo kết quả.
c. Xác định đề tài nghiên cứu; nghiên cứu thành quả cá nhân của các nhà khoa học liên quan đến đề tài;
phỏng vấn; thực hiện nghiên cứu; báo cáo kết quả.
d. Mô tả giá trị của nghiên cứu và độ tin cậy.
e. Xác định được vấn đề; tìm được người hướng dẫn; thu thập dữ liệu, tiến hành nghiên cứu và phân tích
các dữ liệu; báo cáo kết quả.

4.

Trong quá trình quan sát tiến hành nghiên cứu, các ghi nhận tại hiện trường quan sát (field notes) cần phải có
đầy đủ những thông tin sau đây:
a. Thông tin mô tả các sự kiện.
b. Thông tin quy nạp và suy diễn.
c. Thông tin phản hồi từ phỏng vấn.
d. Thông tin mô tả liên quan đến các lý thuyết sử dụng trong đề tài.
e. Tất cả các câu trên đều đúng.

5.

Một lý thuyết được gọi là falsiflable (có thể phủ định) khi:
a. Lý thuyết đó được dựa trên những kết quả không thể nhân rộng.
b. Lý thuyết đó có thể được thay thế bằng một lý thuyết đơn giản hay chính xác hơn.
c. ứng dụng của lý thuyết đó có thể đưa đến kết quả mâu thuẫn với nó.
d. Ứng dụng của lý thuyết đó có thể đưa đến kết quả mơ hồ rằng nó phù hợp hơn bất kỳ và tất cả kết quả
có thể đạt được.
e. Tất cả các câu trên đều sai.

6.

Khi nhóm nghiên cứu A tái lập một thí nghiệm của nhóm nghiên cứn B, nhưng không tái lập được kết quả
(kết quả đạt được không giống kết quả công bố), kết quả của nhóm nghiên cứu B được kết luận là không:
a. Có tính tương quan (correlation).
b. Có tính trung thực (truthworthy).
c. Có ý nghĩa thống kê (statiscally significant).
d. Có thể nhân rộng (replicable).
e. Có thể chấp nhậ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Trong nghiên cứu định tính (qualitative research), giá trị và độ tin cậy liên quan đến:
a. Tính trong sạch của phương pháp được sử dụng.
b. Giá trị lý thuyết, và tính mọ tả, diễn dịch (descriptive, interpretive) của kết quả.
c. Báo cáo trong một tạp chí học thuật.
d. Báo cáo trong một hội nghị khoa học.
e. Tất cả các câu trên đều đúng.
2. Kỹ thuật thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định tính bao gồm:
a. Quan sát.
b. Phỏng vấn, có cấu trúc và không cấu trúc.
c. Bằng khảo sát.
d. Thí nghiệm.
e. Tất cả các câu trên đều đúng.
3. Quá trình tiến hành nghiên cứu theo thứ tự bao gồm:
a. Tìm liệu xác định mục tiêu nghiên cứu. Đạt được sự hỗ trợ của quan chủ quản; thực hiện nghiên
cứu; báo cáo kết quả.
b. Xác định đề nghiên cứu, nghiên cứu liệu liên quan đến đề i; xác định hướng tiếp cận
phương pháp tiếp cận; xác định khuôn khổ thuyết dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá; thực
hiện nghiên cứu; báo cáo kết quả.
c. Xác định đề tài nghiên cứu; nghiên cứu thành quả cá nhân của các nhà khoa học liên quan đến đề tài;
phỏng vấn; thực hiện nghiên cứu; báo cáo kết quả.
d. Mô tả giá trị của nghiên cứu và độ tin cậy.
e. Xác định được vấn đề; tìm được người hướng dẫn; thu thập dữ liệu, tiến hành nghiên cứu phân tích
các dữ liệu; báo cáo kết quả.
4. Trong quá trình quan sát tiến hành nghiên cứu, các ghi nhận tại hiện trường quan sát (field notes) cần phải có
đầy đủ những thông tin sau đây:
a. Thông tin mô tả các sự kiện.
b. Thông tin quy nạp và suy diễn.
c. Thông tin phản hồi từ phỏng vấn.
d. Thông tin mô tả liên quan đến các lý thuyết sử dụng trong đề tài.
e. Tất cả các câu trên đều đúng.
5. Một lý thuyết được gọi là falsiflable (có thể phủ định) khi:
a. Lý thuyết đó được dựa trên những kết quả không thể nhân rộng.
b. Lý thuyết đó có thể được thay thế bằng một lý thuyết đơn giản hay chính xác hơn.
c. ứng dụng của lý thuyết đó có thể đưa đến kết quả mâu thuẫn với nó.
d. Ứng dụng của thuyết đó thể đưa đến kết quả mơ hồ rằng phù hợp hơn bất kỳ tất cả kết quả
có thể đạt được.
e. Tất cả các câu trên đều sai.
6. Khi nhóm nghiên cứu A tái lập một thí nghiệm của nhóm nghiên cứn B, nhưng không tái lập được kết quả
(kết quả đạt được không giống kết quả công bố), kết quả của nhóm nghiên cứu B được kết luận là không:
a. Có tính tương quan (correlation).
b. Có tính trung thực (truthworthy).
c. Có ý nghĩa thống kê (statiscally significant).
d. Có thể nhân rộng (replicable).
e. Có thể chấp nhận được (acceptable).
Trắc nghiệm NCKH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm NCKH - Người đăng: Anh Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trắc nghiệm NCKH 9 10 115