Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm TTHCM

Được đăng lên bởi tuyen-chau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
200 cau trac nghiem TA
Tiêu đề
Ngôn
ngữ
Bản
quyền
Sự đánh
giá
External
Link
YouTube
Link

200 cau trac n

http://

Luu l?i

Câu 1 ;chọn phương án trả lời đúng nhất :
a,Chủ nghĩa Mac-lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
b,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho hành
động của đảng ta, (Đ)
Câu 2 :Theo HCM ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng Tử là gì?
a,Tinh thần hiếu học.
b,Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân .
c,Quản lí xã hội bằng đạo đức.(Đ)
Câu 3:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của tôn giáo giêsu là gì:
a,Đức hi sinh
b,Lòng cao thượng
c,lòng nhân ái (Đ)
Câu 4:HCM dã tiếp thu những yếu tố nào của phật giáo;
a,Lòng thương người
b,tinh thần tư bi hỉ ái
c,Tinh thần cưứ khổ ,cứu nạn
d,Cả a,b,c (Đ)
Câu 5: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn là gì:
a,Chống phong kiến
b,Đấu tranh vì tự do ,dân chủ
c,Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta (Đ)
Câu 6:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mac là gì?
a,Bản chất cách mạng
b,Bản chất khoa học
c,Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
d,Phương pháp làm việc biện chứng.(Đ)
Câu 7:Theo HCM học chủ nghĩa Mac-lenin nghĩa là gì?

a,Học thuộc các luận điểm lí luận .
b,Để sống với nhau có tính ,có nghĩa . (Đ)
c.Để chứng tỏ trình độ lí luận .
Câu 8 :HCM đến Liên xô lần đầu tiên vào thời gian nào?
a,Năm 1917
b, 1920
c, 1923 (Đ)
d , 1925
Câu 9:Tư tưởng HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?
a, 3 c, 5 (Đ)
b, 4 d, 6
Câu 10 :Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM:
a,Từ năm 1890 đến 1911:thời kí nghiên cứu khảo sát thực tế đến với chủ nghĩa Máclênin.
b,Từ năm 1911-1920, thời kì hình thành tư tưởng yêu nước ,chí hướng cứu nước
c,Từ năm 1921-1939 ,thời kí hình thành cơ bản tư tửong về con đường cách mạng việt
nam. (Đ)
Câu 11:Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...
Tháng 7 năm 1920 ,HCM đọc .....của lênin.
a,Tác phẩm "làm gì".
b,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đế dân tộc
c,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đè thuộc địa.
Câu 12 :HCm đuợc UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùnh giải phóng dân tộc
việt nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
a,1969
b,1975
c,1987
d,1990
Câu 13 :HCM về thăm quê NGHệ An mấy lần ?
a,2
b,3
c,4
d,5
Câu 14:HCM nói câu "không có gì quý hơn độc lập ,tự do " vào thời gian nào?
a,1945
b,1954
c,1960
d,1966
Câu 15:Theo HCM cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo
con đường nào ?
a,Cách mạng tư ...
200 cau trac nghiem TA
Tiêu đề
200 cau trac n
Ngôn
ngữ
Bản
quyền
Sự đánh
giá
External
Link
http://
YouTube
Link
Luu l?i
Câu 1 ;chọn phương án trả lời đúng nhất :
a,Chủ nghĩa Mac-lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
b,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.
c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho hành
động của đảng ta, (Đ)
Câu 2 :Theo HCM ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng Tử là gì?
a,Tinh thần hiếu học.
b,Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân .
c,Quản lí xã hội bằng đạo đức.(Đ)
Câu 3:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của tôn giáo giêsu là gì:
a,Đức hi sinh
b,Lòng cao thượng
c,lòng nhân ái (Đ)
Câu 4:HCM dã tiếp thu những yếu tố nào của phật giáo;
a,Lòng thương người
b,tinh thần tư bi hỉ ái
c,Tinh thần cưứ khổ ,cứu nạn
d,Cả a,b,c (Đ)
Câu 5: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn là gì:
a,Chống phong kiến
b,Đấu tranh vì tự do ,dân chủ
c,Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta (Đ)
Câu 6:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mac là gì?
a,Bản chất cách mạng
b,Bản chất khoa học
c,Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
d,Phương pháp làm việc biện chứng.(Đ)
Câu 7:Theo HCM học chủ nghĩa Mac-lenin nghĩa là gì?
Trắc nghiệm TTHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm TTHCM - Người đăng: tuyen-chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trắc nghiệm TTHCM 9 10 893