Ktl-icon-tai-lieu

Trại súc vật, George Orwell

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trại Súc Vật

George Orwell

George Orwell

Trại Súc Vật
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời tựa
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10

George Orwell
Trại Súc Vật
Lời tựa

Trại Súc Vật đƣợc in ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau thì đƣợc in ở Mĩ. Trƣớc đó
George Orwell đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mĩ là 195 500 cuốn. Sau
chiến tranh thế giới thứ II do thiếu giấy nên số lƣợng bản in hạn chế, tuy vậy cho đến khi Orwell mất
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Trại Súc Vật

George Orwell

vào tháng giêng năm 1950 đã có tất cả 25 500 cuốn Trại Súc Vật đƣợc in ở Anh và 590 000 cuốn
đƣợc in ở Mĩ. Điều đó nói lên thành công to lớn và ngay lập tức của tác phẩm. Sinh thời Orwell tác
phẩm này đã đƣợc dịch ra tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu cũng nhƣ các thứ tiếng nhƣ Telugu
(một dân tộc thuộc bắc Ấn Độ), Ba Tƣ, Aixlen và Ukraine. Sau hơn 50 năm kể từ lần xuất bản đầu
tiên, tác phẩm đã đƣợc dịch ra 68 thứ tiếng trên thế giới và thuờng xuyên đƣợc tái bản. Trong lần
bình chọn 100 tác phẩm hay nhất trong thế kỉ XX do nhà sách Random House tiến hành, Trại Súc
Vật đƣợc xếp thứ 31.
Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của George Orwell chúng tôi xin giới thiệu Trại Súc Vật, một trong
hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông với lời tựa cho lần xuất bản bằng tiếng Ukraine do chính Orwell
viết. Lời tựa này đƣợc Orwell viết bằng tiếng Anh (bản gốc đã bị thất lạc), theo đề nghị của ngƣời tổ
chức dịch thuật và phân phối tác phẩm này cho những ngƣời Ukraine chạy trốn chế độ Xô viết và
sống trong các trại tạm cƣ do quân đội Anh và Mĩ thiết lập trên đất Đức. Lời tựa đƣợc dịch sang
tiếng Ukraine dành cho lần xuất bản đầu tiên vào năm 1947, nhà sách Penguin Classic trong lần xuất
bản năm 2000 đã cho dịch lại và in kèm với lời giới thiệu của Malcolm Bradbury.
Sau tác phẩm Trại Súc Vật, George Orwell còn viết một tác phẩm nổi tiếng 1984. Tác phẩm này nằm
ở vị trí 13 trong bảng tổng sắp của nhà sách Randomhouse đã nói ở trên. Tin rằng một ngày gần đây
tác phẩm bất hủ này cũng sẽ ra mắt độc giả tiếng Việt.
Phạm Minh Ngọc
Tôi đƣợc yêu cầu viết lời giới thiệu cho bản dịch tác phẩm Trại Súc Vật sang tiếng Ukraine. Tôi
nhận thức rõ rằng tôi đang viết cho những độc giả mà tôi không có một chút hiểu biết nào và họ cũng
chƣa từng có cơ hội tìm hiểu tôi.
Trong lời giới thiệu chắc chắn các độc...
Trại Súc Vật George Orwell
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
George Orwell
Trại Súc Vật
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Li ta
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
George Orwell
Trại Súc Vật
Li ta
Trại Súc Vật đƣợc in ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau thì đƣợc in ở Mĩ. Trƣớc đó
George Orwell đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mĩ là 195 500 cuốn. Sau
chiến tranh thế giới thứ II do thiếu giấy nên số lƣợng bản in hạn chế, tuy vậy cho đến khi Orwell mất
Trại súc vật, George Orwell - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trại súc vật, George Orwell - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Trại súc vật, George Orwell 9 10 16