Ktl-icon-tai-lieu

Triết học

Được đăng lên bởi Trọng Xít
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS.Nguyễn Thái Sơn (thaison@vnu.edu.vn & 0946401986) soạn kỳ I năm học 2013-2014

Câu hỏi ôn tập
---------Câu 1. Vấn đề cơ bản của triết học? Triết học duy vật, duy tâm? Triết học nhất,
nhị nguyên? Các hình thức cơ bản của triết học duy vật và triết học duy tâm?
Câu 2. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về vật chất? Phương thức và hình thức
tồn tại của vật chất? Ý nghĩa phương pháp luận của những vấn đề trên?
Câu 3. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc, bản chất của ý thức?
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này
trong nhận thức và hoạt động thực tiễn?
Câu 4. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ
biến và nguyên lý về sự phát triển?
Câu 5. Nội dung quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những
sự thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 6. Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Ý nghĩa
phương pháp luận?
Câu 7. Nội dung quy luật phủ định của phủ định? Ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 8. Mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung và cái đơn nhất? Ý
nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này? bỏ
Câu 9. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương
pháp luận của mối quan hệ này? bỏ
Câu 10. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất của nhận thức? về thực
tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa ph.pháp luận của vấn đề này?
Câu 11. Phân tích luận điểm “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ
tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý,
nhận thức thực tại khách quan”? Ý nghĩa ph.pháp luận của luận điểm trên?
Câu 12. Khái niệm sản xuất vật chất, phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất,
quan hệ sản xuất. Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng
sản xuất? Ý nghĩa của việc nắm vững quy luật này trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta
hiện nay?
Câu 13. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng? Mối quan hệ biện chứng
giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Ý nghĩa của việc nắm vững mối quan hệ
này trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay?
Câu 14. Khái niệm và kết cấu của hình thái kinh tế-xã hội? Tại sao nói sự phát
triển của các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
Câu 15. Khái niệm, kết cấu của tồn tại xã hội, ý thức xã hội? Mối quan hệ biện
chứng giữa tồn tại và ý thức xã hội? Ý nghĩa của vấn đề này trong việc xây dựng nền
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam...
TS.Nguyễn Thái Sơn (thaison@vnu.edu.vn & 0946401986) soạn kỳ I năm học 2013-2014
Câu hỏi ôn tập
----------
Câu 1. Vấn đề bản của triết học? Triết học duy vật, duy tâm? Triết học nhất,
nhị nguyên? Các hình thức cơ bản của triết học duy vật và triết học duy tâm?
Câu 2. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về vật chất? Phương thức và hình thức
tồn tại của vật chất? Ý nghĩa phương pháp luận của những vấn đề trên?
Câu 3. Quan niệm của triết học Mác-Lênin v nguồn gốc, bản chất của ý thức?
Mối quan hệ giữa vật chất ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này
trong nhận thức và hoạt động thực tiễn?
Câu 4. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ
biến và nguyên lý về sự phát triển?
Câu 5. Nội dung quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những
sự thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 6. Nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập? Ý nghĩa
phương pháp luận?
Câu 7. Nội dung quy luật phủ định của phủ định? Ý nghĩa phương pháp luận?
Câu 8. Mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung cái đơn nhất? Ý
nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này? bỏ
Câu 9. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương
pháp luận của mối quan hệ này? bỏ
Câu 10. Quan niệm của triết họcc-Lênin về bản chất của nhận thức? v thực
tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa ph.pháp luận của vấn đề này?
Câu 11. Phân tích luận điểm “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ
duy trừu ợng đến thực tiễn, đó con đường biện chứng của sự nhận thức chân ,
nhận thức thực tại khách quan”? Ý nghĩa ph.pháp luận của luận điểm trên?
Câu 12. Khái niệm sản xuất vật chất, phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất,
quan hệ sản xuất. Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng
sản xuất? Ý nghĩa của việc nắm vững quy luật này trong sự nghiệp đổi mới nước ta
hiện nay?
Câu 13. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng? Mối quan hệ biện chứng
giữa s hạ tầng kiến trúc thượng tầng? Ý nghĩa của việc nắm vững mối quan hệ
này trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay?
Câu 14. Khái niệm kết cấu của hình thái kinh tế-xã hội? Tại sao nói sự phát
triển của các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
Câu 15. Khái niệm, kết cấu của tồn tại hội, ý thức hội? Mối quan hệ biện
chứng giữa tồn tại và ý thức xã hội? Ý nghĩa của vấn đề này trong việc xây dựng nền
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam hiện nay?
Câu 16. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về giai cấp, v đặc trưng, nguồn gốc
giai cấp. Vai trò của đấu tranh giai cấp với sự phát triển xã hội có đối kháng giai cấp.bỏ
Câu 17. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người, về mối quan
hệ giữa quần chúng nhân dân nhân lãnh tụ trong sự phát triển lịch sử. Ý nghĩa
phương pháp luận của quan điểm này./.bỏ
1
Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học - Người đăng: Trọng Xít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Triết học 9 10 692