Ktl-icon-tai-lieu

Triết học

Được đăng lên bởi Trần Thúy
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Sản xuất vật chất, vai trò của sản xuất vật chất đối với xã hội.
*Sản xuất vật chất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người.
Sản xuất bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con
người. ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó
sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội. Theo Ph.Ăng ghen,
“điểm khác biệt cơ bản giữa loài người với xã hội loài vật là ở chỗ: loài vật may mắn
lắm chỉ hái lượm, trong khi con người lại sản xuất”.
Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng các công cụ lao động tác động
vào giới tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên, nhằm thỏa mãn các
nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. Con người tồn tại trước hết phải thỏa mãn
nhu cầu vật chất( ăn, mặc, ở…) sau đó mới nghĩ đến các nhu cầu tinh thần khác.
Muốn thỏa mãn nhu cầu vật chất, con người cần phải sản xuất vật chất. Trong quá
trình sản xuất con người cần phải có cách thức để sản xuất. Phương thức sản xuất là
khái niệm chỉ những cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất
của xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Phương thức sản xuất có sự thống
nhất với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người không thỏa mãn với những cái
đã có sẵn trong giới tự nhiên, mà luôn luôn tiến hành sản xuất vật chất nhằm tạo ra
các tư liệu sinh hoạt thỏa mãn nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của con người.
Việc sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt của mình như thế con người đã gián tiếp sản
xuất ra chính đời sống vật chất của mình.
Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của
mình, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ các mặt trong đời sống xã hội. Tất cả
các quan hệ xã hội về nhà nước, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo…đều hình
thành, biến đổi trên cở sở sản xuất vật chất. Khái quát lịch sử phát triển của nhân loại,
C.Mác đã kết luận: “ Việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp và
chính, mỗi một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời
1

đại tạo ra một cơ sở, từ đó mà người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan
điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của con người
ta”.
Trong quá trình sản xuất vật chất, con người không ngừng làm biến đổi tự
nhiên, biến đổi xã hội, đồng thời làm biến đổi bản thân mình. Sản xuất vật chất không
ngừng phát triển. Sự phát triển của sản xuất vậ...
Câu 1: Sản xuất vật chất, vai trò của sản xuất vật chất đối với xã hội.
*Sản xuất vật chất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người.
Sản xuất bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con
người. ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó
sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội. Theo Ph.Ăng ghen,
“điểm khác biệt cơ bản giữa loài người với xã hội loài vật là ở chỗ: loài vật may mắn
lắm chỉ hái lượm, trong khi con người lại sản xuất”.
Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng các công cụ lao động tác động
vào giới tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên, nhằm thỏa mãn các
nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. Con người tồn tại trước hết phải thỏa mãn
nhu cầu vật chất( ăn, mặc, ở…) sau đó mới nghĩ đến các nhu cầu tinh thần khác.
Muốn thỏa mãn nhu cầu vật chất, con người cần phải sản xuất vật chất. Trong quá
trình sản xuất con người cần phải có cách thức để sản xuất. Phương thức sản xuất là
khái niệm chỉ những cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất
của xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Phương thức sản xuất có sự thống
nhất với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người không thỏa mãn với những cái
đã có sẵn trong giới tự nhiên, mà luôn luôn tiến hành sản xuất vật chất nhằm tạo ra
các tư liệu sinh hoạt thỏa mãn nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của con người.
Việc sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt của mình như thế con người đã gián tiếp sản
xuất ra chính đời sống vật chất của mình.
Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của
mình, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ các mặt trong đời sống xã hội. Tất cả
các quan hệ xã hội về nhà nước, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo…đều hình
thành, biến đổi trên cở sở sản xuất vật chất. Khái quát lịch sử phát triển của nhân loại,
C.Mác đã kết luận: “ Việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp và
chính, mỗi một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời
1
Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học - Người đăng: Trần Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Triết học 9 10 534