Ktl-icon-tai-lieu

Triết học

Được đăng lên bởi ngocthuyen1990@gmail.com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vì sao HCM lựa chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản
Trả lời:
• G/c vô sản lãnh đạo nhân dân làm cuộc CMVS để giành chính quyền, lãnh
đạo nhân dân làm cuộc CMXHCN để tiến lên xd CNXH
• Ngay sau khi tiếp cận luận cương của Lenin, HCM đã nói 1 câu khẳng định
quan điểm:”Muốn cứu nc và GPDT thì ko còn con đường nào khác : con
đường CMVS”
• Trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, con đường phát triển của
CMVN có 2 giai đoạn: làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới XHCS
• Con đường CMVS theo quan điểm HCM gồm những nội dung chủ yếu sau:
• Tiến hành CMGPDT và từng bước “ đi tới XHCS”
• Lực lượng lãnh đạo CM là giai cấp CN mà đội tiên phong là ĐCSVN
• Lực lượng CM là khối đại đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh côngnông-tri thức
• Sự nghiệp CM của VN là 1 bộ phận của CMTG
trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM
• Từ 1980 – 1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước thương nòi
• HCM sinh ra trong 1 gia đình Nho học có truyền thống yêu nước ở vùng
Nghệ An – 1 vùng đất giàu truyền thống dân tộc. Người sinh ra và lớn lên
trong hoàn cảnh nc mất nhà tan. Người đã chứng kiến cảnh lầm than của
đồng bào, chứng kiến sự tàn khốc của chế độ thực dân cùng với những phong
trào yêu nước nổ ra lúc bấy giờ.
HCM sớm có tinh thần yêu nước và lòng yêu nước được nung đúc theo thời
gian, và trở thành CN yêu nước của HCM.
• Thời kỳ 1911 – 1920: Thời kì tìm tòi và khảo nghiệm đường lối cứu nước
• Là 1 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hđ của HCM, bởi trong time này
HCM đã tích lũy đc kinh nghiệm sống phong phú có giá trị. Từ đó, giúp
Người có những nhận thức đúng đắn về phong trào CM trên TG cũng như
sáng suốt khi lựa chọn con đường theo CN Mac – Lenin. Khi tiếp cận đc CN
Mac-Lenin, tư duy HCM đã có sự chuyển biến về chất: Người đã chuyển từ
lập trường của CN yêu nước sang lập trường của CNVS
• Thời kỳ 1920-1930: Thời kỳ hình thành đường lối CMVN
• HCM đã kết hợp nghiên cứu xd lý luận, kết hợp với tư tưởng tuyên truyền,
tư tưởng giải phóng dân tộc, vận động tổ chức quần chúng đấu tranh, xd tổ
chức CM, chuẩn bị việc thành lập ĐCSVN (3/2/1930)

• Thời kỳ từ 1930-1945: Thời kỳ chịu đựng và vượt qua thử thách, kiên trì
giữ vững quan điểm, lập trường CM
• Trên cơ sở tư tưởng về con đường CMVN, HCM đã kiên trì giữ vững quan
điểm CM của mình. Một trong những điều bác bảo vệ đó là lực lượng CM.
Sau đó phát triển thành chiến lược CM giải phóng dân tộc, dẫn đến thắng lợi
của cuộc CMT8/ 1945, khai sinh nước VN dân chủ cộng ...
Vì sao HCM lựa chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản
Trả lời:
• G/c vô sản lãnh đạo nhân dân làm cuộc CMVS để giành chính quyền, lãnh
đạo nhân dân làm cuộc CMXHCN để tiến lên xd CNXH
• Ngay sau khi tiếp cận luận cương của Lenin, HCM đã nói 1 câu khẳng định
quan điểm:”Muốn cứu nc và GPDT thì ko còn con đường nào khác : con
đường CMVS”
• Trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, con đường phát triển của
CMVN có 2 giai đoạn: làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách
mạng để đi tới XHCS
• Con đường CMVS theo quan điểm HCM gồm những nội dung chủ yếu sau:
• Tiến hành CMGPDT và từng bước “ đi tới XHCS”
• Lực lượng lãnh đạo CM là giai cấp CN mà đội tiên phong là ĐCSVN
• Lực lượng CM là khối đại đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh công-
nông-tri thức
• Sự nghiệp CM của VN là 1 bộ phận của CMTG
trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM
• Từ 1980 – 1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước thương nòi
• HCM sinh ra trong 1 gia đình Nho học có truyền thống yêu nước ở vùng
Nghệ An – 1 vùng đất giàu truyền thống dân tộc. Người sinh ra và lớn lên
trong hoàn cảnh nc mất nhà tan. Người đã chứng kiến cảnh lầm than của
đồng bào, chứng kiến sự tàn khốc của chế độ thực dân cùng với những phong
trào yêu nước nổ ra lúc bấy giờ.
HCM sớm có tinh thần yêu nước và lòng yêu nước được nung đúc theo thời
gian, và trở thành CN yêu nước của HCM.
• Thời kỳ 1911 – 1920: Thời kì tìm tòi và khảo nghiệm đường lối cứu nước
• Là 1 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hđ của HCM, bởi trong time này
HCM đã tích lũy đc kinh nghiệm sống phong phú có giá trị. Từ đó, giúp
Người có những nhận thức đúng đắn về phong trào CM trên TG cũng như
sáng suốt khi lựa chọn con đường theo CN Mac – Lenin. Khi tiếp cận đc CN
Mac-Lenin, tư duy HCM đã có sự chuyển biến về chất: Người đã chuyển từ
lập trường của CN yêu nước sang lập trường của CNVS
• Thời kỳ 1920-1930: Thời kỳ hình thành đường lối CMVN
• HCM đã kết hợp nghiên cứu xd lý luận, kết hợp với tư tưởng tuyên truyền,
tư tưởng giải phóng dân tộc, vận động tổ chức quần chúng đấu tranh, xd tổ
chức CM, chuẩn bị việc thành lập ĐCSVN (3/2/1930)
Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học - Người đăng: ngocthuyen1990@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Triết học 9 10 600