Ktl-icon-tai-lieu

triết học

Được đăng lên bởi Tran Minh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 11: Lý giải luận điểm “Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã
hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên. Vận dụng vấn đề này vào con đường đi
lên CNXH ở nước ta?
Xã hội loài người phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế- xã hội nối tiếp nhau. Trên
cơ sở phát hiện ra các quy luật vận động, phát triển khách quan của xã hội, C. Mác đã đi đến
kết luận: "Sự phát triển của những hình thái kinh tế- xã hội là một quá trình lịch
(1)
sử- tự nhiên"
Khẳng định "sự phát triển của những hình thái kinh tế- xã hội là một quá trình lịch
sử- tự nhiên" là khẳng định: các hình thái kinh tế- xã hội vận động, phát triển theo các quy
luật khách quan, chứ không phải theo ý muốn chủ quan của con người. V.I. Lênin viết: "Mác
coi sự vận động xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên, chịu sự chi phối của những quy luật
không những không phụ thuộc vào ý chí, ý thức và ý định của con người mà trái lại, còn
(2)
quyết định ý chí, ý thức và ý định của con người"
Sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế- xã hội vừa bị chi phối bởi các quy luật
phổ biến, vừa bị chi phối bởi các quy luật riêng, đặc thù. Các quy luật vận động phát triển phổ
biến của xã hội là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và các quy luật khác.
Chính sự tác động của các quy luật khách quan đó mà các hình thái kinh tế- xã hội vận động, phát
triển từ thấp đến cao.
Nguồn gốc sâu xa của sự vận động, phát triển của các hình thái kinh
tế - xã hội là ở sự phát triển của lực lượng sản xuất. Chính sự phát triển của lực
lượng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệ sản xuất. Đến lượt mình, quan hệ sản xuất thay
đổi sẽ làm cho kiến trúc thượng tầng thay đổi theo, và do đó mà các hình thái kinh tế- xã hội
vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ hình thái kinh tế- xã hội này lên hình thái
kinh tế - xã hội khác cao hơn. V.I. Lênin viết: "Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào
những quan hệ sản xuất và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của những lực lượng
sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những
(1)
hình thái xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên" . Sự tác động của các quy luật khách quan
làm cho các hình thái kinh tế - xã hội phát triển thay thế nhau từ thấp đến cao, đó là con đường
phát triển chung của nhân loại.
Tuy nhiên, con đường phát triển của mỗi dân tộc không chỉ bị chi phối bởi các quy
luật chung, mà còn bị tác động bởi các đi...
Câu 11: giải luận điểm “Sự phát triển của các hình thái kinh tế -
hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên. Vận dụng vấn đề này vào con đường đi
lên CNXH ở nước ta?
X
ã
hội loài người
phát triển trải qua
nh
i
ều
hình thái kinh tế- xã
h
i
nối
t
i
ếp
nhau. Trên
cơ sở phát
h
i
ện
ra c quy
l
u
ật
vận động, phát
t
ri
ển
khách quan của hội,
C
.
M
á
c
đã đi đến
kết
l
u
n
:
"Sự phát triển của những hình thái kinh tế- xã hội một quá trình lịch
sử- tự nhiên"
(1)
K
h
ẳn
g
định "sự phát triển của những hình
t
h
á
i
kinh tế- hội
l
à
một qtrình lịch
sử- tự nhiên" là khẳng
đ
nh
:
các hình thái kinh tế-
hội vận động, phát
t
r
i
ển
theo các quy
l
u
t
khách quan, chứ không
p
h
ải
theo
ý
muốn ch quan của con người.
V
.
I
.
L
ên
i
n
v
i
ết
:
"Mác
coi s
v
ận
động hội
một quá trình
lịch s
-
tự
nh
i
ên
,
chịu sự chi phối của
nh
n
g
quy
l
u
ật
không những không phụ thuộc vào
ý
chí,
ý
thức và
ý
định củ
a
con người trái lại, còn
quyết định
ý
chí,
ý
thức
ý
định của
co
n n
g
ư
ời
"
(2)
Sự vận động, phát triển của
c hình thái kinh tế- xã hội vừa b
ch
i
phối bởi các quy
l
u
ật
phổ b
i
ến
,
vừa bị chi phối bởi các quy
l
u
ật
r
i
ên
g
,
đ
ặc
thù. Các quy
l
u
ật
vận động phát
t
r
i
n
phổ
biến của hội là quy
l
u
ật
về
s
phù hợp của quan h sản xuất
với
trình đ phát triển của lực
lượng
s
ản
xuất, quy
l
u
ật
sở htầng quyết định kiến trúc thượng tầng và các
q
u
y
l
u
ật
khác.
Chính sự tác động của các quy
l
u
ật
khách quan đó mà các h
ì
nh
thái kinh
t
ế
-
xã hội
vận động, phát
triển từ thấp đến
ca
o
.
Nguồn gốc sâu xa của sự vận động, phát triển của các hình thái kinh
tế - hội sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Chính sự
p
h
át
triển của lực
lượng sản xuất quyết định m thay đổi quan hệ sản
x
u
ất
.
Đến lượt
m
ì
nh
,
quan hsản xuất thay
đổi sẽ làm cho kiến trúc
t
h
ư
ợn
g
tầng thay đổi theo, do đó mà các hình thái kinh tế- xã hội
vận
đ
n
g
,
phát triển từ thấp đến cao, từ hình thái kinh tế- hội y n hình
t
h
ái
kinh tế
-
hội khác cao hơn.
V
.
I
.
L
ên
i
n
v
i
ết
:
"Chỉ đem quy
nh
n
g
quan hệ hội vào
những quan hệ sản xuất và đem quy những quan
h
sản xuất vào trình độ của những lực lượng
sản xuất thì người ta mới
được một svững chắc để quan
n
i
m
sự phát
t
r
i
ển
của những
hình
t
h
ái
xã hội là một q
t
r
ì
nh
lịch sử
-
tự nhiên"
(1)
. Sự
tác động của các quy
l
u
ật
khách quan
làm cho c hình
t
h
á
i
kinh tế
-
hội
phát triển thay thế
nh
au
từ thấp đến cao,
đó con đường
phát
t
r
i
ển
chung của nhân
lo
ại
.
Tuy
nh
i
ên
,
con đường phát
t
r
i
ển
của mỗi dân tộc không chỉ bị
ch
i
phối bởi các quy
l
u
ật
chung, n bị tác động bi các điều kiện
p
h
át
triển cụ thể của mỗi dân tộc, như về điều
kiện tự
nh
i
ên
,
về chính
t
r
,
v
truyền thống văn a, vtác động quốc
t
ế
...
V
ì
vậy,
lịch sử phát
triển nhân loại vừa tuân theo những quy luật chung, vừa rất phong phú, đa
triết học - Trang 2
triết học - Người đăng: Tran Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
triết học 9 10 952