Ktl-icon-tai-lieu

Triết học lý thuyết bài 1

Được đăng lên bởi Pan Huyy
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND I

Bài 1: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thế

VỊ TRÍ BÀI HỌC
Về
Về kiến
kiến thức
thức

Trình bày được sự
hình thành, phát triển
và nội dung chủ yếu
của chủ nghĩa Mác - Lênin
và rút ra ý nghĩa
phương pháp luận
khi nghiên cứu
vấn đề trên.

Về
Về kỹ
kỹ năng
năng

Về
Về đạo
đạo đức
đức
nghề
nghề nghiệp.
nghiệp.

Xây dựng tinh thần,
Trên cơ sở nắm vững nội dung
thái độ học tập đúng đắn,
bài học giúp học sinh
nâng cao niềm tin, lý tưởng
có thế giới quan và nhân sinh
cách mạng, trung thành
quan đúng đắn, có phương pháp
với Đảng, Tổ quốc
tư duy biện chứng và nhất là
và nhân dân;có thái độ
giải đáp được những vấn đề
đúng đắn trong
trong đời sống của
công việc, sẵn sàng nhận
xã hội hiện nay
và hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.

NỘI DUNG VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

GIẢNG: 17 TIẾT
TỔNG THỜI GIAN: 20 TIẾT
THẢO LUẬN + KTra :
5 TIẾT
CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN

NỘI DUNG

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP
CHỦ NGHÃI MÁC - LÊNIN

I. CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ SỰ HÌNH THÀNH,
PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
1. Khái niệm chủ nghĩa Mác – Lê nin
2. Những điều kiện, tiên đề của sự ra đời chủ nghĩa
Mác – Lê nin
3. Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa
Mác- Lênin

- Chủ nghĩa Mác- Lênin là hệ thống quan điểm và học
thuyết khoa học do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập và sự
phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển
trên cơ sở kế thừa những tinh hoa, giá trị trong lịch sử
tư tưởng của nhân loại, tổng kết các thành tựu của khoa
học và thực tiễn thời đại, là thế giới quan, phương pháp
luận khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp
công nhân, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ
áp bức bóc lột và tiến tới giải phóng con người.

- Chủ nghĩa Mác – Lênin: có ba bộ phận lý luận cơ bản,
thống nhất biện chứng, ràng buộc chặt chẽ với nhau. Đó là:
+ Triết học Mác – Lênin
+ Kinh tế chính trị học Mác – Lênin
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học:

2. Cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác
a. Điều kiện kinh tế - xã hội
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ
XIX. Đây là thời kỳ PTSX TBCN ở các nước Tây
âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của cuộc
cách mạng công nghiệp.
Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính xã
hội hóa với quan hệ sản xuất mang tính tư nhân tư
bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc.
Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản đặt ra yêu
yêu cầu khách quan ...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND I
Bài 1: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Giảng viênNguyễn Thị Thế
Triết học lý thuyết bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học lý thuyết bài 1 - Người đăng: Pan Huyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Triết học lý thuyết bài 1 9 10 248