Ktl-icon-tai-lieu

Triết học Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi vietnam1761994
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC...............................................................................1
25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ...............................................................63
20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.........................................104

“Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là
học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách
sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta”
Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292

35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là:
a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính
trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ,
vận dụng và phát triển;
b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị
lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại;
c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật
của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;
d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân
lao động và giải phóng con người, về những quy luật chung nhất của cách mạng
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản;
đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa MácLênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những

giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học
và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai
trò của con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối
quá trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà
trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển,
diệt vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra
đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã
hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội
cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân tron...
M C L C
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC............................... ................................ ........ .... ....1
25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ... ............. ............. ............. ............. ........63
20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.......... ............. ..................104
“Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là
học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách
sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta
Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là:
a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính
trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ,
vận dụng và phát triển;
b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị
lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại;
c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật
của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;
d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân
lao động và giải phóng con người, về những quy luật chung nhất của cách mạng
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản;
đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-
Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những
Triết học Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học Mác Lê Nin - Người đăng: vietnam1761994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Triết học Mác Lê Nin 9 10 424