Ktl-icon-tai-lieu

Triết học Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Duc Anh Vu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất và mối quan hệ vật chất và ý
thức?
-Vật chất :
Vật chất là 1 phàm trù triết học dùng để chi thực tại khách quan được đem lại cho con người
tron cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại chụp lại , phản ánh và tồn tại không phục
thuộc vào cảm giác
-Ý thức
+Nguồn gốc tự nhiên : Có 2 yếu tố cơ bản cấu thành nguồn gốc tự nhiên của ý thức : bộ óc con
người và mối quan hệ giữa con người với con người với thế giơi khách quan tạo nên hiện tượng
phản ánh người động sáng tạo . + Về bộ óc người : ý thức là 1 thuộc tính của 1 dạng vật chất có tổ chức
cao là bộ óc người , là chức năng của bộ óc : bộ óc càng hoàn thiện , ý thức của con ngườ càng có phong
phú và sâu sắc .
+ Về mối quan hệ giữa con người với thế giới khách quan tạo ra quá trình phản ánh người
động sáng tạo : Quan hệ con người và thế giới khách quan là quan hệ tất yếu ngay từ khi con
người xuất hiện /
Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của dạng vật chất này với dạng vật chất khác trong quá
trình tác động qua lại lẫn nhau giữa chúng bao gồm : phản ánh vật lý , hóa học , phản ánh sinh
học , phản ánh tâm lí, phản ánh người đông sáng tạo .
+ Nguồn gốc xã hội : yếu tố cơ bản : lao đông và ngôn ngữ
Lao động là quá trình con người tác động vào tự nhiên nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu
cầu tồn tại và phát triển của mình . Lao động cũng là quá trình vừa làm thay đổi cấu trúc cơ thể
người , vừa làm giới tự nhiên bộc lộ nhiều thuộc tính quy lại.
Ngôn ngữ là hệ thống tón hiệu vật chất chứa đựng thông tin mang nội dung ý thức không có
ngôn ngữ , ý thức thức không thể tồn tâij và phát triển
-Mối quan hệ:
Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức , quyết định ý thức , song ý
thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thức
tiễn của con người
Câu 2: trình bày 2 nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và phát triển của phép biện chứng duy vật
-2 nguyên lý về mối liên hệ phổ biến gồm:
+Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là nguyên tắc lý luận xem xét sự vật, hiện tượng khách quan tồn tại
trong mối liên hệ, ràng buộc lẫn nhau tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa
các mặt của một sự vật, của một hiện tượng trong thế giới. Nguyên lý này biểu hiện thông qua 06 cặp
phạm trù cơ bản.
+Nguyên lý về sự phát triển là nguyên tắc lý luận mà trong đó khi xem xét sự vật, hiện tượng khách quan
phải luôn đặt chúng vào quá trình luôn luôn vận động và phát triển (vận động...
 !
"
#$
$%&'()'*+,-./0%+11.2
13-4./3-56&%+7&%+4&3-8+,9&7
:13-
#;
<=8 *>?@( A38 *>!:?1
.2 B1.2C1.2C(A,-+1>./
&3-.2:D-+1E<$:?.2!%:F+?G
1%:?.24%H:?:?14!1.2?&1
&5DDIE
<$ B1.2C(C,-+1-&3-.2
:D-+1J1.2(C,-%(K,1
.2LM
N3-%D*-+1BO+C+,-1-
-:%+%PB518&3-%!4?)4&3-D
)4&3-%Q4&3-.29D-+1E
<=8 LR:( A3%199B
S1:%-1.2-:1*>T+1D3&U&771
V8+&-ES1:W%-K%G5A
.24K%C*>:%::F%+E
=9B% ?*9X:!,9?
9B4!,98Y&-
#Z 
$?.C4!?D4%8 !4([!4D1!
,9117:??-:\%+91+:
X]1.2
@@>%Q %>&G(&-&6&
#@>%! %>&G(8
<=>%! %>&G(%>I%!%L0L6D*4./,-8+
1 %>4:%P-:43.\%PB-D*4./B
-O:D*4:./1(CE=>%!9^_O&
&+'A3E
<=>%!D*&-%>I%!%1?,L0L6D*4./,-
&3%9O51-%9%9:&-`:X(%>K&(14
KA3(&+&4K,61(1AD*aE=>%!
9%A3
#N-&6&
b1(C4-D*4./W.-:&5,98+:-c+4
(%9:4?%P4D*C2(1D*WEN6&
Triết học Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học Mác Lê Nin - Người đăng: Duc Anh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Triết học Mác Lê Nin 9 10 989