Ktl-icon-tai-lieu

Triết học Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Tata Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO
HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI NGÀY
NAY
1. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai
cấp, nhân dân lao động luôn luôn mơ ước được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, ấm no, tự
do và hạnh phúc. Những tư tưởng tiến bộ nhân đạo hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều
mong muốn giải phóng các giai cấp cần lao khỏi ách áp bức, bất công. Tuy nhiên, những ước mơ và tư
tưởng tiến bộ đó không biến được thành hiện thực, chỉ dừng lại ở chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Đến giữa thế kỷ XIX, ở châu Âu mới xuất hiện những tiền đề về kinh tế - xã hội, khoa học và lý luận, v.v.
dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác, một học thuyết đã biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành
khoa học. Đó là:
- Với sự ra đời của nền sản xuất đại công nghiệp dựa trên kỹ thuật cơ khí, trước hết là ở nước Anh, lực
lượng sản xuất xã hội ngày càng đạt tới trình độ xã hội hóa cao. Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của
lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong xã hội tư bản ngày càng
phát triển, trở thành mâu thuẫn cơ bản của xã hội.
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đến độ nhất định là cơ sở thực tiễn cho những phân tích, khái quát lý
luận, tìm ra bản chất và dự báo xu hướng phát triển.
- Sự phát triển của nền đại công nghiệp cơ khí trong chủ nghĩa tư bản đã sản sinh ra một giai cấp mới,
đó là giai cấp vô sản - giai cấp công nhân. Vì vậy, trong xã hội tư bản, đã xuất hiện hai giai cấp cơ bản,
đối lập nhau về lợi ích, đó là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân ngày càng lan rộng, phát triển từ tự phát tới tự giác, từ đấu tranh kinh tế tới đấu tranh chính trị.
Phong trào đó cần có lý luận khoa học và cách mạng dẫn dắt, soi đường. Chủ nghĩa xã hội khoa học do
C. Mác và Ph.Ăngghen sáng lập đã đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đó.
- Vào giữa thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó có ba phát minh
quan trọng: Thuyết tiến hóa; Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Thuyết tế bào. Các phương
pháp nhận thức khoa học như: quy nạp, phân tích, thực nghiệm, tổng hợp... đã thúc đẩy năng lực tư duy
khoa học không ngừng phát triển.
- Thế kỷ XIX cũng là thế ...
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO
HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - HỌC THUYẾT KHOA HỌC CÁCH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI NGÀY
NAY
1. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin
Trong quá trình phát triển của hội loài người, nhất từ khi xuất hiện các giai cấp đấu tranh giai
cấp, nhân dân lao động luôn luôn ước được sống trong một hội bình đẳng, công bằng, ấm no, tự
do hạnh phúc. Những tưởng tiến bộ nhân đạo hình thành phát triển trong lịch snhân loại đều
mong muốn giải phóng các giai cấp cần lao khỏi ách áp bức, bất công. Tuy nhiên, những ước
tưởng tiến bộ đó không biến được thành hiện thực, chỉ dừng lại ở chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Đến giữa thế kỷ XIX, ở châu Âu mới xuất hiện những tiền đề về kinh tế - hội, khoa học và lý luận, v.v.
dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác, một học thuyết đã biến chủ nghĩa hội từ không tưởng trở thành
khoa học. Đó là:
- Với sự ra đời của nền sản xuất đại công nghiệp dựa trên kỹ thuật khí, trước hết là nước Anh, lực
lượng sản xuất xã hội ngày càng đạt tới trình độ xã hội hóa cao. Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của
lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu nhân về liệu sản xuất trong hội bản ngày càng
phát triển, trở thành mâu thuẫn cơ bản của xã hội.
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đến độ nhất định là cơ sở thực tiễn cho những phân tích, khái quát lý
luận, tìm ra bản chất và dự báo xu hướng phát triển.
- Sự phát triển của nền đại công nghiệp khí trong chủ nghĩa bản đã sản sinh ra một giai cấp mới,
đó giai cấp sản - giai cấp công nhân. vậy, trong hội tư bản, đã xuất hiện hai giai cấp bản,
đối lập nhau về lợi ích, đó giai cấp sản giai cấp sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân ngày càng lan rộng, phát triển từ tự phát tới t giác, t đấu tranh kinh tế tới đấu tranh chính trị.
Phong trào đó cần luận khoa học cách mạng dẫn dắt, soi đường. Chủ nghĩahội khoa học do
C. Mác và Ph.Ăngghen sáng lập đã đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đó.
- Vào giữa thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó ba phát minh
quan trọng: Thuyết tiến hóa; Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng; Thuyết tế bào. Các phương
pháp nhận thức khoa học như: quy nạp, phân tích, thực nghiệm, tổng hợp... đã thúc đẩy năng lực tư duy
khoa học không ngừng phát triển.
- Thế kỷ XIX cũng thế kỷ chứng kiến s phát triển mạnh mẽ của triết học cổ điển Đức (tiêu biểu
Cantơ, Hêghen, Phoiơbắc), kinh tế chính trị cổ điển Anh (tiêu biểu Ađam Xmít Đavít Ricácđô), chủ
nghĩa xã hội không tưởng (tiêu biểu là Xanh Ximông, Rôbớc Ôoen, Sáclơ Phuriê).
Dựa trên những tiền đề khoa học và lý luận, nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong cuộc đấu tranh
của giai cấp công nhân, C. Mác (1818-1883) Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa tiếp thu chọn
lọc, phát triển và sáng tạo ra học thuyết khoa học cách mạng của giai cấp công nhân chủ nghĩa
hội khoa học. C. Mác Ph. Ăngghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, phát hiện ra quy luật giá
trị thặng dư, chỉ sự hình thành, phát triển, diệt vong của chủ nghĩa bản vai trò lịch sử toàn thế
giới của giai cấp vô sản là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng
sản.
Như vậy, chủ nghĩa Mác ra đời là thành tựu trí tuệ của loài người, phản ánh thực tiễn xã hội, nhất là cuộc
đấu tranh của giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng thế giới, một tất yếu
khách quan trong tiến trình phát triển lịch sử của tư tưởng nhân loại.
b) Sự vận dụng và phát tán chủ nghĩa Mác - Lênin trong các giai đoạn lịch sử
Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa bản trên thế giới đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới, giai đoạn chủ
nghĩa đế quốc. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc
không thể điều hòa được, dẫn tới chiến tranh đế quốc. Đồng thời, với sự xâm chiếm và bóc lột thuộc địa
tàn khốc của các nước đế quốc, trên thế giới đã xuất hiện phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của
nhân dânc nước thuộc địa phụ thuộc chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Yêu cầu của thực tiễn
cách mạng lúc đó là phải vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện mới.
Triết học Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học Mác Lê Nin - Người đăng: Tata Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Triết học Mác Lê Nin 9 10 58