Ktl-icon-tai-lieu

Triết học nho giáo

Được đăng lên bởi Xiêm Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
F. Enghen ®· kh¼ng ®Þnh:
Kh«ng cã c¬ së v¨n minh Hi L¹p vµ ®Õ quèc La M· th×
tuyÖt nhiªn kh«ng cã Ch©u ¢u hiÖn ®¹i.
VËy häc tËp Enghen chóng ta cã thÓ ®Æt vÊn ®Ò:
NÕu kh«ng cã v¨n minh cæ ®¹i Trung Quèc th× kh«ng cã
níc ViÖt Nam ngµy nay.
Nãi ®Õn nÒn v¨n minh cæ ®¹i Trung Quèc th× qu lµ réng
lín. BiÕt bao nhiªu hÖ t tëng xuÊt hiÖn vµ tån t¹i m·i cho ®Õn
ngµy nay. Tõ thuyÕt ©m d¬ng ngò hµnh, häc thuyÕt cña Khæng
Tö, L·o tö... ThÕ nhng trong c¸c häc thuyÕt Êy, kh«ng ai cã thÓ
chèi c·i ®îc r»ng häc thuyÕt Nho gia. Nhµ ngêi ph¸t khëi ph¸t
lµ Khæng tö lµ cã vÞ trÝ quan träng h¬n hÕt trong lÞch sö ph¸t
triÓn cña Trung Quèc nãi chung vµ c¸c n íc §«ng Nam ¸ nãi
riªng. KÓ tõ lóc xuÊt hiÖn tõ vµi thÕ kû tr íc c«ng nguyªn cho
®Õn thêi nhµ H¸n (H¸n Vò §Õ) Nho gi¸o ®· chÝnh thøc trë
thµnh hÖ t tëng ®éc t«n vµ lu«n lu«n gi÷ vÞ trÝ ®ã cho ®Õn ngµy
cuèi cïng cña chÕ ®é phong kiÕn. §iÒu ®ã ®· minh chøng râ
rµng: Nho gi¸o h¼n phi cã nh÷ng gi¸ trÞ tÝch cùc ®Æc biÖt, nÕu
kh«ng sao nã cã thÓ cã søc sèng m¹nh mÏ ®Õn nh vËy.
Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, rÊt nhiÒu ngêi ®· phª ph¸n ®¹o
Nho, tè c¸o tÝnh chÊt bo thñ, phi khoa häc cña nã. Nh ng nÕu
lÊy quan ®iÓm lÞch sö mµ xem xÐt, ë thÕ kû XX râ rµng Nho
gi¸o lµ cæ hñ nhng ë giai ®o¹n tríc cã vËy kh«ng.
Vµo thÕ kû X trªn b¸n ®o §«ng D¬ng cã 3 v¬ng quèc:
§¹i ViÖt, Cham Pa, Khmer, lùc lîng ngang nhau. DÇn dÇn §¹i
ViÖt chiÕm u thÕ, võa ®ñ søc chèng l¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c,
võa khai hoang Nam TiÕn, ¸t h¼n 2 v ¬ng quèc kia. Phi ch¨ng
®¹o Nho ®· ®ãng mét vai nhÊt ®Þnh trong sù h×nh thµnh t ¬ng
quan lùc lîng Êy. Phi ch¨ng chóng ta ®· du nhËp ®¹o Nho cña
Trung Quèc råi sau ®ã biÕn thµnh mét c«ng cô chèng laÞ. BiÖn
chøng lÞch sö lµ nh thÕ. Nho gi¸o lµ c«ng cô ®Ó phong kiÕn ph-
¬ng B¾c dïng ®Ó lÖ thuéc c¸c d©n téc kh¸c, nh ng võa lµ c«ng
cô gióp c¸c d©n téc chèng l¹i Trung Quèc.
ChÝnh v× ý nghÜa vµ vai trß to lín cña Nho gi¸o ®èi víi
tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Trung Quèc vµ ViÖt Nam nªn em cã
høng thó ®Æc biÖt víi ®Ò tµi Nh÷ng t tëng c¬ bn cña nho
gi¸o vµ nh hëng cña nã ë níc ta. Néi dung ®Ò tµi ngoµi
phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 2 phÇn:
Triết học nho giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học nho giáo - Người đăng: Xiêm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Triết học nho giáo 9 10 325