Ktl-icon-tai-lieu

Triết học về Phật giáo

Được đăng lên bởi napham
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Văn hóa Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử luôn gắn bó mật thiết với các vấn
đề dân tộc - tín ngưỡng. Phật giáo với cái đích là cứu con người thoát khỏi nỗi khổ
muôn đời, với cứu cánh là giải thoát, nhìn bề ngoài nó chỉ bàn về nhân sinh, nhưng để
cho những quan niệm nhân sinh này tồn tại một cách vững chãi, trải dài hơn 2.500
năm dựa trên một cơ sở triết học, một nền tảng lý luận vô cùng sâu sắc đã được nhân
dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định
trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong nghiên cứu lịch sử triết
học, Phật giáo là một trường phái triết học - tôn giáo lớn của nền văn hóa Ấn độ cổ
đại. Nó ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tinh thần của nhiều dân tộc trên thế giới,
trong đó có Việt Nam.
Tỉnh Phú Yên - một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ - hiện có 05 tôn giáo chính
gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo và một số tôn giáo
khác như: Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Tổng số tín đồ các tôn giáo chiếm trên
30% dân số toàn tỉnh, trong đó, tín đồ Phật giáo tại Phú Yên có khoảng 268.573
người với 396 chức sắc, nhà tu hành. Xuất phát từ tâm tư và nguyện vọng và nhận
thức của người dân lao động về bản chất từ bi, hỷ xã, tốt đẹp về Phật giáo nên số
người theo đạo Phật tăng lên rất nhanh theo thời gian và trở thành một bộ phận văn
hoá, nếp sống của người dân trên mảnh đất này.
Nhận thức được tầm quan trọng của Phật giáo trong đời sống con người Phú
Yên, tôi chọn nội dung “Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của
người dân Phú Yên” để làm đề tài nghiên cứu.
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Tìm hiểu sự ra đời của Phật giáo và sự truyền bá triết học Phật giáo vào Việt
Nam nói chung và Phú Yên nói riêng.
Tìm hiểu những tư tưởng của Triết học Phật giáo và tầm ảnh hưởng của chúng
tới đời sống tinh thần của người dân Phú Yên.

2
Phương pháp nghiên cứu:
Nội dung đề tài gồm hai phần:
Chương 1:

Söï ra ñôøi cuûa Phaät giaùo vaø nhöõng tö töôûng cuûa Trieát hoïc Phaät

giaùo.
Chương 2: AÛnh höôûng cuûa Phaät giaùo ñoái với đời sống tinh thần của người dân
Phú Yên.
Do kiến thức của bản thân còn hạn chế, thời gian tìm hiểu có hạn nên bài viết
không trách khỏi những sai sót. Kính mong nhận được những ý kiến góp ý bổ sung
của Thầy và các bạn để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

3
Chương 1.

SỰ RA ĐỜI CỦA PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG CUÛA
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

1.1 Sự ra đời của Phật giáo
1.1.1 Hoàn cảnh ra đời của Phật g...
1
PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Văn hóa Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử luôn gắn bó mật thiết với các vấn
đề dân tộc - tín ngưỡng. Phật giáo với cái đích cứu con người thoát khỏi nỗi khổ
muôn đời, với cứu cánh là giải thoát, nhìn bề ngoài nó chỉ bàn về nhân sinh, nhưng để
cho những quan niệm nhân sinh này tồn tại một cách vững chãi, trải dài hơn 2.500
năm dựa trên một sở triết học, một nền tảng luận cùng sâu sắc đã được nhân
dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định
trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong nghiên cứu lịch sử triết
học, Phật giáo một trường phái triết học - tôn giáo lớn của nền văn hóa Ấn độ cổ
đại. ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tinh thần của nhiều dân tộc trên thế giới,
trong đó có Việt Nam.
Tỉnh Phú Yên - một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ - hiện 05 tôn giáo chính
gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo một số tôn giáo
khác như: Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Tổng số tín đồ các tôn giáo chiếm trên
30% dân số toàn tỉnh, trong đó, tín đồ Phật giáo tại P Yên khoảng 268.573
người với 396 chức sắc, nhà tu hành. Xuất phát từ tâm nguyện vọng nhận
thức của người dân lao động về bản chất từ bi, hỷ xã, tốt đẹp về Phật giáo nên số
người theo đạo Phật tăng lên rất nhanh theo thời gian trở thành một bộ phận văn
hoá, nếp sống của người dân trên mảnh đất này.
Nhận thức được tầm quan trọng của Phật giáo trong đời sống con người Phú
Yên, tôi chọn nội dung “Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của
người dân Phú Yên” để làm đề tài nghiên cứu.
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Tìm hiểu sự ra đời của Phật giáo sự truyền triết học Phật giáo o Việt
Nam nói chung và Phú Yên nói riêng.
Tìm hiểu những tư tưởng của Triết học Phật giáo tầm ảnh hưởng của chúng
tới đời sống tinh thần của người dân Phú Yên.
Triết học về Phật giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học về Phật giáo - Người đăng: napham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Triết học về Phật giáo 9 10 457