Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày các yếu tố hình thành ĐCSVN

Được đăng lên bởi nguyenthihoai17081995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
: Trình bày các yếu tố hình thành ĐCSVN?
 Chủ nghĩa Mác-Lênin:
- Những tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa
đã thức tỉnh những người Việt Nam hướng theo con đường cách mạng đúng đắn
đó là con đường cách mạng vô sản.
- Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng
chủ nghĩa xã hội xác định đúng vấn đề động lực cách mạng liên minh giai cấp vị
trí của cách mạng thuộc địa.
 Đó là cơ sở lí luận cho cương lĩnh cách mạng của Đảng sau này. Nhờ có chủ
nghĩa Mác-Lênin mà phong trào công nhân đã chuyển từ "tự phát" sang "tự
giác".
 Phong trào công nhân:
- Từ đầu thế kỉ XX, cùng với sự phát triển của phong trào dân tộc trên lập trường tư
sản, phong trào công nhân chống lại sự áp bức, bóc lột của tư sản, thực dân cũng
diễn ra từ rất sớm.
- Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào công nhân chưa trở thành lực
lượng riêng biệt còn hoà lẫn với phong trào yêu nước.
- Sự phát triển của phong trào công nhân trong nước đã khẳng định sự lớn lên trong
nhận thức tư tưởng của GCCN về cách mạng giải phóng dân tộc VN.
 Như vậy phong trào công nhân ngày 1 trưởng thành là 1 trong những điều kiện
tất yếu dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản VN.
 Phong trào yêu nước:
- Việt Nam là một quốc gia dân tộc được hình thành từ rất sớm, có nền văn hiến lâu
đời, trong đó yêu nước là truyền thống quý báu và đặc sắc, là dòng chủ lưu xuyên
suốt lịch sử dân tộc VN.
- Ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân lên đất nước ta (năm 1858), nhân dân cả nước
đã vùng lên chống thực dân Pháp xâm lược.
- Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự nối tiếp truyền
thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử
(Ví dụ một số phong trào)
Phân tích yếu tố riêng biệt trong quy luật ra đời của ĐCSVN
- Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của
lịch sử dân tộc:
+ Chủ nghĩa yêu nước là giá trị tinh thần trường tồn trong lịch sử dân tộc và
là nhân tố chủ đạo quyết định sự nghiệp chống ngoại xâm của nước ta.
+ Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân.
- Phong trào công nhân và phong trào yêu nước có mối liên hệ chặt chẽ: hầu hết
công nhân đều xuất thân từ nông dân.

...
: Trình bày các yếu tố hình thành ĐCSVN?
Chủ nghĩa Mác-Lênin:
- Những tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng hội chủ nghĩa
đã thức tỉnh những người Việt Nam hướng theo con đường cách mạng đúng đắn
đó là con đường cách mạng vô sản.
- Đảng cộng sản lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ch mạng
chủ nghĩa hộic định đúng vấn đề động lực cách mạng liên minh giai cấp vị
trí của cách mạng thuộc địa.
Đó sở luận cho cương lĩnh cách mạng của Đảng sau này. Nhờ chủ
nghĩa c-Lênin phong trào công nhân đã chuyển từ "tự phát" sang "tự
giác".
Phong trào công nhân:
- Từ đầu thế kỉ XX, cùng với sự phát triển của phong trào dân tộc trên lập trường tư
sản, phong trào công nhân chống lại sự áp bức, bóc lột của sản, thực dân cũng
diễn ra từ rất sớm.
- Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào công nhân chưa trở thành lực
lượng riêng biệt còn hoà lẫn với phong trào yêu nước.
- Sự phát triển của phong trào công nhân trong nước đã khẳng định sự lớn lên trong
nhận thức tư tưởng của GCCN về cách mạng giải phóng dân tộc VN.
Như vậy phong trào công nhân ngày 1 trưởng thành là 1 trong những điều kiện
tất yếu dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản VN.
Phong trào yêu nước:
- Việt Nam là một quốc gia dân tộc được hình thành từ rất sớm, có nền văn hiến lâu
đời, trong đó yêuớc truyền thống quý báu đặc sắc, dòng chủ lưu xuyên
suốt lịch sử dân tộc VN.
- Ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân lên đất nước ta (năm 1858), nhân dân cả nước
đã vùng lên chống thực dân Pháp xâm lược.
- Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX sự nối tiếp truyền
thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử
(Ví dụ một số phong trào)
Phân tích yếu tố riêng biệt trong quy luật ra đời của ĐCSVN
- Phong trào yêu ớc vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của
lịch sử dân tộc:
+ Chủ nghĩa yêu nước giá trị tinh thần trường tồn trong lịch sử dân tộc
là nhân tố chủ đạo quyết định sự nghiệp chống ngoại xâm của nước ta.
+ Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân.
- Phong trào công nhân phong trào yêu nước mối liên hệ chặt chẽ: hầu hết
công nhân đều xuất thân từ nông dân.
Trình bày các yếu tố hình thành ĐCSVN - Người đăng: nguyenthihoai17081995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Trình bày các yếu tố hình thành ĐCSVN 9 10 167