Ktl-icon-tai-lieu

Trung tâm học liệu cần thơ

Được đăng lên bởi kimhongpy1996
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định nghĩa trung tâm học liệu:
Chức năng của Trung tâm Học liệu:
Trung tâm học liệu có chức năng nghiên cứu, sản xuất và phát hành các
tài liệu, phương tiện nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên
cứu của các Trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và các
trường phổ thông trên toàn quốc.
Nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu:
- Nghiên cứu, sản xuất các tài liệu phục vụ giáo dục - đào tạo,
nghiên cứu khoa học.
- Giới thiệu và phát hành các sản phẩm của Trung tâm trong phạm
vi toàn quốc.
- Liên kết với các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để triển
khai các dự án có liên quan tới nội dung giáo dục và đào tạo.
Lịch sử hình thành:
Ngày 6-3-2004, Trường ĐH Cần Thơ đã khởi công công trình
xây dựng Trung tâm Học liệu do Tổ chức từ thiện Atlantic
Philantropies (Hoa Kỳ) tài trợ, với tổng trị giá 7,43 tri ệu USD.
Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam sẽ quản lý việc thực thi đề
án và đơn vị thi công công trình là Công ty Xây d ựng Dân d ụng
và Công nghiệp Delta, Việt Nam.
Trung tâm Học liệu, Trường ĐH Cần Thơ sẽ là một tòa nhà 4
tầng, diện tích 7.200m2 có các phòng đọc, phòng học nhóm,
các phòng đào tạo và hội thảo, khu vực sau đại học và nghiên
cứu, khu truy cập mở... Đề án ngoài việc thiết kế, xây dựng tòa
nhà còn cung cấp nguồn tài liệu in ấn, nghe nhìn, điện t ử,
mạng máy tính với hơn 440 máy, phương tiện giảng dạy, hội
thảo và triển khai hàng loạt dịch vụ thông tin.

Đây sẽ là một trong những Trung tâm học liệu hiện đại bậc
nhất ở Việt Nam, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 7 n ăm
2005. Trước đó, Tổ chức Atlantic Philantropies đã tài tr ợ xây
dựng các Trung tâm Học liệu ở Huế và Đà Nẵng.
Cơ sở vật chất:
rung tâm Học liệu là thư viện điện tử đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu
Long không những cung cấp các bộ sưu tập phong phú về tài liệu và
dịch vụ mà còn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và phương tiện
nhằm phục vụ bạn đọc học tập và nghiên cứu tốt nhất. Trung tâm Học
liệu phục vụ:
Khoảng 500 máy tính
Bàn ngồi tự học và đọc sách
Khu vực ghế sofa ngồi đọc sách/báo thư giãn
Phòng thảo luận: Phục vụ sinh viên học nhóm và trình bày






nhóm.







Phòng Sau Đại học: Phục vụ học viên cao học và nghiên cứu
sinh thực hiện nghiên cứu
Máy in và máy photo
Máy scan
Phòng Nghe nhìn đa phương tiện: Gồm có máy tính kèm
headphone, máy cassette, tivi, phòng Thảo luận Nghe nhìn phục vụ
chiếu phim phụ đề tiếng Anh và cho sinh viên mượn học nhóm về ngoại
ngữ.
Tầng 4: Có các Hội trường và phòng Hội nghị hiện đại là nơi tổ
chức các Hội thảo và Hội nghị chuyên ng...
Định nghĩa trung tâm học liệu:
Chức năng của Trung tâm Học liệu:
Trung tâm học liệu có chức năng nghiên cứu, sản xuất và phát hành các
tài liệu, phương tiện nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập nghiên
cứu của các Trường Đại học phạm, Cao đẳng phạm các
trường phổ thông trên toàn quốc.
Nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu:
- Nghiên cứu, sản xuất các tài liu phc v giáo dục - đào tạo,
nghiên cu khoa học.
- Giới thiu và phát hành các sản phm ca Trung tâm trong phm
vi toàn quốc.
- Liên kết với các Trung tâm nghiên cu trong ngoài nước để triển
khai các dự án có liên quan tới nội dung giáo dục và đào tạo.
Lịch sử hình thành:
Ngày 6-3-2004, Tr ng H C n Th ã kh i công công trìnhườ Đ ơ đ
xây d ng Trung tâm H c li u do T ch c t thi n Atlantic
Philantropies (Hoa K ) tài tr , v i t ng tr giá 7,43 tri u USD.
Tr ng H Qu c t RMIT Vi t Nam s qu n vi c th c thi ườ Đ ế đề
án n v thi công công trình Công ty Xây d ng Dân d ngđơ
và Công nghi p Delta, Vi t Nam.
Trung tâm H c li u, Tr ng H C n Th s m t ườ Đ ơ tòa n 4
t ng, di n tích 7.200m
2
các phòng c, phòng h c nhóm,đọ
các phòng ào t o h i th o, khu v c sau i h c và nghiênđ đạ
c u, khu truy c p m ... án ngoài vi c thi t k , xây d ng tòa Đề ế ế
nhà còn cung c p ngu n tài li u in n, nghe nhìn, i n t , đ
m ng máy tính v i h n 440 máy, ph ng ti n gi ng d y, h i ơ ươ
th o và tri n khai hàng lo t d ch v thông tin.
Trung tâm học liệu cần thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trung tâm học liệu cần thơ - Người đăng: kimhongpy1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trung tâm học liệu cần thơ 9 10 230