Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi Quy Cúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo:
1. Giáo dục và đào tạo có sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp
phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập
nền tảng và động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức,
có bản lĩnh trung thực, có tư duy phê phán, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và
kỹ năng nghề nghiệp để làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa vừa hợp tác vừa cạnh
tranh. Điều này đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản về giáo dục từ nội dung, phương pháp dạy
học đến việc xây dựng những môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể
chủ động, tích cực, kiến tạo kiến thức, phát triển kỹ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc
sống. Bên cạnh đó, giáo dục không chỉ nhằm mục đích tạo nên những "cỗ máy lao động". Thông qua
các hoạt động giáo dục, các giá trị văn hóa tốt đẹp cần được phát triển ở người học, giúp người học
hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Nội dung, phương pháp và
môi trường giáo dục phải góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
2. Phát triển nền giáo dục của dân, do dân và vì dân là quốc sách hàng đầu
Giáo dục phải chăm lo nhiều hơn đến việc học của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho
mọi người, đặc biệt là con em các đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng kinh tế chậm phát
triển, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với giáo dục có chất lượng.
Về phần mình, người dân cần có ý thức và cần được tạo điều kiện tham gia vào quá trình giáo dục, từ
việc chia sẻ đóng góp cho giáo dục phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình đến việc trực tiếp
tham gia vào các quá trình giám sát, đánh giá, góp ý và hiến kế cho các hoạt động giáo dục. Các
thành phần xã hội đều có trách nhiệm tham gia tích cực vào công tác giáo dục để quá trình giáo dục
trở thành một quá trình xã hội hóa sâu sắc. Với quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng
và Nhà nước tiếp tục dành sự ưu tiên cho giáo dục, không chỉ thể hiện ở những chính sách đầu tư mà
còn ở sự lãnh đạo trực tiếp và triệt để hơn nữa đối với sự phát triển giáo dục của nước nhà. Trong bối
cảnh của nền kinh tế thị trường, những giải pháp chỉ đạo giáo dục của Đảng và Nhà nước cũng cần
có những đổi mới, sáng tạo và linh hoạt hơn để thích ứng với thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩ...
Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào to:
1. Giáo dục và đào tạo sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp
phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập
nền tảng và động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Giáo dục đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động tri thức, có đạo đức,
bản lĩnh trung thực, duy phê phán, sáng tạo, kỹng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề
kỹ năng nghề nghiệp để m việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa vừa hợp tác vừa cạnh
tranh. Điềuy đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản về giáo dục từ nội dung, phương pháp dạy
học đến việc xây dng những môi trường giáo dục lành mạnh thuận lợi, giúp người học th
chủ động, tích cực, kiến to kiến thức, phát triển kỹ năng vận dụng những điều đã học vào cuộc
sống. Bên cạnh đó, giáo dục không chỉ nhằm mục đích tạo nên những "cỗ máy lao động". Thông qua
các hoạt động giáo dục, các giá trị văn hóa tốt đẹp cần được phát triển người học, giúp người học
hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đc, thể, mỹ. Nội dung, phương pháp
môi trường giáo dục phải góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
2. Phát triển nền giáo dục của dân, do dân và vì dân là quốc sách hàng đầu
Giáo dục phải chăm lo nhiều n đến việc học của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho
mọi người, đặc biệt con em các đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh các vùng kinh tế chậm phát
triển, học sinh khuyết tật, học sinh hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với giáo dục chất lượng.
Về phần mình, người dân cần có ý thức và cần được tạo điều kiện tham gia vào quá trình giáo dục, từ
việc chia sẻ đóng góp cho giáo dục phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của mình đến việc trực tiếp
tham gia vào các quá trình giám sát, đánh giá, góp ý hiến kế cho các hoạt động giáo dc. Các
thành phần hội đều trách nhiệm tham gia tích cựco công tác giáo dục để quá trình giáo dục
trở thành một quá trình xã hội hóa sâu sắc. Với quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng
và Nhà nước tiếp tục dành sự ưu tiên cho giáo dục, không chỉ thể hiện ở những chính sách đầu tư
còn ở sự lãnh đạo trực tiếp và triệt để hơn nữa đối với sự phát triển giáo dục của nước nhà. Trong bối
cảnh của nền kinh tế thị trường, những giải pháp chỉ đạo go dục ca Đảng Nhà ớc cũng cần
những đổi mới, sáng tạo linh hoạt hơn để thích ng với thị trường định hướng hội chủ
nghĩa.
3. Giáo dục vừa đáp ứng yêu cầu hội, vừa thỏa mãn nhu cầu phát triển của mỗi
nhân, mang đến niềm vui học tập cho mỗi người và tiến tới một xã hội học tập
Để khắc phục tình trạng vừa lãng phí vừa thiếu hụt trong đào tạo nhân lực, giáo dục phải bám
sát nhu cầu đòi hỏi của hội, thông qua việc thiết kế các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu
cung cấp nhân lực phục vụ các ngành kinh tế đa dạng. người học những mong muốn, nhu cầu
khác nhau, điều kiện sống học tập khác biệt, giáo dc chỉ thực s hiệu quả nếu không đồng
nhất với tất cả mọi đối tượng. Giáo dục phải chú trọng nhiều hơn đến hội lựa chọn trong học tập
cho mỗi người học. Các chương trình, giáo trình các phương án tổ chức dy học phải đa dạng
hơn, tạo hội cho mỗi người học những phù hợp với chuẩn mực chung nhưng gắn với nhu cầu,
nguyện vọngđiều kiện học tập của mình. Mỗi trường học phải trở thành một môi trường sư phạm
thân thiện, đó người học được cảm thông, chia sẻ, được bày tỏ ý kiến riêng của mình việc tới
trường trở thành một nhu cầu của mỗi người học. Nội dung, phương pháp giáo dc, trách nhiệm
tình thương của đội ngũ nhà giáo, khung cảnh sư phạm của nhà trường là những yếu tố tạo nên sự lôi
cuốn của mỗi nhà trường.
4. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền giáo dục giàu tính nhân văn, tiên tiến, hiện đại
Toàn cu hóa mang đến nhiều cơ hội cùng với không ít thách thức, trong đó có nguy văn
hóa dân tộc b lu mờ bởi việc du nhập những lối sống giá trị xa lạ, cực đoan, thậm chí phi nhân
tính. Cần vận dụng những kinh nghiệm giáo dục của nhiều ớc tiên tiến trên thế giới để tiết kiệm
thời gian, công sức, tiền của, rút ngắn khoảng cách phát triển giữaớc ta các nước trên thế giới.
Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo - Trang 2
Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo - Người đăng: Quy Cúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo 9 10 759