Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng của Fukuzawa Yukichi vê con ngưi và nh hưng ñên chuyen biên tư tưng ca nho sĩ duy tân Viet Nam ñâu thê k XX

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 27 (2011) 30-42

Tư tưởng của Fukuzawa Yukichi về con người và ảnh hưởng
ñến chuyển biến tư tưởng của nho sĩ duy tân Việt Nam
ñầu thế kỷ XX
Trần Thị Hạnh*
Khoa Triết học, Trường ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ðHQGHN,
336 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 10 tháng 8 năm 2010
Tóm tắt. Fukuzawa Yukichi (1834-1901) là nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất ñối với xã
hội Nhật Bản cận ñại. Ảnh của ông ñược in trên ñồng tiền có mệnh giá cao nhất của Nhật Bản, tờ
10.000 Yên.
Tư tưởng cải cách, duy tân của Fukuzawa Yukichi là một hệ thống các quan niệm, quan ñiểm
trong nhiều lĩnh vực của ñời sống xã hội, ñặc biệt về con người và sự phát triển của xã hội Nhật
Bản theo tinh thần học tập văn minh phương Tây nhưng giữ gìn bản sắc và ñộc lập, tự chủ, ngày
càng trở nên cường thịnh. Con người Nhật Bản mới theo quan ñiểm của ông có nhiều ñặc tính: con
người bình ñẳng, con người ñộc lập, con người có học vấn, con người có trách nhiệm với ñất
nước.
Các nho sĩ duy tân Việt Nam ñầu thế kỷ XX như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh
Thúc Kháng, Nguyễn Thượng Hiền, Lương Văn Can...ñã coi Nhật Bản như một tấm gương của
các dân tộc châu Á ñã tự tìm con ñường ñể ñộc lập, phú cường, ñứng ngang hàng với phương Tây.
Tư tưởng của các nhà duy tân Nhật Bản, Trung Quốc trong ñó có tư tưởng của Fukuzawa Yukichi
ñã ñược các trí thức yêu nước Việt Nam thời kỳ này chuyển tải một cách khéo léo, ñạt hiệu quả
tuyên truyền cao, gây ñược làn sóng duy tân trong xã hội. Việc chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân
sinh, ñào tạo ra những con người Việt Nam có phẩm chất mới ñược nho sĩ duy tân coi là nhiệm vụ
tiên quyết trong ñấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho dân tộc cường thịnh.
Cuối thế kỷ XIX ñầu thế kỷ XX, Nhật Bản nói chung và tư tưởng của các nhà duy tân nói
riêng giữ vai trò là nhịp cầu nối quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng, văn minh phương Tây
vào các nước phương ðông trong ñó có Việt Nam, hình thành nên những thành tố mới, tạo quá
trình chuyển biến, phát triển mới trong kết cấu hệ tư tưởng và xã hội.

không lấy ñó làm “khuôn vàng thước ngọc”.
Ông nhận thức ñược sự bất công trong xã hội
phân chia ñẳng cấp. Ông theo học ngành Hà
Lan học. Khi tiếp xúc với nhiều người phương
Tây ở cảng Yokohama, ông thấy Hà Lan học
cũng trở nên lỗi thời, ông học tiếng Anh. Năm
1860, ông ñến Hoa Kỳ, sang châu Âu, ñã ñược
tiếp xúc với thực tế ở các quốc gia phát triển
châu Âu, châu Mỹ, ông ý thức rõ hơn về vị thế

∗

Fukuzawa Yukichi (1834–19...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 27 (2011) 30-42
30
Tư tưởng ca Fukuzawa Yukichi v con người và nh hưởng
ñến chuyn biến tư tưởng ca nho sĩ duy tân Vit Nam
ñầu thế k XX
Trn Th Hnh*
Khoa Triết hc, Trưng ðại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn, ðHQGHN,
336 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 10 tng 8 năm 2010
Tóm tt. Fukuzawa Yukichi (1834-1901) nhà tư tưng nh hưởng sâu rng nht ñối vi
hi Nht Bn cn ñại. nh ca ông ñược in trên ñồng tin có mnh giá cao nht ca Nht Bn, t
10.000 Yên.
Tư tưởng ci ch, duy tân ca Fukuzawa Yukichi là mt h thng c quan nim, quan ñim
trong nhiu lĩnh vc ca ñời sng hi, ñặc bit v con người s phát trin ca hi Nht
Bn theo tinh thn hc tp văn minh phương Tây nhưng gi gìn bn sc ñộc lp, t ch, ngày
ng tr nên cường thnh. Con ngưi Nht Bn mi theo quan ñim ca ông có nhiu ñc tính: con
người bình ñẳng, con ngưi ñộc lp, con người có hc vn, con ngưi trách nhim vi ñất
nước.
Các nho sĩ duy tân Vit Nam ñu thế k XX như Phan Chu Trinh, Phan Bi Châu, Hunh
Thúc Kháng, Nguyn Thưng Hin, Lương Văn Can...ñã coi Nht Bn như mt tm gương ca
c dân tc châu Á ñã tm con ñường ñể ñộc lp, phú cưng, ñứng ngang hàng vi phương Tây.
Tư tưởng ca các n duy tân Nht Bn, Trung Quc trong ñó có tư tưởng ca Fukuzawa Yukichi
ñã ñược các tthc yêu nước Vit Nam thi k này chuyn ti mt cách khéo léo, ñạt hiu qu
tuyên truyn cao, gây ñược làn sóng duy tân trong xã hi. Vic chn dân khí, khai dân trí, hu dân
sinh, ñào to ra nhng con người Vit Nam có phm cht mi ñược nho sĩ duy tân coi là nhim v
tiên quyết trong ñấu tranh gii phóng dân tc, làm cho dân tc cường thnh.
Cui thế k XIX ñu thế k XX, Nht Bn nói chung tư tưởng ca các nduy tân nói
riêng gi vai tnhp cu ni quan trng trong vic truyn tư tưởng, văn minh phương y
vào các nước phương ðông trong ñó có Vit Nam, hình tnh nên nhng tnh t mi, to quá
trình chuyn biến, phát trin mi trong kết cu h tư tưởng và xã hi.
Fukuzawa Yukichi (1834–1901) (Phúc
Trch D Cát) ntư tưởng có nh hưng
sâu rng nht ñối vi hi Nht Bn cn ñại.
nh ca ông ñược in trên ñng tin có mnh
giá cao nht ca Nht Bn, t 10.000 n. Ông
sinh ra trong mt gia ñình sĩ tnh Oita,
Kyushu. Mc ñược hc Nho hc nhưng ông
_______
ðT: 0982348871.
E-mail: tranthihanhtriethoc@gmail.com
không ly ñó làmkhuôn vàng thước ngc”.
Ông nhn thc ñược s bt công trong hi
phân chia ñẳng cp. Ông theo hc ngành Hà
Lan hc. Khi tiếp xúc vi nhiu người phương
Tây cng Yokohama, ông thy Lan hc
cũng tr nên li thi, ông hc tiếng Anh. Năm
1860, ông ñến Hoa K, sang châu Âu, ñã ñược
tiếp xúc vi thc tế các quc gia phát trin
châu Âu, châu M, ông ý thc hơn v v thế
Tư tưởng của Fukuzawa Yukichi vê con ngưi và nh hưng ñên chuyen biên tư tưng ca nho sĩ duy tân Viet Nam ñâu thê k XX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng của Fukuzawa Yukichi vê con ngưi và nh hưng ñên chuyen biên tư tưng ca nho sĩ duy tân Viet Nam ñâu thê k XX - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư tưởng của Fukuzawa Yukichi vê con ngưi và nh hưng ñên chuyen biên tư tưng ca nho sĩ duy tân Viet Nam ñâu thê k XX 9 10 475