Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ

Được đăng lên bởi chauktk13
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ
Sinh viên thực hiện : Chu Minh Ngọc
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Trải qua hơn một ngàn năm phong kiến, Việt Nam là đất
nước chịu nhiều ảnh hưởng của các tư tưởng Phật giáo, Lão
giáo..., trong đó chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của tư tưởng Nho
giáo mà người sáng lập nên là Khổng Tử. Tư tưởng triết học của
ông, đặc biệt là tư tưởng chính trị - đạo đức có dấu ấn rất lớn trong
nhiều mặt của đời sống từ xưa đến nay, trong đó có sự nghiệp giáo
dục, đào tạo con người Việt Nam.
Hiện nay, khi đất nước đang bước vào thời kì phát triển, vẫn
còn những nhìn nhận, đánh giá chưa chính xác: hoặc quá đề cao,
hoặc phủ nhận sự ảnh hưởng tư tưởng triết học về chính trị - đạo
đức của Khổng Tử trong sự nghiệp giáo dục đào tạo con người Việt
Nam hiện nay. Vì vậy, viêc nghiên cứu tư tưởng triết học chính trị đạo đức của Khổng Tử và sự ảnh hưởng của nó đến sự nghiệp
giáo dục đào tạo con người hiện nay ở nước ta là điều rất cần thiết.
II. Tình hình nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu về vấn đề này, từ trước đến nay đã có nhiều tác
phẩm, tác giả. Tuỳ theo từng thời kì lịch sử, mà có các cách đánh
giá và nhìn nhận khác nhau. Đại thể có thể chia làm hai loại quan
điểm: một là quan điểm thiên về thừa nhận, khẳng định ý nghĩa tích
cực trong tư tưởng triết học về chính trị - đạo đức của Khổng Tử,
còn lại thiên về phê phán tư tưởng này của ông.

Báo cáo khái quát một cách có hệ thống tư tưởng triết học
của Khổng Tử, chỉ ra những cống hiến của ông về mặt lý luận trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo; đặc biệt là sự ảnh hưởng của nó đến sự
nghiệp giáo dục, đào tạo con người Việt Nam hiện nay.
III. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
Mục đích của báo cáo là tìm ra mặt tích cực, hạn chế trong tư
tưởng triết học về chính trị - đạo đức của Khổng Tử và những ảnh
hưởng tích cực của tư tưởng ấy trong sự nghiệp giáo dục đào tạo
con người Việt Nam hiện nay. Đồng thời thấy được sự vận dụng
sáng tạo những mặt tích cực của tư tưởng đó và tìm ra những nội
dung, phương pháp mới của Đảng và Nhà nước ta đối với sự
nghiệp giáo dục, đào tạo con người mới – con người trong thời kì
đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới công nghiệp hoá –
hiện đại hoá đất nước.
Với mục đích như vậy, báo cáo có nhiệm vụ trình bày khái
quát tư tưởng triết học của Khổng Tử về sự hình thành (trong đó có
đề cập cụ thể đến tư tưởng chính trị - đạo đức) và sự phát triển của
chúng khi du nhập vào Việt Nam.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Báo cáo được tiến hành trên cơ sở phương pháp duy vật biện
chứng và phương phá...
TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHNG T
Sinh viên thực hiện : Chu Minh Ngọc
PHẦN MỞ ĐẦU
I. do chọn đề tài
Trải qua hơn một ngàn năm phong kiến, Việt Nam đất
ớc chịu nhiều ảnh hưởng của các tưởng Phật giáo, Lão
giáo..., trong đó chịu ảnh hưởng u sc nhất của tưởng Nho
giáo mà người sáng lp nên là Khổng T. Tư tưởng triết học ca
ông, đặc biệt là tư tưởng chính trị - đạo đức có dấu ấn rất lớn trong
nhiều mặt của đời sống từ xưa đến nay, trong đó có sự nghiệp giáo
dục, đào tạo con người Việt Nam.
Hiện nay, khi đt nước đang bước vào thời phát triển, vn
còn những nhìn nhận, đánh giá chưa chính xác: hoặc quá đề cao,
hoặc phủ nhận s nh hưởng ởng triết học về chính trị - đạo
đức của Khổng Tử trong snghiệp giáo dục đào tạo con người Việt
Nam hiện nay. Vì vậy, viêc nghiên cứu tư tưởng triết học chính trị -
đạo đức của Khổng Tử và sự ảnh hưởng ca đến sự nghiệp
giáo dục đào tạo con người hiện naynước ta là điều rất cần thiết.
II.nh hình nghiên cứu đềi
Nghiên cứu về vấn đnày, từ trước đến nay đã nhiều tác
phẩm, tác giả. Tu theo từng thời kì lịch sử, mà có các cách đánh
giá nhìn nhận khác nhau. Đại thể thể chia m hai loại quan
điểm: một là quan điểm thiên về thừa nhận, khẳng định ý nghĩa tích
cực trong tưởng triết học về chính trị - đạo đức của Khổng Tử,
còn lại thiên về pphán tư tưởng này của ông.
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ - Người đăng: chauktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ 9 10 975