Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng giáo dục của rút xô

Được đăng lên bởi Trang Trang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng của J.J Rousseau về giáo dục qua tác
phẩm "Émile hay là về giáo dục"
Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo
Năm bảo vệ: 2010

Abstract: Khái lược về triết học của J.J Rousseau và tác phẩm “Émile hay là về giáo
dục”, phân tích bối cảnh và tiền đề ra đời và tư tưởng chính của triết học của J.J Rousseau
và tác phẩm “Émile hay là về giáo dục”. Làm rõ nền tảng và nội dung cơ bản của tư
tưởng giáo dục J.J Rousseau trong tác phẩm “Émile hay là về giáo dục”. Phân tích những
giá trị, hạn chế và ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục J.J Rousseau.
Keywords: Giáo dục; Triết học; Tư tưởng triết học; Triết học Pháp

Content

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1

Chƣơng 1. KHÁI LƢỢC VỀ TRIẾT HỌC CỦA J.J ROUSSEAU VÀ TÁC PHẨM
“ÉMILE HAY LÀ VỀ GIÁO DỤC” .............................................................. 8

1.1. J.J Rousseau con người và tác phẩm ............................................................ 8
1.2. Bối cảnh và tiền đề ra đời triết học của Rousseau ...................................... 17
1.2.1. Bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội ......................................................... 17
1.2.2. Tiền đề tư tưởng cho sự ra đời triết học của Rousseau ............................. 18
1.3. Khái lược tư tưởng triết học xã hội của J.J Rousseau .................................. 22
1.3.1. Thế giới quan của J.J Rousseau ................................................................ 22
1.3.2. Sự hình thành quan niệm giáo dục của J.J. Rousseau............................... 24
1.4. Tác phẩm “Émile hay là về giáo dục”.......................................................... 26
1.4.1. Bối cảnh ra đời tác phẩm “Émile hay là về giáo dục” .............................. 26
1.4.2. Kết cấu và nội dung cơ bản của tác phẩm “Émile hay là về giáo dục” ................. 28
Chƣơng 2. NỀN TẢNG NHÂN HỌC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
CỦA ROUSSEAU TRONG TÁC PHẨM “ÉMILE HAY LÀ VỀ GIÁO
DỤC” ......................................................................................................... 37

2.1. Nền tảng nhân học trong triết học giáo dục của J.J Rousseau ..................... 37
2.1.1. Quan niệm của J.J Rousseau về con người ở trạng thái tự nhiên ............. 37
2.1.2. Quan niệm về quyền tự nhiên ....................................
Tư tưởng ca J.J Rousseau v giáo dục qua tác
phẩm "Émile hay là về giáo dục"
Nguyn Th Tuyết Thanh
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. Chuyên ngành: Triết hc; Mã số: 60 22 80
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo
Năm bảo v: 2010
Abstract: Khái lược v triết hc của J.J Rousseau tác phẩm “Émile hay v giáo
dục”, phân tích bối cảnh và tiền đề ra đời và tư tưởng chính của triết hc ca J.J Rousseau
tác phẩm “Émile hay về giáo dục”. Làm rõ nền tảng và nội dung bản của
ng giáo dục J.J Rousseau trong tác phẩm “Émile hayvề giáo dục”. Phân tích những
giá trị, hn chế và ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục J.J Rousseau.
Keywords: Giáo dục; Triết hc; Tư tưởng triết hc; Triết học Pháp
Content
tư tưởng giáo dục của rút xô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng giáo dục của rút xô - Người đăng: Trang Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tư tưởng giáo dục của rút xô 9 10 796