Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hcm

Được đăng lên bởi quynhquynh090995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Trong lĩnh vực kinh tế : nội dung kinh tế được Hồ Chí Minh đề cập trên các mặt :
_ Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế. Người nhấn mạnh đến việc
tăng năng suất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiếp hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với cơ
cấu kinh tế, Hồ Chí Minh đề cập cơ cấu nghành và cơ cấu các thành phần kinh tế, cơ cấu kinh
tế vùng, lãnh thổ.
Người quan niệm hết sức độc đáo về cơ cấu kinh tế công- nông nghiệp, lấy nông nghiệp
làm mặt trận hàng đầu, củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các
nghành sản xuất xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
*** Đặc điểm và mâu thuẫn của thời kì qua độ lên cnxh: Sau năm 1954, miền bắc nước ta
bước vào thời kỳ quá độ trong bối cảnh quốc tế tương đối thuận lợi. Về tình hình trong nước
, ta phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, vừa có hòa bình vừa có chiến tranh…
nhưng bao trùm lên to nhất là đặc điểm” từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên
cnxh không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa “. Từ một nước nông nghiệp
lạc hâu, bị chiến tranh tàn phá , bỏ qua chế độ tư bản , quá độ gián tiếp lên cnxh đã đặt ra
biết bao khó khan, phức tạp khiến chúng ta không thể chủ quan , nóng vội. Do đó, mặc dù
nói” tiến thẳng” nhưng HCM cũng đã nhiều lần điều chỉnh lại “ Tiến lên cnxh không thể một
sớm một chiều . Đó là cả một công tác tổ chức và giáo dục” . Mâu thuẫn của thời kì quá độ
nước ta là mâu thuẫn giữa yêu cầu phải tiến lên xây dựng một chế độ mới có kinh tế công
nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có văn hóa , khao học tiên tiến với tình trạng lạc hậu , kém
phát triển, lại phải đối phó với bao thế lực cản trở, phá hoại mục tiêu của chúng ta.
 Quan niệm của HCM trên lĩnh vực kinh tế là hết sức thuyết phục, phù hợp với sự
phát triển của nền kinh tế trong xây dựng cnxh ở nước ta thời kì quá độ.

_ Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Hồ Chí Minh lưu ý phải phát triển đồng đều giữa kinh tế đô
thị và kinh tế nông thôn. Người đặc biệt chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế vùng núi, hải
đảo, vừa tạo điều kiện không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào, vừa bảo
đảm an ninh, quốc phòng cho đất nước.
Ở nước ta , Hồ Chí Minh là người đầu tiên chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều
thành phần trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người xác định rõ vị trí và xu
hướng vận động của từng thành phần kinh tế. Nước ta cần ưu tiên phát triển kinh tế quốc
doanh để tạo nền tảng vật chất cho chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa...
Trong lĩnh vực kinh tế : nội dung kinh tế được Hồ Chí Minh đề cập trên các mặt :
_ Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế. Người nhấn mạnh đến việc
tăng năng suất lao động trên cơ sở 6ến hành công nghiếp hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với cơ
cấu kinh tế, Hồ Chí Minh đề cập cơ cấu nghành và cơ cấu các thành phần kinh tế, cơ cấu kinh
tế vùng, lãnh thổ.
Người quan niệm hết sức độc đáo về cơ cấu kinh tế công- nông nghiệp, lấy nông nghiệp
làm mặt trận hàng đầu, củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các
nghành sản xuất xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
*** Đặc điểm và mâu thuẫn của thời kì qua độ lên cnxh: Sau năm 1954, miền bắc nước ta
bước vào thời kỳ quá độ trong bối cảnh quốc tế tương đối thuận lợi. Về Unh hình trong nước
, ta phải 6ến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, vừa có hòa bình vừa có chiến tranh…
nhưng bao trùm lên to nhất là đặc điểm” từ một nước nông nghiệp lạc hậu 6ến thẳng lên
cnxh không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa “. Từ một nước nông nghiệp
lạc hâu, bị chiến tranh tàn phá , bỏ qua chế độ tư bản , quá độ gián 6ếp lên cnxh đã đặt ra
biết bao khó khan, phức tạp khiến chúng ta không thể chủ quan , nóng vội. Do đó, mặc dù
nói” 6ến thẳng” nhưng HCM cũng đã nhiều lần điều chỉnh lại “ Tiến lên cnxh không thể một
sớm một chiều . Đó là cả một công tác tổ chức và giáo dục” . Mâu thuẫn của thời kì quá độ
nước ta là mâu thuẫn giữa yêu cầu phải 6ến lên xây dựng một chế độ mới có kinh tế công
nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có văn hóa , khao học 6ên 6ến với Unh trạng lạc hậu , kém
phát triển, lại phải đối phó với bao thế lực cản trở, phá hoại mục 6êu của chúng ta.
Quan niệm của HCM trên lĩnh vực kinh tế là hết sức thuyết phục, phù hợp với sự
phát triển của nền kinh tế trong xây dựng cnxh ở nước ta thời kì quá độ.
_ Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Hồ Chí Minh lưu ý phải phát triển đồng đều giữa kinh tế đô
thị và kinh tế nông thôn. Người đặc biệt chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế vùng núi, hải
đảo, vừa tạo điều kiện không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào, vừa bảo
đảm an ninh, quốc phòng cho đất nước.
Ở nước ta , Hồ Chí Minh là người đầu 6ên chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều
thành phần trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người xác định rõ vị trí và xu
hướng vận động của từng thành phần kinh tế. Nước ta cần ưu 6ên phát triển kinh tế quốc
doanh để tạo nền tảng vật chất cho chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế hợp tác xã là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động. Nhà nước cần đặc
biệt khuyến khích , hướng dẫn và giúp đỡ nó phát triển. Về tổ chức hợp tác xã, Hồ Chí Minh
nhấn mạnh nguyên tắc dần dần, từ thấp đến cao, tự nguyện , cùng có lợi, chóng chủ quan,
gò ép, hình thức. Đối với người làm nghề thủ công và lao động riêng lẻ khác, Nhà nước bảo
hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, ra sức hướng dẫn và giúp họ cải 6ến cách làm ăn,
khuyến khích họ đi vào con đường hợp tác. Đối với những nhà tư sản công thương , vì họ đã
tham gia ủng hộ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, có đóng góp nhất định trong khôi
phục kinh tế và sẵn sang 6ếp thu , cải tạo để góp phần xây dựng nước nhà, xây dựng chủ
nghĩa xã hội , nên Nhà nước không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải của họ
, mà hướng dẫn họ hoạt động làm lợi cho quốc kế dân sinh, phù hợp với kinh tế nhà nước ,
khuyến khích và giúp đỡ họ cải tạo teo chủ nghĩa xã hội bằng hình thức tư bản nhà nước .
Bên cạnh chế độ và quan hệ sở hữu , Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ phân phối và
quản lí kinh tế. Quản lí kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán , đem lại hiệu quả cao, sử dụng
tốt các đòn bẩy trong phát triển sản xuất. Người chủ trương và chỉ rõ các điều kiện thực hiện
nguyên tắc phân phối theo lao động : làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm
Tư tưởng hcm - Trang 2
Tư tưởng hcm - Người đăng: quynhquynh090995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tư tưởng hcm 9 10 114