Ktl-icon-tai-lieu

Tư Tưởng HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương I
Câu 1 Nêu cơ sở hình thành TTHCM
*Nhân tố khách quan
- Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
+ 1858 Thực Dân Pháp xâm lược Việt Nam.
+ Tiều đình nhà Nguyễn nhu nhược từng bước đầu hàng Pháp, lần lượt kí kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận
quyền bảo hộ của Pháp. Xuất hiện mâu thuẫn mới: mâu thuẫn toàn dân tộc vs thực dân Pháp(mâu thuẫn cơ bản).
+ Trong 20 năm đầu của cuộc xâm lược, các phông trào nong dân tự động chống Pháp và của các sĩ phu, văn
thân yêu nước đã diên ra quyết liệt tiêu biểu là phong trào “Cần Vương”.
+ Đầu thế kỉ XX phong trào yêu nước chuyển sang theo hai xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, và cải
lương của Phân Chu Trinh. Tiếp đến năm 1930 diễn ra cuộc cách mạng tư sản của tổ chức VN Quốc Dân Đảng
do Nguyễn Thái Học đứng đầu.
-Bối cảnh lịch sử thế giới
+ TBCN chuyển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa.
+ 1917 cuộc cách mạng Tháng Mười Nga thành công.
+ Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng Sản ra đời, trở thành trung tâm tập hợp lực lượng CM chủ yếu và chỉ đạo
phong trào CMVS thế giới.
-Tiền đề tư tưởng:
+Giá trị truyền thống tốt đẹp
Chủ nghĩa yêu nước truyền thống tốt đẹp là lý chí kiên cường , bất khuất trong đấu tranh dựng nước và
dữ nước, và là tình cảm cao quý thiêng liêng nhất, là cuội nguồn trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của người
VN, là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc.
Ý chí tự lực tự cường : tinh thần nhân nghĩa; truyền thống đoàn kết; tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc,
tinh thần khoan dung độ lượng, cần cù, dũng cảm..
Tinh thần lạc quan yêu đời; niềm tin vào chính mình tin vào sự tất thắng của chân lí và của chính nghĩa.
Tinh hoa văn hóa nhân loại.
Trong đó chủ nghĩa yêu nước truyền thống là cở sở để HCM tiếp thu ké thừa và tìm thấy con đường cứu
nước cho dân tộc.
+Văn hóa phương đông:
Nho giáo: HCM đã tiếp thu kế thừa những mặ tích cực của Nho giáo,như: triết lí hành động, tư tưởng
nhập thế, hành đạo giúp đời ... Đồng thời phê phán những mặt tiêu cực, như trọng nam khung nữ, coi trọng thi
cử...
Phật giáo: HCM: HCM tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn,
thương người như thể thương thân, đề cao nếp sống đạo đức, trong sạch, chăm làm didefu thiện, coi trọng lao
động, gắn bó vs dân, vs nước.
+Văn hóa phương tây
HCM đã tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa pháp, tiếp thu nề văn hóa dân chủ và CM phương
tây.
HCM tiếp thu tư tưởng tự do bác ái, bình đẳng qua các tác phẩm của các nhà khai sáng pháp; Tuyên
ngôn nhân quyền và dân quyền pháp: Tuyên ngôn độc lập ...




 !"#$%&'#()*
 +,-./0()1.2(3-.$%&4()5%&(3-.416
7/+289:$%&*;#<3=#<8->#9?!>#$%&@#<A2B*
 C8.DEF:9'#()4%&G.C-88.>#!9..$%&?-:%H&4?F
#/I(3J>IC7/I2K-&8.C-8LM(A.N*
O&8.C-8/I(3/K.P8'(3.2Q89.:$9M#4?-
(A.:$#M C* &FRSE>0C9%Q.(:TUV"#O.
>8./0 %WXU.*
.3
 M/K..8QO7M:.H*
RY9%Q. %.Z([.-G.*
%.SFRR4VM9.\C[4C]-C.#6&)&!().MZ:/?-Q8
&8.C-8MZ\.3*
 ++((].= 
^%CC/+._&
M:.H/I(3C/+._&-`5I([.42;;C8.;C>!.(3?-
>a(34?--,87`I.I.;4-9.bC5%.Q8?-c.>d.:.([
4-e!Q8UA2:>#9*
f5!!!([.=#.HgC/+.8-g9.b.>#94
8>.9().4h4>d.**
Q7/I[g+?-85,?-8!;i.:#5?-:5.H*
8?Fj#8Q*
C8.j:.H/I(3C/+.-]]KWMZ&k1?-,;/8([.U
(38>#9*
Fj&(A.G.=
8.%8=WMZJ&1a.l5!:8.%84(=C5-9.4((].
6&4-Q8.m&[***Ob.[&I&%a.lI!4(CX..a48CX.
***
$6.%8=WMZ=WMZ&?-(].#i((].?4122%%4UTUQ4
(A..([(K(A.#4+8&.Q8U4C8.Q4F->>Pn48CX.8
9.4.i2j?>#4?(3*
Fj&(A.#/
WMZJ&'m?-(].:+?Fj&%&4&+?Fj>#:?-MZ&(A.
#/*
WMZ&((].!>82%%42,o.7%%&e:%-%.&%&g /I
.G#7/+?->#7/+&%&= /I.G96&:(3pq
WMZ&K5!;:Im.%8-c.#%?-U/*
M:.HZ%rI
MZ%rI-A].37?-&(A.&%&6:((].WMZg-.b.`9
Cs&47/2;MZ?-8X:((].WMZ*
WMZ&:.HZtrI9%j8X4G.>6&G4%/j4.%8+*1
j4?6>s..Q8?-&%CKK.7/%?<+sK:MZ*
Cc::.HZ?3((].WMZK=7/2;.378X:
((].WMZ47/&(A.&%&62U.:WMZ4((].WMZ()8-:.HZ
trI]4-((].[Q*

uF.(>/?-C5:WMZ*
Tư Tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư Tưởng HCM - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư Tưởng HCM 9 10 528