Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Mạch Nha
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 4328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ giáo dục và đào tạo
_______________________

Giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
(Tái bản lần thứ nhất)

Chủ biên
PGS, TS. Mạch Quang Thắng
Tập thể tác giả
- PGS. Lê Mậu Hãn

Chương I

- TS. Vũ Quang Hiển

Chương II

- TS. Phạm Ngọc Anh

Chương III

- PGS, TS. Ngô Đăng Tri

Chương IV

- PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII
- PGS, TS. Bùi Đình Phong
- TS. Ngô Văn Thạo

Chương VI
Chương tham khảo

Cộng tác viên
Vũ Thanh Bình

2

Chương I
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát
triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt
Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành
trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc
địa của Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ.
Bắt đầu từ mùa xuân năm 1930, dưới ngọn cờ độc lập, tự do của Hồ Chí Minh, dân
tộc Việt Nam đã đoàn kết thành một khối, kiên cường chiến đấu và dựng xây đất nước,
giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và có tính thời đại sâu sắc. Có được
những thắng lợi vĩ đại đó là nhờ Đảng và nhân dân ta được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá
III lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời có viết: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất
nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm
rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta"1.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu rõ: Hồ Chí Minh đã đề xướng đường lối độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau này được đúc kết lại trong khẩu hiệu nổi
tiếng: Không có gì quý hơn độc lập, tự do2.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khái quát: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận
về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam... Đó là tư tưởng cách
mạng không ngừng, từ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội, nội dung
cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội (giai cấp), giải phóng con người. Nói
ngắn gọn là độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội; hay nói gọn hơn: độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội"3.
Chủ tịch Phiđen Caxtrô Rudơ (Cuba) cho rằng: Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách
thiên tài cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và cuộc đấu tranh vì quyền lợi quần
chúng bị bọn phong kiến và giai cấp bóc lột ...
B giáo dc và đào to
_______________________
Giáo trình
Tư tưởng H Chí Minh
(Dùng trong các trường đại hc, cao đẳng)
(Tái bn ln th nht)
Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM - Người đăng: Mạch Nha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Tư tưởng HCM 9 10 470