Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi vanson
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Câu 1 : Cơ sở hình thành tư tưởng HCM?
Khái niệm tư tưởng HCM
-Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
CMVN từ CMDTDCND đến CMXHCN là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo
chù nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân
tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc ,giải phóng giai cấp và giải phóng con người .
Cơ sở khách quan
- Bối cảnh lịch sử VN: cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ,xã hội VN trước khi bị thực dân
Pháp xâm lược là một XH phong kiến độc lập ,nền nông nghiệp lạc hậu trì trệ . Khi thực dân
Pháp xâm lược VN (1958)và hiệp định Patơnốt (1884) đã được ký kết .XH bước sang 1 giai
đoạn mới và trở thành XH thuộc địa ,nửa phong kiến sang đầu thế kỷ XX bối cảnh XH Việt
Nam đặt ra vấn đề dân tộc phải chống cả triều lẫn Tây và các cuộc khởi nghĩa dù dưới hình
thức nào cũng đều bị thất bại và bị dìm trong biển máu . XH VN thực sự đang trong cơn
khủng hoảng về đường lối cứu nước .
- Bối cảnh quốc tế :
+ CNTB từ tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền và xác lập quyền thống trị
của chúng trên phạm vi toàn thế giới . CNĐQ đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc
thuộc địa .
+ Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước TBCN cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX
đã dẫn đến một cao trào mới của CMTG với đỉnh cao là CMT10 Nga . Chính cuộc cách
mạng này đã làm “Thức tỉnh các dân tộc châu Á”.
+ Sự ra đời của Quốc tế cộng sản (3-1919) phong trào công nhân trong các nước TBCN
phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương Đông càng có
mối quan hệ mật thiết với nhau hơn.
Những tiền đề tư tưởng lý luận :
-Giá trị truyền thống dân tộc VN :
Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước đã hình thành
cho dân tộc VN những giá trị truyền thống phong phú và bền vững đó là ý thức về chủ quyền
quốc gia,lòng tự cường ,tự lực ,lòng yêu nước đã tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước ,tinh
thần nhân nghĩa ,đoàn kết ,tương thân ,tương ái truyền thống lạc quan yêu đời ,tin vào sự tất
thắng của chân lí và chính nghĩa chính nhờ tiếp thu truyền thống của dân tộc mà HCM đã
tìm thấy con đường đi đúng đắn cho dân tộc và CMVN
-Truyền thống văn hóa của nhân loại
+ Ở văn hóa phương đông Người tiếp thu truyền thống của nho giáo ,phật giáo và những
truyền thống tiến bộ khác ,còn văn hóa văn hóa phương Tây Người tiếp thu những điểm văn
minh ,tiến bộ trong bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp ,tuyên ngôn độc lập
của Mỹ để định...
1
Câu 1 : Cơ s ở hình thành t ư tư ởng HCM?
Khái niệm tư tư ởng HCM
-Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
CMVN từ CMDTDCND đến CMXHCN là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo
chù nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân
tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc ,giải phóng giai cấp và giải phóng con người .
Cơ s ở khách quan
- Bối cảnh lịch sử VN: cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ,xã hội VN trước khi bị thực dân
Pháp xâm lược là một XH phong kiến độc lập ,nền nông nghiệp lạc hậu trì trệ . Khi thực dân
Pháp xâm lược VN (1958)và hiệp định Patơnốt (1884) đã được ký kết .XH bước sang 1 giai
đoạn mới và trở thành XH thuộc địa ,nửa phong kiến sang đầu thế kỷ XX bối cảnh XH Việt
Nam đặt ra vấn đề dân tộc phải chống cả triều lẫn Tây và các cuộc khởi nghĩa dù dưới hình
thức nào cũng đều bị thất bại và bị dìm trong biển máu . XH VN thực sự đang trong cơn
khủng hoảng về đường lối cứu nước .
- Bối cảnh quốc tế :
+ CNTB từ tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền và xác lập quyền thống trị
của chúng trên phạm vi toàn thế giới . CNĐQ đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc
thuộc địa .
+ Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước TBCN cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX
đã dẫn đến một cao trào mới của CMTG với đỉnh cao là CMT10 Nga . Chính cuộc cách
mạng này đã làm “Thức tỉnh các dân tộc châu Á”.
+ Sự ra đời của Quốc tế cộng sản (3-1919) phong trào công nhân trong các nước TBCN
phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương Đông càng có
mối quan hệ mật thiết với nhau hơn.
Những tiền đề tư tư ởng lý luận :
-Giá trị truyền thống dân tộc VN :
Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước đã hình thành
cho dân tộc VN những giá trị truyền thống phong phú và bền vững đó là ý thức về chủ quyền
quốc gia,lòng tự cường ,tự lực ,lòng yêu nước đã tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước ,tinh
thần nhân nghĩa ,đoàn kết ,tương thân ,tương ái truyền thống lạc quan yêu đời ,tin vào sự tất
thắng của chân lí và chính nghĩa chính nhờ tiếp thu truyền thống của dân tộc mà HCM đã
tìm thấy con đường đi đúng đắn cho dân tộc và CMVN
-Truyền thống văn hóa của nhân loại
+ Ở văn hóa phương đông Người tiếp thu truyền thống của nho giáo ,phật giáo và những
truyền thống tiến bộ khác ,còn văn hóa văn hóa phương Tây Người tiếp thu những điểm văn
minh ,tiến bộ trong bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp ,tuyên ngôn độc lập
của Mỹ để định hình cho những truyền thống tiến bộ trong con người HCM
-Chủ nghĩa Mác-Lê Nin
Chủ nghĩa Mác- Lê Nin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM
+ Nó quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưởng HCM
1
Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM - Người đăng: vanson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tư tưởng HCM 9 10 774