Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Truong Dollar
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HCM
Câu 1. Nêu khái niệm, hệ thống tư tưởng HCM, ý nghĩa học tập môn học và liên hệ
bản thân.
Trả lời
* Khái niệm tư tưởng HCM
- Khái niệm tư tưởng HCM lần đầu tiên được đưa ra tại đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VII ( tháng 6- 1991) có nội dung như sau: Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của VN. Trong
thực tế tư tưởng HCM trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc.
- Khái niệm tư tưởng HCM tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện tại đại hội IX (t4
-2001): “Tư tưởng HCM là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của CM VN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sang tạo chủ nghĩa
Mác – lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.
* Hệ thống tư tưởng HCM bao gồm:
- Tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
- Tư tưởng HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại
- Tư tưởng HCM về sức mạnh của nhân dân và về xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân.
- Tư tưởng HCM về quyền làm chủ của nhân dân, về xây dựng nhà nước của dân, do
dân, vì dân.
- Tư tưởng HCM về quốc phòng toàn dân về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Tư tưởng HCM về phát triển kinh tế, văn hóa không ngừng nâng cao đời sống về
vật chất và tinh thần cho dân
- Tư tưởng HCM về đạo đức CM: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
- Tư tưởng HCM về chăm lo bồi dưỡng cách mạng cho đời sau.
- Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đảng viên
vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân.
* Ý nghĩa môn học.
1

- Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác.
Tư tưởng HCM đã soi đường cho cách mạng việt nam trên con đường thực hiện mục
tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Vì vậy việc học tập
và nghiên cứu môn học này có ý nghĩa:
+ Làm cho sinh viên nâng cao đc nhận thức về vai trò và ý chí tư tưởng HCM và
luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta.
+ Củng cố cho sinh viên, thanh niên quan điểm và lập trường cách mạng trên nền
tảng chủ nghĩa Mác - tư tưởng HCM.
+ Biết vận dụng tư tưởng HCM vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời
sống.
- Bồi dưỡng phẩm chất đạo dức cách mạng và rèn luyện bàn lĩnh chính trị:
Một là giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho cán bộ đảng ...
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HCM
Câu 1. Nêu khái niệm, hệ thống tư tưởng HCM, ý nghĩa học tập môn học và liên hệ
bản thân.
Trả lời
* Khái niệm tư tưởng HCM
- Khái niệm tưởng HCM lần đầu tiên được đưa ra tại đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VII ( tháng 6- 1991) nội dung như sau: tưởng HCM là kết quả của sự vận
dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của VN. Trong
thực tế tư tưởng HCM trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc.
- Khái niệm tưởng HCM tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện tại đại hội IX (t4
-2001): “Tư tưởng HCM hệ thống những quan điểm toàn diện sâu sắc về những
vấn đề bản của CM VN, là kết quả của sự vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa
Mác lênin vào điều kiện cụ thể của ớc ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.
* Hệ thống tư tưởng HCM bao gồm:
- Tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
- Tư tưởng HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại
- Tư ởng HCM về sức mạnh của nhân dân và v xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân.
- Tư tưởng HCM về quyền làm chủ của nhân dân, v y dựng nhà nước của dân, do
dân, vì dân.
- Tư tưởng HCM về quốc phòng toàn dân về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- tưởng HCM về phát triển kinh tế, văn hóa không ngừng nâng cao đời sống về
vật chất và tinh thần cho dân
- Tư tưởng HCM về đạo đức CM: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
- Tư tưởng HCM về chăm lo bồi dưỡng cách mạng cho đời sau.
- Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đảng viên
vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân.
* Ý nghĩa môn học.
1
Tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM - Người đăng: Truong Dollar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tư tưởng HCM 9 10 414