Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM về dân tộc

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Linh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 1 lần


1. Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh Người soạn : Lữ Văn Thông TÀI LIỆU MÔN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINHTất yếu liên minh công nông trí trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở
nước ta Vấn đề liên minh giai cấp công nhân vì giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động
xã hội khác trong cuộc cách mạngcủa giai cấp công nhân đấu tranh chống giai cấp tư sản, do
Mác, Ăng - ghen phát hiện, xây dựng, được Lê - nin vậndụng phát triển trong quá trình cách
mạng XHCN và bước đầu xây dựng CNXH ở nước Nga, là một nguyên lý căn bảntrong lý
luận CNXH KH.TB và xây dựng thành công xã hội mới, XH XHCN, tiến lên CNCS thì giai
cấp công nhân phải coi việc xây dựng liênminh công – nông - trí thức là vấn đề có tính chiến
lược; nhất là trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH và đặc biệt hơn đốivới các nước tiền tư bản,
bỏ qua chế độ TBCN đi lên CNXH. Qua phân tích cơ cấu xã hội TBCN và kinh nghiệm lịch
sử đấu tranh của giai cấp công nhân, từ những tổn thất, thấtbại trong cuộc đấu tranh đó, các
nhà kinh điển đã chỉ ra rằng, vì đã không tổ chức liên minh với “người bạn tự nhiên”của
mình đó là nông dân Lê - nin đã vận dụng và phát triển lý luận về liên minh công nông và
các tằng lớp lao độngkhác của Mác trong giai đoạn CNTB phát triển cao - giai đoạn ĐQCN,
đã tổ chức liên minh và nhờ đó giành thắng lợitrong Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Trong
hoàn cảnh lịch sử mới, giai cấp công nhân đã xoá bỏ được chế độ xã hội cũ,bước đầu xây
dựng xã hội mới, Lê nin lãnh đạo Đảng cộng sản tiếp tục mở rộng liên minh, không chỉ chủ
yếu công -nông trước đây mà các tầng lớp lao động, đặc biệt nhấn mạnh hơn vai trò của tầng
lớp trí thức. Trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo,đã vận dụng một cách sáng tạo nguyên lý đó, từng bước
xây dựng được khối liên minh công - nông - trí thức ngày càngvững chắc và góp phần to lớn
vào thắng lợi trong trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng. Từ Đại hộilần
thứ II năm 1951, Đảng ta đã xác định rõ vị trí, vai trò của “liên minh công nhân với nông
dân và lao động trí thức”. Tính tất yếu khách quan về sự liên minh của giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong thờikỳ quá độ lên CNXH, không phải xuất
phát từ ý chí chủ quan của các nhà kinh điển hay của các ĐCS mà nó đặt trên cơsở chín
muồi của những yếu tố, điều kiện khách quan. Khi phân tích cơ cấu xã hội - giai cấp trong
CNTB, C.Mác chỉ ra, ngoài giai cấp công nhân là giai cấp đang pháttriển mạnh mẽ cùng với
nền công nghiệp hiện đại thì còn ...
 !!"#$%
%&'()!*+,-./00123456-7
8/9*5:-.9/*;/<=>9/*;?<=/4/@8;956
AB614/0/6//4/./C99/*;/<5*09/D9/*;EF?
4/FGHI;4FA<+?JF5K/-H=L?M;40N0340>/4/
.7=O8/5@A<+?J78/9F.6+-P/OE0P
L7QR=A<+?J/AB6.8F77F,-S>9
/*;/<;E/=/A<+?J-./TH0U/=*5:/V/,
K/W*01234565-7=5X/OY5D=8/4/8/:OEF
OZ39/,56R5-7[9;<//Y/*AB6R=1.\/
]5*09/C99/*;/<F^_*F*O0/6/5*095VF/4/
15N5B/`090aF=>5B1_/U/-.=8bOJ-c/C9
.>5V?<-H5B=L?M=;40NPL=:-./=
/4/a8;95614//C94/095R;40N/9H95d[F
5B_/U/-.=5VeK04/.4=f50
/E\/].8F9/*;/<5BA4OZ5K//,56AB6/gFO8/5@A<+
?JAB6.8F-B5dE/6E,;M/.06-.F1/`/C
+,/H08/5<+./4/@8;956F5X/O*.Y=90h/C9@
8;0U/0=8Cf94/H-FdE6E9.F?C\/
4L;=B5F5B=L?M.6/4/4+-P5VF^O8/
A<+?J5K/1D-./HH0U/+/=/e/=V;;@8
=eK00D340>/4/.9.^1/VdE^d6@
U!!.ijFdE95BA4/5\0k=\0F=90h/C9b-./<=8
?<=9560U/c*+,14/39=:J-./C99/*;/<
=89/*;?<=@8;0U/0123456-7F1;EA*
;4^P//C39/C9/4/15N9+/C9/4/dS.V5X0-/Y/
./C9+,DF5:114/39Q;<//Y/*AB6H9/*;0
RF4//`09F9/*;/<9/*;59;40N..l/m=8
:/;5>/h/4/9/*;=@8;956AB614/D*
=8K//YOE/C99/*;/<=/m5DL;=8K//YOE=89/*;
E^/6/5*09.95D5@5@-/C99/*;/<=89/*;
EO\*OFI4/?/</,5*5Y56/F/9-5K/=8
?<-0bO/995,c04/.4=919/*;/
<5L;9/3+:/C99/*;D0\OV/6F-1n5\b+-/=
E.6>U/5X/O/C9-.9/*;99/*;=EF56:;/C9
956=855E@8;9561;E=EoNEF
N/CF?<F0U/pc/6/A<+?JAB6.80123456-
7/=/.8F5@+1V191_F;U/;F<?F?q090-
.rf=J//C95DAB6F=>J;E;V1/`/9/*;/<F
./AB60/Y/*AB6/C9123456/h:9/*;@
8;F05V?</h/,.59DF@8;0U//VA8+/;40N
s9/*;@8;/h/V5X/5N.F=\01,HAB6F=90h14/9dN
J/5K/=90hB5-;/C9.>F9/*;/<.5U5@
dS;E_/U/L;K;5K/.rJ/KAB6F05V/C+,?<F0U/
D,;Ee.Oe5K/5X/5N.F=90hF/@/C9/4/9/*;@8;dD=8
9/*;/<?=\0\/]3+5\F9/*;+/55EIJ;4
0N/C9:1,/;08//g0-,8r/V5X/5N.
0-/VF=.1/V9/*;/V5K/05+9+F53456
^R-70-;.=,8F9/*;5ON/;YU/EA*-
,F/VU.\/]B5F55@0=/E;V/FE;VAB
6'9/*;/<;E_/U/J/K/4/.F=>J;/4/./g
J;/C93@/t/>.5,=89/*;?<=@8;0U/.6
Tư tưởng HCM về dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM về dân tộc - Người đăng: Nguyễn Văn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tư tưởng HCM về dân tộc 9 10 291