Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM về đoàn kết quốc tế

Được đăng lên bởi thuytrang93
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 6824 lần   |   Lượt tải: 31 lần
LOGO
MÔN :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Bài thuyết trình – Nhóm 4

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Giảng viên hướng dẫn :
Nguyễn Thị Thảo Nguyên

MỤC LỤC
I.

Vai trò của đoàn kết quốc tế.

II. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức.
III. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế.
IV. Thành tựu đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.
V. Việt Nam trên trường quốc tế.

I. VAI TRÒ CỦA ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
a. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,
tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam .
b. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện
thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại.

Một trong những nội dung chủ yếu của
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tập hợp lực lượng
bên ngoài, tranh thủ
sự đồng tình, giúp
đỡ và ủng hộ của
bạn bè quốc tế

Kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức
mạnh của các trào
lưu cách mạng thời
đại

Tạo thành sức
mạnh tổng hợp
cách mạng chiến
thắng kẻ thù

Phong trào cách
mạng của giai cấp
công nhân ở chính
quốc

Đoàn kết với nước Nga
Xôviết, với Liên Xô và
sau này mở rộng ra tất
cả các nước xã hội chủ
nghĩa

ĐỐI
TƯỢNG
ĐOÀN
KẾT

Đoàn kết với phong
trào đấu tranh giải
phóng dân tộc

Đoàn kết với phong trào đấu
tranh vì hoà bình, độc lập dân
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
của nhân dân thế giới

 Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
• Fourth level

– Fifth level

Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

 Trong buổi nói chuyện với đại sứ nước ta tại
Liên Xô năm 1961, Hồ Chí Minh nói: “Có
sức mạnh cả nước một lòng… lại có sự ủng
hộ của nhân dân thế giới, chúng ta sẽ có một
sức mạnh tổng hợp cộng với phương pháp
cách mạng thích hợp, nhất định cách mạng
nước ta sẽ đi đến đích cuối cùng.”
 Hồ Chí Minh rất chú trọng đến đoàn kết giữa
các Đảng cộng sản anh em trên toàn thế giới,
với khẩu hiệu nổi tiếng: “Bốn phương vô sản
đều là anh em”.

 Nếu đại đoàn kết dân tộc là một trong
những nhân tố quyết định thắng lợi của
cách mạng Việt Nam, thì đoàn kết quốc
tế cũng là một nhân tố thường xuyên và
hết sức quan trọng giúp cho cách mạng
Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước và quá độ lên chủ
nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa yêu
nước chân chính
phải được gắn
liền với chủ
nghĩa quốc tế vô
sản.

Đại đoàn kết dân
tộc phải gắn liền
với đại đoàn kết
quốc tế.

Thực hiện đại
đoàn kết quốc tế
vì sự nghiệp
chung của nhân
loại tiến bộ vì các
mục tiêu cách
mạng của thời
đại.

 Click to edit Master ...
LOGO
Giảng viên hướng dẫn :
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN : TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Bài thuy t trình – Nhóm 4ế
TƯ TƯNG H CHÍ MINH
V ĐOÀN KT QUC T
Tư tưởng HCM về đoàn kết quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM về đoàn kết quốc tế - Người đăng: thuytrang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Tư tưởng HCM về đoàn kết quốc tế 9 10 884