Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HSSV hiện nay.

Được đăng lên bởi duykha03-94-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 5964 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc
giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HS-SV hiện nay.

A. PHẦN MỞ ĐÀU
Văn hóa đời sống là một hình thức biểu hiện của văn hóa. Đây là một đặc
trưng quan trọng của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện
nay. Xây dựng con người Việt Nam không thể coi nhẹ việc xây dựng văn hóa
đời sống.
Sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta theo định hướng XHCN đã và đang đặt
ra yêu cầu cho các trường, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng hiện nay là
phải đào tạo nguồn nhân lực trẻ có kiến thức chuyên môn cao, có tư tưởng chính
trị vững vàng, có năng lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề khoa học kĩ
thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục,… đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.
Tuy nhiên, thực trạng văn hóa đời sống của HS-SV hiện nay đang nổi lên
một số vấn đề đáng lo ngại. Đó là một bộ phận HS-SV sống thiếu niềm tin, phai
nhạt lí tưởng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào các tệ nạn
xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lọc những lối sống từ bên ngoài. Để phát huy tính
tích cực và điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, trong hành động của HSSV, nhằm giáo dục đào tạo họ trở thành người lao động có đủ năng lực để đáp
ứng nhu cầu của sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn
thử thách của đất nước, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn
xã hội ngoài việc chăm lo giáo dục tri thức chuyên môn, cần phải tăng cường
quan tâm giáo dục, đào tạo, rèn luyện, xây dựng văn hóa đời sống, đặc biệt là
đạo đức cách mạng cho HS-SV theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM.
Vì vậy, việc xây dựng con người với đạo đức, lối sống, nếp sống có văn
hóa đối với học sinh, sinh viên - những chủ nhân trẻ tuổi, một nguồn nhân lực
chủ yếu của đất nước, đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng xã hội
xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhất là giai đoạn hiện nay.

1

Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc
giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HS-SV hiện nay.

B. NỘI DUNG
I.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống.
Xây dựng văn hóa đời sống mới được HCM chỉ ra ngay sau khi mới giành

chính quyền, rồi nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi, tạo
thành động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.
Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với 3 nội dung: đạo đức mới,
lối sống mới, nếp sống mới, trong đó đạo đức mới đóng vai trò chủ yếu nhất. Bởi
vì, có dựa trên nền đạo đức mới thì mới xây dự...
Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc
giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HS-SV hiện nay.
A. PHẦN MỞ ĐÀU
Văn hóa đời sống là một hình thức biểu hiện của văn hóa. Đây là một đặc
trưng quan trọng của con người Việt Nam trong giai đoạn ch mạng mới hiện
nay. Xây dựng con người Việt Nam không thể coi nhẹ việc xây dựng văn hóa
đời sống.
Sự nghiệp CNH, HĐH nước ta theo định hướng XHCN đã đang đặt
ra yêu cầu cho các trường, đặc biệt các trường đại học, cao đẳng hiện nay
phải đào tạo nguồn nhân lực trẻ kiến thức chuyên môn cao, tưởng chính
trị vững vàng, có năng lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề khoa học kĩ
thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục,… đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.
Tuy nhiên, thực trạng văn hóa đời sống của HS-SV hiện nay đang nổi lên
một số vấn đề đáng lo ngại. Đó một bộ phận HS-SV sống thiếu niềm tin, phai
nhạt tưởng, chạy theo lối sống nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào các tệ nạn
hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lọc những lối sống từ bên ngoài. Để phát huy tính
tích cực điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, trong hành động của HS-
SV, nhằm giáo dục đào tạo họ trở thành người lao động đủ năng lực để đáp
ứng nhu cầu của sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn
thử thách của đất nước, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn
hội ngoài việc chăm lo giáo dục tri thức chuyên môn, cần phải tăng cường
quan tâm giáo dục, đào tạo, rèn luyện, y dựng văn hóa đời sống, đặc biệt
đạo đức cách mạng cho HS-SV theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM.
vậy, việc xây dựng con người với đạo đức, lối sống, nếp sống văn
hóa đối với học sinh, sinh viên - những chủ nhân trẻ tuổi, một nguồn nhân lực
chủ yếu của đất nước, đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng xã hi
hội ch nga c ta, nht giai đoạn hiện nay.
1
Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HSSV hiện nay. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HSSV hiện nay. - Người đăng: duykha03-94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tư tưởng HCM về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho HSSV hiện nay. 9 10 707