Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tuden001
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề 3-1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền(Câu 2/6).
(“Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là độc lập dân tộc, là hòa bình và ấm no”; Đảng ta là
tiêu biểu cho trí tuệ dân tộc và thời đại; là lương tâm, đạo đức của dân tộc; là ý chí của dân tộc,
phát huy quyền làm chủ của nh.dân gắn bó với nhân dân).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong
điều kiện cụ thể của nước ta và đã trở thành một tài sản tinh thấn quí báu của Đảng và của dân tộc.
Trong toàn bộ tư tưởng của Người thì tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng CS là một bộ phận quan
trọng, là sự kế thừa, bổ sung và phát triển, sáng tạo tư tưởng của Mác – Ănghen và nhất là những
nguyên tắc về Đảng kiểu mới của Lênin trong điều kiện Việt Nam. Hồ Chí Minh đã khẳng định
cách mạng: “Trước hết phải có Đảng cách mạng, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng,
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng
mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Đảng CSVN ra đời là kết
quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đảng đã đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu khách quan của
xã hội Việt Nam lúc bấy giờ đang khủng hoảng đường lối cứu nước. Cách mạng tháng 8 thành
công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, đưa Đảng ta lên vị trí cầm quyền, đưa nhân dân lao
động lên địa vị làm chủ xã hội. Trên cương vị mới Đảng tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước tiến lên CNXH. Sau đây,
chúng ta cùng tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch vững
mạnh.
Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động: “Là Đảng cách mạng, là
Đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích
nào khác”. Là một Đảng cầm quyền, Đảng có chức năng lãnh đạo cùng nhiệm vụ và lãnh đạo các
tổ chức chính trị, xã hội. Sự lãnh đạo đó được thể hiện bằng đường lối chủ trương, bằng quy
hoạch bố trí đội ngũ cán bộ và bằng việc kiểm tra đôn đốc giám sát, sự lãnh đạo của Đảng là nhân
tố đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội.
Muốn thực hiện được vai trò chức năng của một Đảng cầm quyền, hoàn thành được sứ
mệnh mà giai cấp và dân tộc đã ủy thác, Đảng ta phải được trang bị lý luận tiên tiến, cách mạng
và khoa học. Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng muốn vững mạnh phải lấy chủ nghĩa làm cốt, t...
Vấn đề 3-1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền(Câu 2/6).
(“Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là độc lập dân tộc, là hòa bình và ấm no”; Đảng ta là
tiêu biểu cho trí tuệ dân tộc thời đại; lương tâm, đạo đức của dân tộc; ý chí của dân tộc,
phát huy quyền làm chủ của nh.dân gắn bó với nhân dân).
tưởng Hồ Chí Minh kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong
điều kiện cụ thể của nước ta và đã trở thành một tài sản tinh thấn quí báu của Đảng và của dân tộc.
Trong toàn bộ tưởng của Người thì tưởng Hồ Chí Minh về Đảng CS là một bộ phận quan
trọng, sự kế thừa, bổ sung phát triển, sáng tạo tưởng của Mác Ănghen nhất những
nguyên tắc về Đảng kiểu mới của Lênin trong điều kiện Việt Nam. Hồ Chí Minh đã khẳng định
cách mạng: Trước hết phải Đảng cách mạng, để trong thì vận động tổ chức dân chúng,
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức sản giai cấp mọi nơi. Đảng vững, cách mạng
mới thành công, cũng như người cầm lái vững, thuyền mới chạy”. Đảng CSVN ra đời kết
quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân phong trào u nước.
Đảng đã đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu khách quan của
hội Việt Nam lúc bấy giờ đang khủng hoảng đường lối cứu nước. Cách mạng tháng 8 thành
công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, đưa Đảng ta lên vị trí cầm quyền, đưa nhân dân lao
động lên địa vị làm chủ xã hội. Trên cương vị mới Đảng tiếp tục lãnh đạoch mạng Việt Nam
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước tiến n CNXH. Sau đây,
chúng ta cùng tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch vững
mạnh.
Đảng ta Đảng của giai cấp công nhân nhân dân lao động: Đảng cách mạng,
Đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân của giai cấp công nhân, Đảng ta không lợi ích
nào khác”. Là một Đảng cầm quyền, Đảng có chức năng lãnh đạo cùng nhiệm vụ và lãnh đạo các
tổ chức chính trị, hội. Sự lãnh đạo đó được thể hiện bằng đường lối chủ trương, bằng quy
hoạch bố trí đội ngũ cán bộ và bằng việc kiểm tra đôn đốc giám sát, sự lãnh đạo của Đảng là nhân
tố đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội.
Muốn thực hiện được vai trò chức năng của một Đảng cầm quyền, hoàn thành được s
mệnh giai cấp dân tộc đã ủy thác, Đảng ta phải được trang bị luận tiên tiến, cách mạng
khoa học. Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng muốn vững mạnh phải lấy chủ nghĩa làm cốt, trong
Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng không chủ nghĩa cũng như
người không trí khôn, tàu không bàn chỉ nam”. Vào những m đầu thể kỷ 20, khi Nguyễn
Tất Thành (Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước, trên thế giới có rất nhiều hệ thống lý
luận, nhưng sau bao m bôn ba hải ngoại, lăn lộn với phong trào công nhân, tìm hiểu chủ nghĩa
Mác nin cách mạng Tháng 10 Nga, Hồ Chí Minh đã khẳng định: Bây giờ học thuyết
nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ
nghĩa Lênin” và Đảng ở Việt Nam phải là một Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin.
Sự lựa chọn đó hoàn toàn đúng đắn. Chủ nghĩa Mác Lênin một học thuyết cách
mạng khoa học chỉ ra thế giới quan phương pháp luận đúng đắn đ giai cấp công nhân
nhân dân các dân tộc thuộc địa đứng lên làm cách mạng cải tạo thế giới giải phóng cho giai cấp,
cho dân tộc khỏi mọi sự áp bức bóc lột. Sự đúng đắn của đường lối cách mạng do Đảng ta vạch ra
ngay từ buổi đầu mới thành lập bắt nguồn từ việc Hồ Chí Minh đã quán triệt sâu sắc chủ nghĩa
Mác nin. Trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng ta đã vạch ra được lối chủ trương
đúng đắn, sát hợp đưa cách mạng Việt Nam đi t thắng lợi này đến thắng lợi khác thực tiễn
cách mạng Việt Nam đã chứng minh, để đảm bảo sứ mệnh dẫn lối soi đường, việc xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng ta và là một nội dung quan trọng trong
tưởng Hồ Chí Minh:một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu”.
Đảng ta phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức xây dựng Đảng trong đó tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phê bình và tự phê bình là nguyên tắc bất di bất
dịch của Đảng. Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động bản quan trọng nhất
trong học thuyết Đảng kiểu mới của Lênin, được Hồ Chí Minh rất coi trọng vận dụng vào
hoàn cảnh cụ thể để xây dựng Đảng CSVN. Tập trung nghĩa là thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới
phục tùng cấp trên, tất cả Đảng viên phải chấp hành điều kiện nghị quyết của Đảng. Người
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tuden001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 345