Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

§Ò c¬ng «n tËp
m«n t tëng Hå ChÝ Minh
C©u 1: Tr×nh bµy nguån gèc vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh t tëng Hå ChÝ Minh?
1. Nguån gèc h×nh thµnh t tëng Hå ChÝ Minh.
T tëng Hå ChÝ Minh lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp gi÷a yÕu tè kh¸ch quan (thùc tiÔn vµ t tëng, v¨n ho¸) víi
yÕu tè chñ quan (nh÷ng phÈm chÊt cña Hå ChÝ Minh).
a) TruyÒn thèng t tëng vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam.
UNESCO kh¼ng ®Þnh: t tëng Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt tinh truyÒn thèng v¨n ho¸ hµng ngh×n n¨m cña d©n
téc ViÖt Nam.
Tríc tiªn, ®ã lµ chñ nghÜa yªu níc vµ ý chÝ bÊt khuÊt ®Êu tranh ®Ó dùng níc vµ gi÷ níc. §©y lµ truyÒn
thèng t tëng quý b¸u nhÊt, nguån gèc søc m¹nh lín nhÊt trong ®Êu tranh dùng níc, gi÷ níc cña d©n téc ta. §iÒu ®ã
®îc ph¶n ¸nh tõ v¨n ho¸ d©n gian ®Õn v¨n ho¸ b¸c häc, tõ nh÷ng nh©n vËt truyÒn thuyÕt nh Th¸nh Giãng, ®Õn c¸c
anh hïng thêi xa xa nh Thôc Ph¸n, Hai Bµ Trng, Bµ TriÖu... ®Õn nh÷ng anh hïng næi tiÕng thêi phong kiÕn nh Ng«
QuyÒn, Phïng Hng, TrÇn Quèc TuÊn, Lª Lîi, NguyÔn Tr·i, NguyÔn HuÖ... Chñ nghÜa yªu níc lµ gi¸ trÞ v¨n ho¸
cao nhÊt, ®øng ®Çu b¶ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn ViÖt Nam, nã lµm thµnh dßng ch¶y chñ lu xuyªn suèt lÞch sö d©n
téc, t¹o thµnh c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó nh©n d©n ta tiÕp thu nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ tõ bªn ngoµi lµm phong phó v¨n ho¸
d©n téc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn.
Thø hai lµ tinh thÇn nh©n nghÜa, truyÒn thèng ®oµn kÕt, t¬ng th©n, t¬ng ¸i, “l¸ lµnh ®ïm lµ r¸ch” trong
ho¹n n¹n, khã kh¨n. §iÒu kiÖn ®Þa lý vµ chÝnh trÞ ®· ®a nh©n d©n ta t¹o dùng truyÒn thèng nµy ngay tõ buæi b×nh
minh cña d©n téc. C¸c thÕ hÖ ViÖt Nam ®Òu trao truyÒn cho nhau:
NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng
Ngêi trong mét níc ph¶i th¬ng nhau cïng.
Ba m¬i n¨m b«n ba h¶i ngo¹i, n¨m 1941 võa vÒ níc, Hå ChÝ Minh ®· nh¾c nhë nh©n d©n ta: “D©n ta ph¶i
biÕt sö ta”. “Sö ta d¹y cho ta bµi häc nµy: Lóc nµo d©n ta ®oµn kÕt mu«n ngêi nh mét th× níc ta ®éc lËp, tù do”.
Ngêi c¨n dÆn: “D©n ta xin nhí ch÷ ®ång: §ång t×nh, ®ång søc, ®ång lßng, ®ång minh!”.
Thø ba lµ truyÒn thèng l¹c quan yªu ®êi cña d©n téc ta ®îc kÕt tinh qua hµng ngµn n¨m nh©n d©n ta vît
qua mu«n nguy, ngµn khã, l¹c quan tin tëng vµo tiÒn ®å d©n téc, tin tëng vµo chÝnh m×nh. Hå ChÝ Minh lµ ®iÓm
kÕt tinh rùc rì cña truyÒn thèng l¹c quan yªu ®êi cña d©n téc ®· t¹o cho m×nh mét søc m¹nh phi thêng vît qua mäi
khã kh¨n, thö th¸ch ®i ®Õn chiÕn th¾ng.
Thø t lµ nh©n d©n ta cã truyÒn thèng cÇn cï, dòng c¶m, th«ng minh s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu,
®ång thêi ham häc hái vµ kh«ng ngõng më réng cöa ®ãn nhËn tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. D©n téc ta trô v÷ng trªn
m...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 778