Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ chí Minh

Được đăng lên bởi hoanghungsqct-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG;
NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP.
Lời mở đầu:
Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm
dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong
sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một danh nhân văn hóa thế giới.
Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa
cao cả lại thiệt thực trong cuộc sống.
Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách
mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng, chi phối
đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hóa tư
tưởng đạo đức. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động các mặt đó và luôn
giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện theo những nỗi dung này. Do vậy, việc
đẩy mạnh học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức của người là vô cùng cần thiết. Chính vì thế, hôm nay, chúng
ta tiếp tục nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh vè phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu trách nhiệm gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
I. PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG TRONG
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.
1. Phong cách quần chúng:
a) Biểu hiện phong cách quần chúng ở tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm
nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin: “Quần chúng là người sáng tạo
ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
- Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng.
- Người luôn luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là
nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
- Hồ Chí Minh luôn sâu sát với quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng,
lắng nghe ý kiến quần chúng.
- Suốt đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước, dân tộc và
quần chúng nhân dân lao động.
b) Nội dung, yêu cầu của phong cách quần chúng theo tư tưởng Hồ Chí
Minh:
* Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gần dân, thấu hiểu tâm
tư, nguyện vọng của nhân dân và bản thân thân người là tấm gương sáng về phong
cách gần dân.
- Thể hiện trong việc Bác đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945. Bác đã
dừng lại và hỏi: “Tôi nói đ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG;
NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP.
Lời mở đầu:
Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm
dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, t tuệ lỗi lạc, đạo đức trong
sáng của Hồ Chí Minh, với cách một nhân, một danh nhân văn hóa thế giới.
Đó một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa
cao cả lại thiệt thực trong cuộc sống.
tưởng, đạo đức, tác phong, phong ch một chỉnh thể, tạo nên nhân cách
mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng, chi phối
đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách sự thể hiện, cụ thể hóa
tưởng đạo đức. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động các mặt đó và luôn
giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện theo những nỗi dung này. Do vậy, việc
đẩy mạnh học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm
theo tưởng, đạo đức của người cùng cần thiết. Chính thế, hôm nay, chúng
ta tiếp tục nghiên cứu chuyên đề “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu trách nhiệm gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
I. PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG TRONG
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.
1. Phong cách quần chúng:
a) Biểu hiện phong cách quần chúng ở tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Phong cách quần chúng trong tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm
nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin: “Quần chúng là người sáng tạo
ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
- Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng.
- Người luôn luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó
nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
- Hồ Chí Minh luôn sâu sát với quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng,
lắng nghe ý kiến quần chúng.
- Suốt đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước, dân tộc
quần chúng nhân dân lao động.
b) Nội dung, yêu cầu của phong cách quần chúng theo tưởng Hồ Chí
Minh:
* Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gần dân, thấu hiểu tâm
tư, nguyện vọng của nhân dân bản thân thân người tấm gương sáng về phong
cách gần dân.
- Thể hiện trong việc Bác đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945. c đã
dừng lạihỏi: “Tôi nói đồng bào nghe không”. => Đó là một điển hình mẫu mực
Tư tưởng Hồ chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ chí Minh - Người đăng: hoanghungsqct-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tư tưởng Hồ chí Minh 9 10 495