Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Duyen Teo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................2
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.............................................................................2
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
.........................................................................................................................3
1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại.........................................................................................3
2. Phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại.........................................................................................5
2.1. Sự gắn bó giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản
thế giới.........................................................................................................5
2.2. Vai trò của Đảng trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại.........................................................................................................7
2.3. Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội
chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân dân thế giới và không quan nghĩa vụ quốc
tế..................................................................................................................8
2.4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “là bạn với tất cả
các nước dân chủ”........................................................................................9
II. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức
mạnh thời đại đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam....................................9
C/ KẾT LUẬN..............................................................................................10

1

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ
Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là một trong những bài
học thắng lợi của cách mạng Việt Nam, một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, đã được các Đại hội của Đảng ta liên tiếp khẳng định và nêu cao.
Ngày nay, sự nghiệp đổi mới ngày càng phát triển, quá trình hội nhập của
nước ta vào nền kinh tế thế giới càng được đẩy mạnh thì ý nghĩa của bài học
nói trên càng có tính thời sự sâu sắc. Vì vậy thấm nhuần và vận dụng sáng
tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại là một điều kiện không thể thiếu để giúp chúng ta tìm ra những đối sách
phù hợp, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến...
MỤC LỤC
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................2
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.............................................................................2
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
.........................................................................................................................3
1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại.........................................................................................3
2. Phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại.........................................................................................5
2.1. Sự gắn bó giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản
thế giới.........................................................................................................5
2.2. Vai trò của Đảng trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại.........................................................................................................7
2.3. Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội
chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân dân thế giới và không quan nghĩa vụ quốc
tế..................................................................................................................8
2.4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “là bạn với tất cả
các nước dân chủ”........................................................................................9
II. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức
mạnh thời đại đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam....................................9
C/ KẾT LUẬN..............................................................................................10
1
Tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Duyen Teo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tư tưởng hồ chí minh 9 10 839