Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hohoangphi1195
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Huỳnh Cao Thanh Tùng
đh Cần Thơ

Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các nguồn
gốc đó, nguồn gốc nào chủ yếu nhất, quyết định bước phát triển về chất của
tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí
Minh. Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng Hồ Chí Minh có ý
nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.
3. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc?
Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề
giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc
tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?
4. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải
phóng dân tộc? Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm:
CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành
thắng lợi trước CMVS ở “chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí
Minh?
5. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất và động lực
của chủ nghĩa xã hội? Theo anh (chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta
hiện nay, động lực nào là quan trọng nhất? Để phát huy động lực đó chúng
ta phải làm gì?
6. Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân
tộc? Để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta
hiện nay đòi hỏi chúng ta phải làm gì?
7. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại? Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại một cách hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi chúng ta
phải chú ý những vấn đề gì?
8. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất giai cấp
công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Làm rõ
sự sáng tạo của Người trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?
9. Phân tích những nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ý nghĩa của những nguyên tắc này trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh
đốn Đảng ở nước ta hiện nay?
10. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì
dân; về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân,
tính dân tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ
của giai đoạn cách mạng hiện nay chúng ta phải làm gì?

11. Trình bày những chuẩn mực đạo đức mới của người Việt Nam theo tư
tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của
Người vào việc rèn luyện đạo đức của bản t...
Huỳnh Cao Thanh Tùng
đh Cần Thơ
Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Trình bày nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Trong các nguồn
gốc đó, nguồn gốc nào chủ yếu nhất, quyết định bước phát triển về chất của
tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
2. Trình bày các giai đoạn hình thành phát triển của tư tưởng Hồ Chí
Minh. Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tưởng Hồ Chí Minh ý
nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.
3. Trình bày những luận điểm bản của Hồ Chí Minh về vấn đdân tộc?
Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề
giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc
tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?
4. Trình y những luận điểm bản của Hồ Chí Minh v cách mạng giải
phóng dân tộc? Bằng luận thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm:
CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo khả năng giành
thắng lợi trước CMVS “chính quốc” một sáng tạo lớn của Hồ Chí
Minh?
5. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chấtđộng lực
của chủ nghĩa hội? Theo anh (chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta
hiện nay, động lực nào quan trọng nhất? Để phát huy động lực đó chúng
ta phải làm gì?
6. Phân tích những luận điểm bản của H Chí Minh về đại đoàn kết dân
tộc? Để xây dựngphát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta
hiện nay đòi hỏi chúng ta phải làm gì?
7. Trình bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại? Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại một cách hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi chúng ta
phải chú ý những vấn đề gì?
8. Pn ch quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất giai cấp
công nhân nền tảng tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Làm
sự sáng tạo của Người trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?
9. Phân tích những nguyên tắc xây dựng Đảng theo tưởng Hồ Chí Minh.
Ý nghĩa của những nguyên tắc này trong cuộc vận động xây dựng chỉnh
đốn Đảng ở nước ta hiện nay?
10. Tnhy quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân,
dân; v sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân,
tính dân tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ
của giai đoạn cách mạng hiện nay chúng ta phải làm gì?
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: hohoangphi1195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 393