Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Nguyen Minh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HCM.
Trước hết phải hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
“Hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam” là nhiều quan
điểm liên hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện rõ tính liên tục, nhất quán. “Toàn diện” là bao quát nhiều lĩnh vực. Đó
là tư tưởng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quân sự, ngoại giao... Đại hội IX chỉ rõ, đó là tư tưởng về giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân,
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là
người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...”. Trong văn kiện của một Đại hội Đảng
không thể nêu hết hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ di sản Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu còn làm rõ
nhiều nội dung có giá trị to lớn khác không chỉ về cách mạng Việt Nam mà cả về cách mạng thế giới như tư
tưởng dân chủ; tư tưởng ngoại giao; tư tưởng hội nhập, hòa bình, hợp tác và phát triển; phương pháp cách
mạng và phong cách; v.v.. Điều này hoàn toàn phù hợp với Đại hội đồng UNESCO khi khẳng định Hồ Chí Minh
“để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại...; là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một
dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”(5).
“Toàn diện nhưng sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, nghĩa là không phải tất cả mọi
vấn đề đều gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở đây cần hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh như là những tư tưởng chính
trị theo nghĩa rộng, gồm tư tưởng về mục tiêu cách mạng: độc lập dân tộc và CNXH; về mục đích cách mạng:
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về lực lượng cách mạng: toàn dân tộc lấy côngnông làm gốc, đoàn kết quốc tế...
1. PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HCM.
Trước hết phải hiểu tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
“Hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của cách mạng Việt Nam” nhiều quan
điểm liên hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện rõ tính liên tục, nhất quán. “Toàn diện” bao quát nhiều lĩnh vực. Đó
là tư tưởng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quân sự, ngoại giao... Đại hội IX chỉ rõ, đó là tư tưởng về giải
phóng n tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; vđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩahội, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, dân; về quốc phòng toàn dân,
xây dựng lực lượng trang nhân dân; về phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư; về chăm lo bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa
người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...”. Trong văn kiện của một Đại hội Đảng
không thể nêu hết hệ thống tưởng Hồ Chí Minh. Từ di sản Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu n làm
nhiều nội dung giá trị to lớn khác không chỉ về cách mạng Việt Nam cả về cách mạng thế giới như
tưởng dân chủ; tưởng ngoại giao; tưởng hội nhập, hòa bình, hợp tác phát triển; phương pháp cách
mạng và phong cách; v.v.. Điều này hoàn toàn phù hợp với Đại hội đồng UNESCO khi khẳng định Hồ Chí Minh
“để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại...; biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một
dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”(5).
“Toàn diện nhưng sâu sắc về những vấn đề bản của cách mạng Việt Nam”, nghĩa không phải tất cả mọi
vấn đề đều gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở đây cần hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh như là những tư tưởng chính
trị theo nghĩa rộng, gồm tưởng về mục tiêu cách mạng: độc lập dân tộc CNXH; về mục đích cách mạng:
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về lực lượng cách mạng: toàn dân tộc lấy công-
nông làm gốc, đoàn kết quốc tế; về nền tảng luận: chủ nghĩa Mác-Lênin; về tổ chức cách mạng: Đảng lãnh
đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận đoàn kết toàn dân; về phương pháp cách mạng: động viên toàn dân, tổ chức
toàn dân; v.v.. Tóm lại, đó là “giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản”.
Nhận thức như vậy tránh được các khuynh hướng sai lầm xuyên tạc cho rằng không hệ thống tưởng
Hồ Chí Minh mà chỉ một vài phát biểu ngắn gọn của Người; hoặc cái gì cũng quy về tư tưởng Hồ Chí Minh
không hiểu tư tưởng của Người chỉ gắn với những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Đáng phê phán nhất là các quan điểm hết sức nguy hiểm. Họ thừa nhận những vấn đề nêu trên (sau khi không
đủ khả năng bác bỏ), nhưng lại cho rằng hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc đó chỉ trong cách mạng dân
tộc dân chủ nhân n, không có trong cách mạng XHCN. Chiều sâu thâm độc của loại quan điểm này là nhằm
đi đến phủ nhận tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng ta khẳng định quyết tâm của Đảng nhân dân ta
xây dựng đất nước theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh. Nếu
phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH thì đồng nghĩa với việc phủ nhận công cuộc đổi mới.
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Nguyen Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 907