Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Royal Max
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. Nội dung cơ bản cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:
-Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là "làm tư sản
dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
-Xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng:
+Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến,
làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra Chính phủ công nông
binh và tổ chức quân đội công nông
+Về kinh tế: tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của bọn đế quốc
giao cho Chính phủ công nông binh; tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc làm
của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp,
miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ
+Về văn hóa xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình
quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá.
+Về lực lượng cách mạng, Đảng chủ trương tập hợp đại bộ phận giai
cấp công nhân, nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo
nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung
nông... đi vào phe vô sản giai cấp; đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và
tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu
mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng
(như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ.
+Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng
sản
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm những tài liệu nào?
-Chính cương vắn tắt
-Sách lược vắn tắt
-Chương trình tóm tắt
Cả 3 đều do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đến tháng 10 năm 1930, cương
lĩnh đầu tiên được bổ sung thêm tài liệu Luận cương cách mạng tư sản dân
quyền do Trần Phú soạn thảo.
2. Tại sao nói cương lĩnh đầu tiên của Đảng là cương lĩnh giải phóng dân tộc
đúng đắn?
-Tính khoa học và đúng đắn thể hiện :Những nội dung của cương lĩnh rất
đúng với các quan điểm của chủ nghĩa Mac -Lenin và thực tiễn VN

.Ngay từ đầu,Đảng ta đã thau suốt con đường phát triển tất yếu của Cách
mạng VN, đó là con đường kết hợp và giương cao ngọn cờ độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội .Chính vì vật,đường lối này đã đưa Cách mạng
VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và thắng lợi hoàn toàn.
-Tính sáng tạo đc thể hiện:Những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin được
Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh VN, ví như cương
lĩnh kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, trong đó độc lập dân
tộc là tư tưởng chủ yếu.Về lực lượng cách mạng,cương lĩnh đã thể hiện
đc vấn đề đoàn kết dân tộc rộng rãi để đánh kẻ thù.Điều này rất đúng với
hoàn cảnh của 1 đất nước thuộ...
. Nội dung cơ bản cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:
-Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là "làm tư sản
dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
-Xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng:
+Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến,
làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra Chính phủ công nông
binh và tổ chức quân đội công nông
+Về kinh tế: tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của bọn đế quốc
giao cho Chính phủ công nông binh; tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc làm
của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp,
miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8 giờ
+Về văn hóa hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình
quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá.
+Về lực lượng cách mạng, Đảng chủ trương tập hợp đại bộ phận giai
cấp công nhân, nông dân phải dựa vào hạng n cày nghèo, lãnh đạo
nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu sản, trí thức, trung
nông... đi vào phe sản giai cấp; đối với phú nông, trung tiểu địa chủ
bản An Nam chưa rõ mặt phản cách mạng t phải lợi dụng, ít lâu
mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng
(như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ.
+Lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng
sản
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm những tài liệu nào?
-Chính cương vắn tắt
-Sách lược vắn tắt
-Chương trình tóm tắt
Cả 3 đều do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đến tháng 10 năm 1930, cương
lĩnh đầu tiên được bổ sung thêm tài liệu Luận cương cách mạng tư sản dân
quyền do Trần Phú soạn thảo.
2. Tại sao nói cương lĩnh đầu tiên của Đảng là cương lĩnh giải phóng dân tộc
đúng đắn?
-Tính khoa học và đúng đắn thể hiện :Những nội dung của cương lĩnh rất
đúng với các quan điểm của chủ nghĩa Mac -Lenin và thực tiễn VN
Tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Royal Max
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tư tưởng hồ chí minh 9 10 857