Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi quanghungthtb
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 1: Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM:
* Người tiếp thu tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam:
- Chủ nghĩa yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc. Là động lực, sức mạnh, đạo lý làm người của dân tộc. Một triết lý nhân sinh
quan trọng nhất trong hệ thống quan niệm, tư tưởng, cách sống của con người Việt Nam.
Là nền tảng tư tưởng, điểm xuất phát và động lực thúc đẩy Người vươn tớn bắt gặp chủ
nghĩa Mác – Lê nin, tìm thấy con đường cứu nước.
- Dân tộc Việt Nam có ý chí bất khuất; tương thân, tương ái; cố kết cộng đồng; cần cù,
dũng cảm, thông minh, sáng tạo; thương người, vì nghĩa, trọng đạo đức, lạc quan, hiếu
học…đó là những giá trị đạo đức vô cùng quý báu mà người đã tiếp thu.
* Tiếp thu tinh hoa, tư tưởng phương Đông và phương Tây: sinh ra trong gia đình túc nho,
người sơm tiếp thu cả hai luồng văn hóa, tư tưởng Đông – Tây.
- Trước hết là kế thừa văn hóa, tư tưởng, tinh hoa triết học phương Đông kết tinh trong
3 học thuyết lớn: Nho, Phật, Đạo.
+ Nho giáo: Kế thừa tinh hoa của đạo Khổng đó là: Dùng nhân trị, đức trị để quản lý xã
hội; xây dựng một xã hội lý tưởng công bằng, bác ái thế giới đại đồng, trọng nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín; xây dựng XH, gia đình theo thuyết “Chính danh”, “Tam cương ngũ
thường”, “Chính danh”; làm quan phải biết tu thân tích đức “Tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ”
+ Phật giáo (Thích ca mầu ni): Người kế thừa tư tưởng vị tha, yêu thương con người,
chống điều ác; đề cao quyền bình đẳng của con người và chân lý; sông gắn bó với đất nước,
nhan quần của Đạo Phật.
+ Đạo Lão (Lão tử): Người kế thừa, phát triển tư tưởng gắn bó với thiên nhiên, hòa
đồng với thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thoát mọi ràng buộc danh lợi của Lão Tử.
- Tư tưởng, văn hóa phương Tây:
Người khao khát tìm hiểu văn hóa tư tưởng Pháp và phương Tây, tìm hiểu kinh nghiệm
cách mạng thế giới, kế thừa tư tưởng nhân quyền, dân quyền, dân chủ tự do, bình đẳng
phương Tây (trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và tuyên ngôn nhân
quyền, dân quyền của Pháp năm 1791). Người đi khắp thế giới, nói viết thấu hiểu ngôn
ngữ Pháp, Anh, Hoa, Đức, Nga…nghiên cứu lý luận, tình hình chính trị, kinh tế, văn
hóa nhân loại ở những trung tâm chính trị kinh tế vắn hóa lớn nhất của thế giới. Người
thấm nhuần tinh hoa kho tàng kiến thức của nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây.
Nói về việc việc học tập, thâu thái tư tưởng của các nhà tư...
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 1: Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM:
* Người tiếp thu tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam:
- Chủ nghĩa yêu c sợi chỉ đxuyên suốt trong những truyền thống tốt đẹp của
dân tộc. động lực, sức mạnh, đạo làm người của dân tộc. Một triết lý nhân sinh
quan trọng nhất trong hệ thống quan niệm, tư tưởng, cách sống của con người Việt Nam.
nền tảng tưởng, điểm xuất phát và động lực thúc đẩy Người vươn tớn bắt gặp chủ
nghĩa Mác – Lê nin, tìm thấy con đường cứu nước.
- Dân tộc Việt Namý chí bất khuất; tương thân, tương ái; cố kết cộng đồng; cần cù,
dũng cảm, thông minh, sáng tạo; thương người, nghĩa, trọng đạo đc, lạc quan, hiếu
học…đó là những giá trị đạo đức vô cùng quý báu mà người đã tiếp thu.
* Tiếp thu tinh hoa, tư tưởng phương Đông phương y: sinh ra trong gia đình túc nho,
người m tiếp thu chai luồng văn a, tư tưởng Đông Tây.
- Trước hết là kế thừa văn hóa, tư tưởng, tinh hoa triết học phương Đông kết tinh trong
3 học thuyết lớn: Nho, Phật, Đạo.
+ Nho giáo: Kế thừa tinh hoa của đạo Khổng đó là: Dùng nhân trị, đc trị để quản lý xã
hội; xây dựng một hội tưởng công bằng, bác ái thế giới đại đồng, trọng nhân,
nghĩa, lễ, trí, tín; xây dựng XH, gia đình theo thuyết “Chính danh”, “Tam cương ngũ
thường”, “Chính danh”; làm quan phải biết tu thân tích đức “Tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ”
+ Phật giáo (Thích ca mầu ni): Người kế thừa tưởng v tha, u thương con người,
chống điều ác; đcao quyn bình đng ca con ni và chân lý; sông gn bó vi đất ớc,
nhan quần của Đo Phật.
+ Đạo Lão (Lão tử): Người kế thừa, phát triển tưởng gắn với thiên nhiên, hòa
đồng với thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thoát mọi ràng buộc danh lợi của Lão Tử.
- Tư tưởng, văn hóa phương Tây:
Người khao khát tìm hiểu văn hóa tư tưởng Pháp và phương Tây, tìm hiểu kinh nghiệm
cách mạng thế giới, kế thừa tưởng nhân quyền, dân quyền, dân chủ tự do, bình đng
phương Tây (trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và tuyên ngôn nhân
quyền, dân quyền của Pháp năm 1791). Người đi khắp thế giới, nói viết thấu hiểu ngôn
ngữ Pháp, Anh, Hoa, Đức, Nga…nghiên cứu lun, tình hình chính trị, kinh tế, văn
hóa nhân loại những trung tâm chính trị kinh tế vắn hóa lớn nhất của thế giới. Người
thấm nhuần tinh hoa kho tàng kiến thức của nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây.
Nói về việc việc học tập, thâu thái tưởng của các nhà ng lớn, ngưi chỉ rõ:
“Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo
Giêsuưu điểm củalòng nhân ái cao cả. CN Mác ưu điểm của là phương
pháp biện chứng. CN Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với
điều kiện nước ta…tất cả họ đều muốn mưu cầu hành phúc cho loại người, mưu phúc lợi
cho xã hội…”. Tôi cố gẳng làm học trò nhỏ của các vị ấy”
* Chủ nghĩa Mác – Lênin:
- CN Mác nin là nguồn gốc lý luận quyết định c phát triển mới về chất của
tưởng HCM, với tưởng đó người hẳn lên phía trước so với tất cả những người yêu
nước nổi tiếng đương thời.
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: quanghungthtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 406