Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi vanhoan1502
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mã học phần: ML211022 (3TC, 2LT/1TH).
Chuyên ngành đào tạo: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 1. Phân tích khái niệm và trình bày hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Phân tích ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
Câu 3. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 4. Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5. Những phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có tác động như thế
nào đến nhận thức và tình cảm của Hồ Chí Minh?
Câu 6. Phân tích giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 7. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
Câu 8. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 9. Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có
thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?
Câu 10. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính tất yếu và đặc trưng của chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 11. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.
Câu 12. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.
Câu 13. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở nước ta.
Câu 14. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Câu 15. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Câu 16. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong
sạch, vững mạnh.
1

Câu 17. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Câu 19. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp
công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước ta.
Câu 20. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền.
Câu 21. Phân tích định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới
theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 22. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất và chức năng của nền văn
hóa mới.
Câu 23. Trình bày nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
Câu 24. Hồ Chí Minh xem xét vấn đề đạo đức một cách toàn diện như thế nào?
Câu 25. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược
“trồng người”.
QUY TRÌNH TỔ HỢP ĐỀ THI
- Hình thức thi: tự luận, đánh g...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Mã học phần: ML211022 (3TC, 2LT/1TH).
Chuyên ngành đào tạo: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 1. Phân tích khái niệm và trình bày hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Phân tích ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
Câu 3. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 4. Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5. Những phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có tác động như thế
nào đến nhận thức và tình cảm của Hồ Chí Minh?
Câu 6. Phân tích giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 7. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
Câu 8. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 9. sao Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa
thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?
Câu 10. Phân tích quan điểm của Hồ C Minh về tính tất yếu đặc trưng của chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 11. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam.
Câu 12. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa
hội ở Việt Nam.
Câu 13. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về biện pháp xây dựng chủ nghĩa
hội ở nước ta.
Câu 14. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò bản chất của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Câu 15. Phân tích quan điểm của Hồ CMinh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Câu 16. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong
sạch, vững mạnh.
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: vanhoan1502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 982