Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Thanhnga Pham
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang

Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………….

A.MỞĐẦU………………………………………………………………
1.Lí do chọn đề tài……………………………………………………………..
2.Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………
3.Cơ sở lí luận………………………………………………………………….
4.Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….

B.NỘI DUNG…………………………………………………………...
I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI……………………….....6
1.Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người………………………………….6
2.Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người….…………………..7
II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI…….12
1.Trồng người là một sự nghiệp mang tính chiến lược……………………….12
2.Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục nước nhà…………………………….20
III.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY…………….………………………....24
1

IV.NHỮNG TẤM GƯƠG ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH……………..…………………29
C.KẾT LUẬN…….…………………………………………………………...34

Danh mục tài liệu tham khảo
1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Bộ giáo dục đào tạo
NXB Chính trị quốc gia
Hà Nội - 2005.
2. 

3. 
4. 
5. 

2

6. 

A.MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn,
sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho
tàng đầy ắp những giá trị nhân văn cao cả. Trong đó, vấn đề “con người” và “chiến
lược trồng người” được Hồ Chí Minh quan tâm và thường xuyên nhắc đến như
một mục tiêu thiêng liêng và cao cả của sự nghiệp cách mạng mà cả cuộc đời
Người hằng theo đuổi. Tư tưởng về con người, về việc giải phóng và phát triển con
người, coi con người là nhân tố quyết định thành công của cách mạng luôn quán
xuyến trong tư duy, đường lối và phương pháp lãnh đạo cách mạng của Hồ chí
Minh. Người đã bộc bạch ham muốn tột độ của mình là: “Đất nước được hoàn
toàn độc lập, tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học
hành”. Vì sự ham muốn tột độ đó mà Hồ Chí Minh đã trải qua 30 năm bôn ba ở
nước ngoài, phải sống xa gia đình, quê hương, đất nước, chịu đựn...
MỤC LỤC
Trang
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………….
A.MỞĐẦU………………………………………………………………
1.Lí do chọn đề tài……………………………………………………………..
2.Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………
3.Cơ sở lí luận………………………………………………………………….
4.Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….
B.NỘI DUNG…………………………………………………………...
I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI……………………….....6
1.Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người………………………………….6
2.Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người….…………………..7
II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI…….12
1.Trồng người là một sự nghiệp mang tính chiến lược……………………….12
2.Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục nước nhà…………………………….20
III.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY…………….………………………....24
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Thanhnga Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 492