Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Thanhnga Pham
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Tran
g
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………….
A.MỞĐẦU………………………………………………………………
1.Lí do chọn đề tài……………………………………………………………..
2.Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………
3.Cơ sở lí luận………………………………………………………………….
4.Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….
B.NỘI DUNG…………………………………………………………...
C.KẾT LUẬN…….…………………………………………………………...34

Danh mục tài liệu tham khảo
1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Bộ giáo dục đào tạo
NXB Chính trị quốc gia
Hà Nội - 2005.

1

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

A.MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục đích nghiên cứu
3. Cơ sở lí luận
4.Phương pháp nghiên cứu

2

B.NỘI DUNG

I. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng tám.
1. Thuận lợi
Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà
ra đời, Đảng ta đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.

3

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường
bất khuất chống ngoại xâm. Truyền thống đó càng được phát huy khi nhân
dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước, thực sự được hưởng
thành quả do cách mạng đem lại, nên có quyết tâm cao độ trong việc xây
dựng và bảo vệ chế độ mới.
Sau chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống
thế giới, phong trào giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác
cách mạng; phong trào dân chủ và hoà bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ.
Về cơ bản và lâu dài thì tình hình ấy có lợi cho cách mạng Việt Nam.Có chính
quyền cách mạng của nhân dân.

Nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm
bảo vệ chế độ mới.Có sự lãnh đạo sáng suốt, dày dạn kinh nghiệm của Đảng
Cộng sản Đông Dương và Lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh.

2.Khó khăn:
a)Về đối nội
Ngay sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối
mặt với muôn vàn khó khăn:
-Nạn đói:

4

Hậu quả nạn đói năm 1945 vẫn chưa khắc phục nổi. Đê vỡ do lũ lụt đến
tháng 8/1945 vẫn chưa khôi phục, hạn hán làm cho 50% diện tích đất không
thể c...
MỤC LỤC
Tran
g
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………….
A.MỞĐẦU………………………………………………………………
1.Lí do chọn đề tài……………………………………………………………..
2.Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………
3.Cơ sở lí luận………………………………………………………………….
4.Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….
B.NỘI DUNG…………………………………………………………...
C.KẾT LUẬN…….…………………………………………………………...34
Danh mục tài liệu tham khảo
1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Bộ giáo dục đào tạo
NXB Chính trị quốc gia
Hà Nội - 2005.
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Thanhnga Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 342