Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi hungsoncdt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Cơ sở, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Khái niệm tư tưởng:
- Là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng
Triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một
giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ ở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động
thực tiễn, cải tạo hiện thực.
- “Nhà tư tưởng” là người biết giải quyết trước người khác tất cả những yếu tố vật chất của
phong trào không phải một cách tự phát.
b) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin
trong điều kiện cụ thể của nước ta, trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành 1 tài sản tinh
thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là:
 Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam
 Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ
thể của nước ta.
 Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 Tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại.
 Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
c) Cơ sở khách quan:
- Điều kiện lịch sử: xã hội cuối TK XIX – đầu TK XX
- Bối cảnh xã hội:
 Trước khi Pháp xâm lược: xã hội Việt Nam là 1 nước xã hội phong kiến nông nghiệp lạc
hậu.
 Dưới ách thống trị của thực dân Pháp: xã hội Việt Nam xuất hiện các mâu thuẫn mới trên
nền mâu thuẫn cũ.
Các phong trào yêu nước đều thất bại
→ Xuất hiện nhu cầu về đường lối cứu nước
→ Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là tất yếu.
Mâu thuẫn cơ bản là chủ yếu.
Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc.

1

5/6/1911, Bác ra đi tìm đường cứu nước.
- Bối cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh:
 Sinh ra trong 1 gia đình nhà nho yêu nước.
 Quê hương ở Nam Đàn, Nghệ An giàu truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm.
 Khi học ở Huế, Hồ Chí Minh chứng kiến cảnh triều đình Nhà Nguyễn câu kết với bọn thực
dân Pháp đàn áp đồng bào mình, Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
- Bối cảnh thời đại:
 Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn Tư bản đế quốc.
 Hình thành hệ thống thuộc địa → xuất hiện các mâu thuẫn thời đại.
 Các mâu thuẫn đó là:
+ Giữa đế quốc – đế quốc → Chiến tranh thế giới I nổ ra → chủ nghĩa tư bản suy yếu tạo
điều kiện cho Cách mạng tháng M...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Cơ sở, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Khái niệm tư tưởng:
- Là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng
Triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một
giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ ở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động
thực tiễn, cải tạo hiện thực.
- “Nhà tư tưởng” là người biết giải quyết trước người khác tất cả những yếu tố vật chất của
phong trào không phải một cách tự phát.
b) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin
trong điều kiện cụ thể của nước ta, trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành 1 tài sản tinh
thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam
Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ
thể của nước ta.
Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại.
Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
c) sở khách quan:
- Điều kiện lịch sử: xã hội cuối TK XIX – đầu TK XX
- Bối cảnh xã hội:
Trước khi Pháp xâm lược: xã hội Việt Nam là 1 nước xã hội phong kiến nông nghiệp lạc
hậu.
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp: xã hội Việt Nam xuất hiện các mâu thuẫn mới trên
nền mâu thuẫn cũ.
Các phong trào yêu nước đều thất bại
→ Xuất hiện nhu cầu về đường lối cứu nước
→ Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là tất yếu.
Mâu thuẫn cơ bản là chủ yếu.
Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc.
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: hungsoncdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 341