Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Đinh Mười
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Hệ thống chính trị là gì, vai trò


Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực
hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống
chính trị.
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội,
bao gồm các đảng phái chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được
liên kết với nhay trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình
của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi
ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp nhà nước nhằm
thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Do đó, hệ thống chính trị
mang bản chất giai cấp. Trong chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân
lao động là chủ thể thực sự của quyền lực, tự mình tổ chức và quản lý xã hội,
quyết định nội dung hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp khác được thành lập, hoạt động
trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí
thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện và bảo đảm đầy
đủ quyền làm chủ của nhân dân.
2.

Đảng công sản Việt Nam


ngTinTongHop/hethongchinhtri
Thực tế, từ khi thành lập năm 1930 đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ
chức và lãnh đạo xã hội thực hiện mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Năm 1945,
Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng tháng 8 chấm dứt ách đô hộ
của chủ nghĩa thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (là nước
CHXHCN Việt Nam ngày nay). Năm 1954, sau 9 năm lãnh đạo cuộc kháng chiến

chống xâm lược Pháp thắng lợi, Đảng đã giành sự kiểm soát hành chính trên một
nửa nước Việt Nam. Từ năm 1954 đến 1975 Đảng cộng sản đã lãnh đạo sự nghiệp
xây dựng chế độ mới ở miền Bắc, thực hiện cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ
trên cả nước và giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975, thống nhất đất nước
năm 1976. Năm 1986 Đảng cộng sả...
1. Hệ thống chính trị là gì, vai trò
http://tinhdoanyenbai.gov.vn/index.php/vonguyengiap/2827-cau-hoi-he-thong-
chinh-tri-la-gi-he-thong-chinh-tri-cua-viet-nam-bao-gom-nhung-to-chuc-nao
Trong mọi hội giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm quyền được thực
hiện bằng một hệ thống thiết chế tổ chức chính trị nhất định. Đó hệ thống
chính trị.
Hệ thống chính trị một chỉnh thể c tổ chức chính trị hợp pháp trong hội,
bao gồm các đảng phái chính trị, nhà nước các tổ chức chính trị - hội được
liên kết với nhay trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình
của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi
ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp nhà nước nhằm
thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Do đó, hệ thống chính trị
mang bản chất giai cấp. Trong chủ nghĩa hội, giai cấp công nhân nhân dân
lao động chủ thể thực sự của quyền lực, tự mình tổ chức quản hội,
quyết định nội dung hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống chính trị nước ta hiện nay bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt
Nam các tổ chức chính trị - hội hợp pháp khác được thành lập, hoạt động
trên sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí
thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện bảo đảm đầy
đủ quyền làm chủ của nhân dân.
2. Đảng công sản Việt Nam
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/Tho
ngTinTongHop/hethongchinhtri
Thực tế, từ khi thành lập năm 1930 đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ
chức và lãnh đạo xã hội thực hiện mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Năm 1945,
Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng tháng 8 chấm dứt ách đô hộ
của chủ nghĩa thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (là nước
CHXHCN Việt Nam ngày nay). Năm 1954, sau 9 năm lãnh đạo cuộc kháng chiến
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Đinh Mười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 459