Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi gacon2511
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 8039 lần   |   Lượt tải: 9 lần
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
Câu 1.

Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 2.

Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư
tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?

Câu 3.

Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 4.

Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 5.

Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 6.

Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 7.

Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về cơ
bản?

Câu 8.

Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh được phân định theo những căn cứ
nào?

Câu 9.

Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu 10.

Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?

Câu 11.

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Câu 12.

Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính cách mạng, khoa
học vừa mang tính nhân văn sâu sắc.

Câu 13.

Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 14.

Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Câu 15.

Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước
ta.

Câu 16.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý hơn độc lập tự do? Chứng minh trả lời.

Câu 17.

Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Câu 18.

Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Câu 19.

Nhận thức của anh (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa
xã hội

Câu 20.

Phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Câu 21.

Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Câu 22.

Nêu phương hướng vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn
hiện nay ở nước ta.

Câu 23.

Bằng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
được liên hệ với cuộc sống của bản thân, hãy phác thảo những nét lớn về cuộc sống trong tương lai
của bạn và phương hướng thực hiện

Câu 24.

Phân tích cơ sở hình th...
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Điều kiện lịch sử - hội Việt nam thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển của
tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 4. Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5. Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc hình thành
tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 6. Hãy trình bày các giai đon hình thành và phát trin tư tưng H Chí Minh.
Câu 7. Dựa trên sở nào để khẳng định đến năm 1930, tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành v
bản?
Câu 8. Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh được phân định theo những căn cứ
nào?
Câu 9. Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?
Câu 11. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.
Câu 12. Chứng minh rằng, tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính cách mạng, khoa
học vừa mang tính nhân văn sâu sắc.
Câu 13. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 14. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 15. Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước
ta.
Câu 16. Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý hơn độc lập tự do? Chứng minh trả lời.
Câu 17. Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.
Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.
Câu 19. Nhận thức của anh (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa
xã hội
Câu 20. Pn tích tính tất yếu của thời kquá đđi n chủ nga xã hội Việt Nam?
Câu 21. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Câu 22. Nêu phương hướng vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn
hiện nay ở nước ta.
Câu 23. Bằng kiến thức tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa hội con đường đi lên chủ nghĩa hội
được liên hệ với cuộc sống của bản thân, hãy phác thảo những nét lớn về cuộc sống trong tương lai
của bạn và phương hướng thực hiện
Câu 24. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại đoàn kết dân tộc.
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: gacon2511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 567