Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng Hồ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Van Tol
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam
•Trong 10 năm đầu của quá trình tìm tòi đấu tranh:
- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
- Trong quá trình tìm đường cứu nước, người đã tìm hiểu kỹ các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới:
đánh giá cao tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người của các cuộc cách mạng tư sản tiêu
biểu như cách mạng Mỹ (1776), cách mạng Pháp (1789) nhưng cũng nhận thức được các hạn chế của
cách mạng tư sản.
+ Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu đến cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, Người rút ra kết
luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân
chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật sự”.
- Năm 1919 Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp (Đảng của quốc tế 2- chất cách mạng còn nhiều).
- Năm 7-1920, Nguyễn ái Quốc đọc bản: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa của Lênin; nội dung:
+ Lên án chủ nghĩa đé quốc, thực dân đã nô dịch bần cùng hoá nhân dân các nước thuộc đi.
+ Kêu gọi các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh.
+ Phong trào đấu tranh các nước chính quốc phải có trách nhiệm giúp đỡ các phong trào ở nước thuộc
địa.
+ Phong trào đấu tranh ở các nước thuộc địa phải liên kết với phong trào đấu tranh ở chính quốc.
- Tại đại hội đảng xã hội Pháp (12-1920), Nguyễn ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản
và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đời hoạt động
cách mạng của Nguời- từ người yêu nước trở thành người cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước
đúng đắn “con đường cách mạng vô sản”.
Tóm lại trong 10 năm của quá trình tìm tòi đấu tranh:
♦Đây là chăng đường Nguyễn Ái Quốc đi tìm một con đường cứu nước, chứ không phải cầu viện và cuối
cùng người đã tìm thấy con đường đó (giải phóng dân ttộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải
phóng con người).
♦Nguyễn Ái Quốc bắt đầu từ khảo nghiệm thực tiễn trước rồi mới từng bước tiếp cận lý luận. (Khi sang
Macxây Bác nhận định: Người Pháp ở nước Pháp tốt hơn người Pháp ở Đông Dương; Bác thừa nhận ở
đâu cũng có 2 hạng người: người giàu và người nghèo… Sau quá trình chu du về Pháp Bác mới học lý

luận ).
♦Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tự lực, tự lao động để kiếm sống, là quá trình rèn luyện nghị lực của Bác
sau này. (Một hòn gạch nóng nung tâm huyết; Mẩu bánh mỳ con nuôi chí bền; Bác nói: B...
Câu hỏi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tưởng tổ chức cho việc thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam

 !"#$%&$'
$%&$' $%()*+,-)./'
$$012 34 35#!6$%,-$789.
3)$-:+;<<=> -?@;<A>$BC&$D-/
-$78
E!"FGHI3JK)/-< $%L*/
MCN/'3K!%OPJ(#Q5##Q/R SM#2K
L$D$0-@L12 34C71T
!"FGHC@U8V(,?@;U8H/W-6>
<W !"GHX38YR8M&ZMC$R56562K,5#
56,[\.],2
E\.S^H 12K(Q2[3_K2K$',
E`.X2K,,[&M.
E?#$'aH@8PJL@b@#0$',
[
E?#0$',[@8M.*/5'@#0aH
--,8V(,?@;WW> !"GH3c@/#C@H/,78
5##MC@U8,78?@Y1*J#!23$'I,%-,
-%d$%!.$'0#$%,785#!$%&$'
LeN$%-5Q78T
PM-
UK!M#$%!"FGH,$%&$' &*Q@85J5#H
_$%(!$%P;8@P2Kf, 8@P@ 8@PV(, 8
@P$%>
!"FGH3ed*8J19"$'g'd3$'9/@CMhMC;`7
:VK!iC[$%?@0$'?@HR$%?@0UQj$R]idC0
KBPW-$%$%#5#$%klY256?@i'XMh
tư tưởng Hồ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng Hồ CHÍ MINH - Người đăng: Van Tol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tư tưởng Hồ CHÍ MINH 9 10 57