Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Thúy Vẹo
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC

2

Câu 1: Khái niệm TTHCM. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
Dù hiểu theo cách nào thì TTHCM đều được
nhìn nhận như một hệ thống lí luận có kết cấu
 Theo các văn kiện của đại hội đại biểu toàn
chặt chẽ và logic.
quốc
 Khi tìm hiểu về TTHCM thì có 2 cách để tiếp
- Lần thứ 7: TTHCM là kết quả của sự vận
cận
dụng sáng tạo chủ nghĩa MLN trong điều kiện
 Thứ 1: TThCM được nhìn nhận như 1 hệ
cụ thể của nước ta và trong thực tế TTHCM
thống tri thức tổng hợp bao gồm: triết học tư
trở thành 1 tài sản tinh thần quý báu của Đảng
tưởng kinh tế chính trị
và của cả dân tộc
 Thứ 2: TTHCM là hệ thống các quan điểm
- Lần thứ 9 và 11: TTHCM là hệ thống các
toàn diện về các vấn đề cơ bản của CMVN
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
bao gồm tư tưởng về vấn đề giải phóng dân
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả
tộc giải phóng giai cấp CNXH con đường đi
cuả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MLN
lên CNXH, đoàn kết đại đoàn kết….
trong điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của Đối tượng nghiên cứu
dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là - Đối tượng nghiên cứu của môn TTHCM là
bao gồm hệ thống các quan điểm lí luận về
tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của
CMVN trong dòng chảy của thời đại mới mà
Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho sự nghiệp
cốt lõi là tư tưởng về độc lập gắn liền vs
cách mạng nhân dân giành thắng lợi.
CNXH
 Trong các văn kiện của đại hội đai biểu toàn
quốc Đảng ta đã làm rõ 3 vấn đề trong - Đối tượng nghiên cứu của môn TTHCM
không chỉ là hệ thống các quan điểm lí luận
TTHCM
mà còn là quá trình vận động hiện thực hóa
 1 là: bản chất cách mạng khoa học và nội
các quan điểm lí luận đó trong thực tiễn
dung của TTHCM
CMVN. Đó là quá trình mang tính quy luật
 2 là: nguồn gốc lí luận của TTHCM
bao gồm hai mặt thống nhất biện chứng sản
 3 là: giá trị ý nghĩa sức hấp dẫn sức sống lâu
sinh tư tưởng và hiện thực hóa tư tưởng theo
bện của TTHCM
mục tiêu độc lập dân chủ, CNXH, giải phóng
 Theo các nhà khoa học
dân tộc giải phóng giai cấp giải phóng con
TTHCM là một hệ thống các quan điểm toàn
người
diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
 Nhiệm vụ
cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân chủ
dựa vào CS hình thành TTHCM khẳng định
đến cách mạng xhcn; là sự vận dụng sáng tạo
sự ra đời của TTHCM là một tất yếu khách
và phát triển của cnhhủ nghĩa MLN và trong
quan và giải đáp các vấn đề LS dân tộc đặt ra
điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự
- Các giai đợn hình thành và phát triể...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Thúy Vẹo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 497