Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 6

Được đăng lên bởi thanhvinhnguyen94
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A- Mục tiêu
Trình bày được những vấn đề sau:
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước
thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân.
2. Quan điểm về sự thống nhất bản chất giai cấp công
nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước
theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước
có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ,
4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước
trong sạch vững mạnh và hoạt động có hiệu quả

Quan điểm nhất quán xuyên suốt của HCM
về xây dựng một Nhà nước
do nhân dân lao động làm chủ

Dân chủ trong xã hội Việt Nam được
thể hiện trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống Xã hội

Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế
Dân chủ trong chính trị
Nhà nước là của nhân dân – nhân dân cử ra, tổ chức
nên bộ máy nhà nước cũng như toàn bộ hệ thống
chính trị
Phương thức tổ chức và hoạt động xã hội ở nước ta
phải có cấu tạo quyền lực mà ở đó người dân cả trực
tiếp và gián tiếp qua dân chủ đại diện

Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế
Dân chủ trong chính trị
Dân chủ trong văn hóa – xã hội
Chế độ ta là một chế độ dân chủ, Nhà nước
là nhà nước dân chủ, trong một nước dân chủ
thì ai ai cũng có quyền tự do thảo luận, tranh luận
để cùng nhau tìm tòi chân lý. Khi chân lý đã tìm thấy
rồi thì quyền tự do tư tưởng hóa ra là quyền tự do
phục tùng chân lý

Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ
Khái niệm Dân chủ:
“Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ…Nhân dân là
ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành
chính quyền ấy. THẾ LÀ DÂN CHỦ.”
Biểu hiện của Dân chủ :
Chế độ dân chủ ở nước ta là “ bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “quyền hành và lực
lượng đều ở nơi dân”.
Phương thức tổ chức dân chủ:
Ph ng thức
Phương
th c tổ
t chức
ch c dân chủ
ch của
c a Nhà nước
n c thể
th hiện:
hi n: cấu
c u tạo
t o quyền
quy n lực
l c xã
hội mà ở đó người dân đại dịên, hệ thống chính trị do “dân cử ra” và “do
dân tổ chức nên”.
Nguồn gốc, lực lượng: Nguồn gốc, lực lượng tạo ra quyền hành đó là nhân dân…
Giá trị của Dân chủ:
Dân chủ không chỉ là một giá trị chung, là sản phẩm của văn minh nhân loại, là lý tưởng
phấn đấu của các dân tộc, dân chủ còn như là thiết chế Xh của mỗi quốc gia, nó biểu thị
mối quan hệ quốc tế , hoà bình giữa các dân tộc. Đó là dân chủ bình đẳng…

1. Nhà nước của dân

Hồ Chí Minh: Quyền lực của
nhân dân được đặt ở
vị trí tố...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 6 - Người đăng: thanhvinhnguyen94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 6 9 10 736