Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh học phần I

Được đăng lên bởi Wily Fox
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4944 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ngô Thị Thu Trang_D9CT8_Tín chỉ 91_ULSA

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tuần 1
Vấn đề 1, Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí
Minh
1, Khái niệm tư tưởng và tư tưởng HCM
a. Khái niệm tư tưởng
- Tư tưởng là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một
nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện
vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại
chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
- Nhà tư tưởng: Theo Lênin một người xứng đáng là nhà tư tưởng, khi người đó biết giải
quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về
những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.
b. Khái niệm TTHCM
TTHCM là một hệ thống toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện
cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ của thời đại
nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Hiện nay có 2 phương thức tiếp cận hệ thống TTHCM:
- Thứ nhất, TTHCM được nhận diện như một hệ thống tri thức tổng hợp, bao gồm: tư tưởng
triết học; tư tưởng kinh tế; tư tưởng chính trị; tư tưởng quân sự; tư tưởng văn hóa, đạo đức
và nhân văn.
- Thứ hai, TTHCM là hệ thống các quan điểm về CM Việt Nam, bao gồm: tư tưởng về dân
tộc và CMGPDT; về CNXH và con đường đi lên CNXH; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; về dân chủ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hóa, đạo đức..

2, Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh?
Page 1

Ngô Thị Thu Trang_D9CT8_Tín chỉ 91_ULSA

a. Đối tượng nghiên cứu:
Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu:
- Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được thể hiện qua các bài
nói, bài viết và trong quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh.
- Quá trình vận dụng thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Trên cơ sở đối tượng nghiên cứu, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ làm rõ các
nội dung sau:
- Cơ sở khách quan và chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách
mạng Việt Nam.
- Quá trình nhận thức, vận...
Ngô Thị Thu Trang_D9CT8_Tín chỉ 91_ULSA
BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tuần 1
Vấn đề 1 , Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí
Minh
1, Khái niệm tư tưởng và tư tưởng HCM
a. Khái niệm tư tưởng
- Tư tưởng là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một
nền tảng triết học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện
vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất đnh và trở lại
chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
- Nhà tư tưởng: Theo Lênin một người xứng đáng là nhà tư tưởng, khi người đó biết giải
quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về
những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.
b. Khái niệm TTHCM
TTHCM là một hệ thống toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện
cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ của thời đại
nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Hiện nay có 2 phương thức tiếp cận hệ thống TTHCM:
- Thứ nhất, TTHCM được nhận diện như một hệ thống tri thức tổng hợp, bao gồm: tư tưởng
triết học; tư tưởng kinh tế; tư tưởng chính trị; tư tưởng quân sự; tư tưởng văn hóa, đạo đức
và nhân văn.
- Thứ hai, TTHCM là hệ thống các quan điểm về CM Việt Nam, bao gồm: tư tưởng về dân
tộc và CMGPDT; về CNXH và con đường đi lên CNXH; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế; về dân chủ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hóa, đạo đức..
2, Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh?
Page 1
Tư tưởng Hồ Chí Minh học phần I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh học phần I - Người đăng: Wily Fox
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh học phần I 9 10 5