Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH

Được đăng lên bởi lechimuoi242
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN NỘI DUNG
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, kế thừa
và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá
nhân loại. đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải phóng con
người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,…
Tư tưỏng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng
lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.”12
Đó là đoạn nói về tư tưởng Hồ Chí Minh trong báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành
Trung Ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Chính vì vậy tư tưởng
Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta,
trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng.
Nhất quán với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh quan
niệm chủ nghĩa xã hội là một học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp vô sản
nhằm xoá bỏ ách thống trị tư bản chủ nghĩa, thực hiện lý tưởng giải phóng giai cấp
và giải phóng toàn thể xã hội loài người.
Chủ nghĩa xã hội còn được hiểu với tư cách là một chế độ xã hội thuộc hình thái
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà việc xây dựng và hoàn thiện nó như một quá
trình lịch sử lâu dài để từng bước đạt tới mục tiêu.
1.Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước,
truyền thống nhân ái và tư tưởng cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành từ
3

lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cùng với tinh thần nhân
nghĩa, truyền thống đoàn kết ,tương than tương ái “lá lành dùm lá rách”,tinh thần lạc
quan yêu đời vốn có dân tộc Việt Nam ta.
HCM đã từng biết đến tư tưởng CNXH sơ khai ở phương Đông, qua "thuyết đại
đồng” của Nho giáo, chế độ công điền ở phương đông là cơ sở kinh tế tạo nên sự cố
kết cộng đồng bền chặt của người VN.
Khi ra nước ngoài khảo sát cách mạng thế giới,tiếp xúc với nền văn hoá dân chủ và
cách mạng của phương tây, Đặc biệt Nguyễn Aí Quốc đã tìm thấy trong học thuyết
Mác về lý tưởng một xã hội nhân đạo, về con đường thực hiện ước mơ giải phóng
các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ. Đến năm 1923, Nguyễn Aí Quốc đến Liên Xô,
lần đầu tiên biết đến "chính sách kinh tế mới" của Lênin, được nhìn thấy thành tự
của nhân dân Xô-Viết trên con đường xây dựng xã hội ...
PHẦN NỘI DUNG
“Tư tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những
vấn đề bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng phát triển
sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, kế thừa
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá
nhân loại. đó tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải phóng con
người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,…
tưỏng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng
lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.”
12
Đó là đoạn nói về tư tưởng Hồ Chí Minh trong báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành
Trung Ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Chính vậy tưởng
Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng nhân dân ta,
trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng.
Nhất quán với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh quan
niệm chủ nghĩa xã hội là một học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp vô sản
nhằm xoá bỏ ách thống trị bản chủ nghĩa, thực hiện tưởng giải phóng giai cấp
và giải phóng toàn thể xã hội loài người.
Chủ nghĩa hội còn được hiểu với ch một chế độ hội thuộc hình thái
kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa mà việc xây dựng hoàn thiệnnhư một quá
trình lịch sử lâu dài để từng bước đạt tới mục tiêu.
1.Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
tưởng Hồ Chí Minh về CNXH nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước,
truyền thống nhân ái tưởng cộng đồng làng Việt Nam, được hình thành từ
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH - Người đăng: lechimuoi242
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH 9 10 931