Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Khen Nguyen Cong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng nhưng cách mạng không phải là công
việc của một số người, của riêng Đảng Cộng Sản, mà đó là sự nghiệp của cả quần
chúng nhân dân. Đảng lãng đạo để nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây
dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể được thực hiện bằng sức
mạng của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Điều này đã được Hồ Chí Minh nói
khá cặn kẽ, theo quan điểm của Người, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân
tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng:
a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định
thành công của cách mạng:
Theo Hồ Chí Minh, để đánh bại đế quốc thực dân nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước chưa đủ mà cần
phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân
tộc bền vững. Vì vậy, trong tư tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa
chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.
Đại đoàn kết dân tộc là chiến lược tập hợp lực lượng dân tộc. Tập hợp mọi lực
lượng có thể tập hợp được nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc trong cuộc
đấu tranh chống kẻ thù.
Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn của cách mạng. Tuy nhiên trong từng
thời kỳ, từng giai đoạn phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp với những
đối tượng khác nhau. Tức là đại đoàn kết dân tộc là chiến lược nhưng trong từng giai
đoạn thì phải có cách thức đoàn kết khác nhau. Ví dụ như trứớc năm 1945 chúng ta có
khẩu hiệu: “Đánh đổ thực dân, phong kiến dành độc lập dân tộc chia ruộng đất cho dân
cày”, nhưng đến năm 1945 khi Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến : “Đánh
đuổi thực dân dành độc lập cho dân tộc” ,vốn dĩ có sự khác biệt đó là vì khi này ta cần
phải lôi kéo thêm tầng lớp phong kiến ủng hộ cho cách mạng để vừa bớt kẻ thù đồng
thời thu hút được của cải để có tiền để làm cách mạng.
Từ thực tiễn, Hồ Chí Minh đã nêu ra những luận điểm có tính chất chân lý về
đoàn kết:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
“Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”
“Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện
tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”
Page 1

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng nhưng ch mạng không phải là công
việc của một số người, của riêng Đảng Cộng Sản, đó sự nghiệp của cả quần
chúng nhân dân. Đảng ng đạo để nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng xây
dựng hội mới do mình làm chủ. S nghiệp ấy chỉ thể được thực hiện bằng sức
mạng của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. Điều này đã được Hồ Chí Minh nói
khá cặn kẽ, theo quan điểm của Người, đại đoàn kết dân tộc một trong những nhân
tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng:
a. Đại đoàn kết dân tộc vấn đề ý nghĩa chiến lược, quyết định
thành công của cách mạng:
Theo Hồ Chí Minh, để đánh bại đế quốc thực dân nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước chưa đủ mà cần
phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân
tộc bền vững. vậy, trong tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc vấn đề ý nghĩa
chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.
Đại đoàn kết dân tộc chiến ợc tập hợp lực lượng dân tộc. Tập hợp mọi lực
lượng thể tập hợp được nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc trong cuộc
đấu tranh chống kẻ thù.
Đại đoàn kết n tộc vấn đề sống còn của cách mạng. Tuy nhiên trong từng
thời kỳ, từng giai đoạn phải điều chỉnh chính sách phương pháp tập hợp với những
đối tượng khác nhau. Tức đại đoàn kết dân tộc chiến ợc nhưng trong từng giai
đoạn thì phải có cách thức đoàn kết khác nhau. Ví dụ như trứớc năm 1945 chúng ta có
khẩu hiệu: “Đánh đổ thực dân, phong kiến dành độc lập dân tộc chia ruộng đất cho dân
cày”, nhưng đến năm 1945 khi Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến : “Đánh
đuổi thực dân dành độc lập cho dân tộc” ,vốn dĩ có sự khác biệt đó là vì khi này ta cần
phải lôi kéo thêm tầng lớp phong kiến ủng hộ cho cách mạng để vừa bớt kẻ thù đồng
thời thu hút được của cải để có tiền để làm cách mạng.
Từ thực tiễn, Hồ Chí Minh đã u ra những luận điểm tính chất chân về
đoàn kết:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
“Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”
“Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng điểm mẹ. Điểm này thực hiện
tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”
Page 1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - Người đăng: Khen Nguyen Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 9 10 265