Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Được đăng lên bởi Đông Hạ
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5002 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.................................................................................................3
NỘI DUNG..............................................................................................5
CHƯƠNG 1.............................................................................................5
CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
DÂN TỘC................................................................................................5
1.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................5
1.1.1. Truyền thống yêu nước và cố kết cộng đồng.................................5
1.1.2. Những giá trị nhân bản trong văn hóa phương Đông và phương Tây . 8
1.1.3. Chủ nghĩa Mác – Lênin................................................................10
1.2. Cơ sở thực tiễn................................................................................13
1.3. Chủ nghĩa nhân văn và đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh.......15
CHƯƠNG 2...........................................................................................17
TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG
CÁC HÌNH THỨC MẶT TRẬN TRƯỚC KHI CÓ MẶT TRẬN VIỆT
MINH.....................................................................................................17
2.1. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn trước
khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.......................................................17
2.2. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong cương lĩnh của
Đảng cộng sản Việt Nam.......................................................................19
2.3. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách
mạng 1930 - 1931..................................................................................20
2.4. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách
mạng 1936 – 1939..................................................................................22
CHƯƠNG 3...........................................................................................24
MẶT TRẬN VIỆT MINH HIỆN THÂN CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT
TOÀN DÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 1941 –
1945)......................................................................................................24
3.1. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh...................................................24
3.1.1. Tình hình thế giới và trong nước................................................24...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.................................................................................................3
NỘI DUNG..............................................................................................5
CHƯƠNG 1.............................................................................................5
CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
DÂN TỘC................................................................................................5
1.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................5
1.1.1. Truyền thống yêu nước và cố kết cộng đồng.................................5
1.1.2. Những giá trị nhân bản trong văn hóa phương Đông và phương Tây .8
1.1.3. Chủ nghĩa Mác – Lênin................................................................10
1.2. Cơ sở thực tiễn................................................................................13
1.3. Chủ nghĩa nhân văn và đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh.......15
CHƯƠNG 2...........................................................................................17
TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG
CÁC HÌNH THỨC MẶT TRẬN TRƯỚC KHI CÓ MẶT TRẬN VIỆT
MINH.....................................................................................................17
2.1. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn trước
khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.......................................................17
2.2. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong cương lĩnh của
Đảng cộng sản Việt Nam.......................................................................19
2.3. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách
mạng 1930 - 1931..................................................................................20
2.4. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách
mạng 1936 – 1939..................................................................................22
CHƯƠNG 3...........................................................................................24
MẶT TRẬN VIỆT MINH HIỆN THÂN CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT
TOÀN DÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 1941 –
1945)......................................................................................................24
3.1. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh...................................................24
3.1.1. Tình hình thế giới và trong nước................................................24
3.1.2. Hội nghị Trung ương 8(5/1941) và Nội dung chủ trương chuyển
hướng chỉ đạo chiến lược.......................................................................25
3.2. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh thể hiện trong Mặt trận
Việt Minh ..............................................................................................28
3.2.1. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh thể hiện trong phong
trào Việt Minh (giai đoạn 1941 – 1942)................................................28
3.2.2. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh thể hiện trong phong
trào Việt Minh (giai đoạn 1943 – 1944)................................................30
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - Người đăng: Đông Hạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 9 10 425