Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Được đăng lên bởi Cậu Chủ Nhỏ
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề lý luận và thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt trong dạy học và đặc biệt
trong giảng dạy các môn học thuộc về lĩnh vực chính trị. Tầm quan trọng đó không chỉ
là: “Quan điểm về đời sống về thực tiễn và của lý luận về nhận thức”, mà trong suốt
quá trình đấu tranh, bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã rút ra
bài học vô giá là: “Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy
luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện đảm bảo
sự lãnh đạo đúng đắn của đảng” [8, 30].
Nhận biết được tầm quan trọng của nó Bác đã không ít lần đề cập đến vấn đề lý
luận và vai trò của nó đối với thực tiễn.Bác đã tiếp xúc với luận cương của Lê Nin,dựa
trên đó và Bác không những kế thừa,đúc kết mà còn có những điểm sáng tạo lý luận to
lớn về Đảng Cộng sản.
Vì vậy để làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản những vấn đề lý
luận và thực tiễn nhóm chúng tôi đã chọn đề tài này.

1

NỘI DUNG
Chương 1.Những sáng tạo về lý luận của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản.
1.1. Các khái niệm.
1.1.1. Khái niệm thực tiễn.
“Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã
hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội” [6, 111].
Hoạt động vật chất có mục đích:
Tính lịch sử - xã hội.
Tính khách quan của thực tiễn.
Các hình thức cơ bản của thực tiễn:
Hoạt động sản xuất vật chất.
Hoạt động chính trị - xã hội.
Hoạt động thực nghiệm khoa học.
Hoạt động sản xuất vật chất là cơ bản và quyết định nhất.
1.1.2. Khái niệm lý luận.
Lý luận là hệ thống những tri thức, được khái quát từ những kinh nghiệm thực
tiễn, phản ánh những mối liên hệ bản chất, tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong
thế giới.
Phân biệt tri thức kinh nghiệm và tri thức lý luận:
Tri thức kinh nghiệm chủ yếu thu được từ sự quan sát trong cuộc sống và thực
tiễn.
Tri thức lý luận là sự khái quát từ những tri thức kinh nghiệm.

2

Khái niệm lý luận trong triết học được hiểu theo nghĩa rộng:
Tất cả những tri thức nào phản ánh bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng
đều là tri thức lý luận.
1.2. Sự đúc kết của một nhà tư tưởng lớn.
1.2.1. Hồ Chí Minh là người Cộng sản đầu tiên.
Sinh ra trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, thời niên thiếu và thanh niên của Hồ
Chí Minh đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh
chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại
tự do, hạnh phúc cho đồng bào.
Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, ngày 03/11/1911 Người đã rời Tổ
quốc để đi...
LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề lý luận và thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt trong dạy học và đặc biệt
trong giảng dạy các môn học thuộc về lĩnh vực chính trị. Tầm quan trọng đó không chỉ
là: “Quan điểm về đời sống về thực tiễn của luận về nhận thức”, trong suốt
quá trình đấu tranh, bảo vệ xây dựng tổ quốc hội chủ nghĩa, chúng ta đã rút ra
bài học giá : “Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy
luật khách quan. Năng lực nhận thức hành động theo quy luật điều kiện đảm bảo
sự lãnh đạo đúng đắn của đảng” [8, 30].
Nhận biết được tầm quan trọng củac đã không ít lần đề cập đến vấn đề
luận và vai trò của nó đối với thực tiễn.Bác đã tiếp xúc với luận cương của Lê Nin,dựa
trên đó và Bác không những kế thừa,đúc kết mà còn có những điểm sáng tạo lý luận to
lớn về Đảng Cộng sản.
vậy để làm tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản những vấn đề
luận và thực tiễn nhóm chúng tôi đã chọn đề tài này.
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Người đăng: Cậu Chủ Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 9 10 509