Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HỒ Chí Minh về đạo đức

Được đăng lên bởi Bảo Nghi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Slide1: Khi bàn về vai trò quan trọng của đạo đức đối với cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng
“Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi
mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Vì giải phóng dân tộc, giải phóng loài ng là một công
việc to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang, mà mỗi người không giữ được đạo đức, tự mình hủ hóa
thì không thể nói tới việc tự giải phóng cho mình, cho nhân loại được.

Slide 2: Người trăn trở vs nguy cơ xa rời cuộc sống, xa rời quần chúng, rơi vào thoái hóa biến
chất của Đảng. Vì vậy, HCM yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Người không chỉ yêu
cầu mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, mà còn dặn dò đảng

viên phải quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ
thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Slide 3: Theo HCM đạo đức trên phương diện lý luận, Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần
chúng đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, hết lòng vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng
bào. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian
khổ, chất phác, khiêm tốn lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt
chứ
không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không
quan
liêu,
không
kiêu
ngạo,
không
hủ
hóa

Slide 4: Về thực tiễn HCM luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức vs tài, lời nói đi đôi vs
hành động và hiệu quả trên thực tế. Đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực thống
nhất làm một. Trong đó, đứ là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng
lực. Tài thể hiện cụ thể của đức trong hiệu quả hành động.

Slide 5: Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ
hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng
trong”. . Người nói: “Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu
dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu. Mà
thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”.

...
Slide1: Khi bàn về vai trò quan trọng của đạo đức đối với cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng
“Cũng như sông thì nguồn mới nước, không nguồn thì sông cạn. Cây phải gốc,
không có gốc thì cây héo. Ngườich mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi
mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Vì giải phóng dân tộc, giải phóng loài ng là một công
việc to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang, mỗi người không giữ được đạo đức, tự mình hủ a
thì không thể nói tới việc t giải phóng cho mình, cho nhân loại được.
Tư tưởng HỒ Chí Minh về đạo đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HỒ Chí Minh về đạo đức - Người đăng: Bảo Nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư tưởng HỒ Chí Minh về đạo đức 9 10 190